Лука 16

1А Бодунуң өөреникчилеринге Иисус мынча дээн: «Бир бай кижиниң ажыл-агый эргелекчизи ээзиниң эт-хөреңгизин самчыгдап турар деп сойгалаткан чүве-дир. 2Ээзи эргелекчини кыйгырткаш, аңаа: „Сээң дугайыңда чүнү дыңнап турарым ол? Бодуңнуң башкарылгаң дугайында меңээ харыыдан тут, моон соңгаар бо албан-дужаалга артып каап шыдавас-тыр сен“ – дээн. 3Эргелекчи ынчан мынча деп боданган: „Мен ам чүнү канчаайн? Ээм мени ажылымдан халаар деп барды. Чер казыптар хире күш-шыдалым бар эвес, улустан хайырлал дилээр дээрге, ыядынчыг-дыр. 4А, ындыг эвес, мени бо ажылдан үндүрүптерге, улус мени бажыңнарынга хүлээп алыр кылдыр чүнү кылыр ужурлуумну ам-на билип кааптым!“ 5Ол бодунуң дээргизинге өрелиг бүгү улусту кыйгыртып алгаш, биргизинден айтырган: „Мээң ээмге өрең чежел?“ 6Демгизи: „Чүс доскаар үс“ – деп харыылаан. Эргелекчи аңаа: „Хол үжүүң алгаш, олургаш, бежен кылдыр дүрген эде бижи“ – дээн. 7Оон өскезинден айтырган: „А сээң өрең чежел?“ Оозу: „Чүс шоодай кызыл-тас“ – деп харыылаан. Эргелекчи аңаа: „Хол үжүүң алгаш, сезен деп бижи“ – дээн. 8Бузурукчу эргелекчини, ооң тывынгыр чоруу дээш, ээзи безин мактап каан. Ийет, бо делегейниң улузу ажыл-херээн чогудар дээнде, чырыктың ажы-төлүнден артык тывынгыр болдур ийин. 9Силерге чугаалап тур мен: бо делегейге чыып алган эртине-байлааңар ажыглап, боттарыңарга эш-өөрден тып алыңар, ынчан бо делегейниң бүгү чүвези төне бээрге, олар силерни мөңге турар өргээлеринге хүлээп алыр. 10Хензиг чүвеге шынчы кижи улуунга база шынчы болур, а хензиг чүвеге шынчы эвес кижи улуунга база шынчы эвес болур. 11Ынчангаш силерге бо делегейниң эртине-байлаан бүзүреп болбас чүве болза, алыс шын эртине-байлакты кым силерге бүзүрээрил? 12Ол ышкаш силерге өскениң эт-хөреңгизин бүзүреп болбас чүве болза, бодуңарныын кым силерге бүзүрээрил? 13Кандыг-даа чалча ийи дээргиге хары угда бараан бооп шыдавас: чок-ла болза бирээзин көөр хөңнү чок, а өскезинге ынак боор азы бирээзинге кызып бараан болгаш, өскезин тоовас боор. Силер база Бурганга болгаш акша-мөңгүнге хары угда бараан болуп шыдавас силер». 14Ол бүгүнү акша-мөңгүнге ынак ·фарисейлер база дыңнаан болгаш, Иисусту кочулап, каттыржып турганнар. 15Ол фарисейлерге мынча дээн: «Силер боттарыңарны өске улус мурнунга чөптүг-шынныг кылдыр көргүзерин оралдажыр-дыр силер, ынчалза-даа Бурган чүректериңерни билир. Кижилерниң үнелиг деп санаар чүвези Бурганның мурнунга чүдек-бужар болур. 16Ыдыктыг хоойлу болгаш медээчилерниң Бижилгелери Иоанның мурнунда-ла бар турган. Ынчаарга Иоанның чедип келген үезинден бээр, Бурганның Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни суртаалдап эгелээн, а кижи бүрүзү ол Чагыргаже кирер дээш, чүткүдүп турар-дыр. 17Ындыг-даа болза, ыдыктыг хоойлунуң оода чаңгыс шыйыы күжүн чидирериниң орнунга, дээр биле черниң чок апаары белен! 18Бодунуң кадайындан чарылгаш, өске кадай алган кижи бүрүзү ашак-кадайның шынчы чоруун үрээни ол. А ол ышкаш бодунуң ашаандан чарылган херээженни кадайланып алган кижи база ашак-кадайның шынчы чоруун үрээни ол». 19Иисус улаштыр чугаалаан: «Бир бай кижи турган, ол каас-коя хеп кедип, хүннүң-не өөрүп-байырлап келген. 20А ооң хаалгазының баарынга Лазар деп аттыг, бүгү боду оюлганнап кодурлаан ядыы кижи чыдар турган. 21Ол байның столундан кээп дүшкен аъш-чем артынчызы-биле хырнын дүптээр дээш манап чыдар күжүр чүве-дир. Ыттар безин келгеш, ооң оюлганнаан балыгларын чылгап берип турганнар. 22Ядыы кижи өлүп каарга, ·дээрниң төлээлери ону дээрже – ·Авраамның чанында хүндүлүг черже алгаш барганнар. Бай кижи база өлүп каарга, ону орнукшудуп кааннар. 23·Тамыга баргаш, хилинчектенип чыда, ол бай кижи карактарын өрү хере көрүпкеш, ынаар ыракта Авраамны болгаш ооң чанында олурар Лазарны көрүп каан. 24Бай кижи ынчан: „Авраам, ачам, мени кээргеп, Лазарны бээр чорудуп көр. Ол салаазының бажын ·сугга өттүргеш, мээң дылымны шыгытсын. Чүге дээрге мен бо чалбыыш-отка хилинчектенип, ат болдум“ – деп кыйгырган. 25Ынчаарга Авраам мынча деп харыылаан: „Оглукум, сен чуртталгаңда чүгле эки чүүлдү-ле четтирип чорааныңны сактып келем, а Лазар чүгле багын четтирип келди чоп. Ам кээп, ол мында аргалалын алды, а сен хилинчек көре бердиң. 26Оон аңгыда сээң-биле бистиң аравыста канчаар-даа аажок ханы оңгар чыдып турар-дыр, ынчангаш кандыг-бир кижи моон сенче эртер-даа дээш, эртип шыдавас-тыр, ол ышкаш оон база кым-даа бээр эртип шыдавас-тыр“. 27Бай кижи мынча дээн: „Ынчаарга Лазарны мээң төрелдеримче чорударын сенден дилеп тур мен, ачам. 28Мен беш дуңмалыг кижи болгай мен, оларның кайызы-даа маңаа кээп, мен ышкаш хилинчектенмезин дээш, Лазар оларны баш бурунгаар сагындырып кагзын“. 29Авраам аңаа: „Оларда Моисей база Бурганның өске-даа медээчилери бар болгай, оларны дыңнап чорзуннар“ – деп харыылаан. 30А бай кижи мынча дээн: „Чок, Авраам ада, өлгеш, катап дирилген кижилерниң кайы-бирээзи оларга чеде бээр болза, олар ынчан бачыдын минни бээр ийик“. 31Ынча дээрге, Авраам: „Бир эвес олар Моисейни база өске-даа медээчилерни дыңнавас чүве болза, өлген кижилерниң кайы-бирээзи-даа катап дирлип келгеш, оларны бүзүретпес-тир ийин“ – деп харыылаан».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\