Лука 17

1А Бодунуң өөреникчилеринге Иисус мынча дээн: «Күткүлгелерниң кээри чайлаш чок, ынчалза-даа оларның кээриниң чылдагааны болган кижи ат болур! 2Бо бичии улустуң кайы-бирээзин бачытче чыгапкан кижи бар болза, ооң мойнунга дээрбе дажы баглааш, далайже киир октаптары безин ол кижиге оон дээре салым болур ийик. 3Кичээнгейлиг болуңар! Бир эвес эжиң бачыт үүлгедипсе, ону чемелеп чугаала, а бир эвес бачыдын миннир болза, ону өршээ. 4А бир эвес ол сеңээ удур хүнде чеди катап буруулуг херек үүлгеткеш, чеди катап дедир келгеш: „Буруулуг-дур мен“ – дээр болза, ону өршээ». 5Дээрги Иисустуң элчиннери бир-ле катап Аңаа: «Бүзүреливисти өстүрүп көрүңер» – дээннер. 6Дээрги мынча деп харыылаан: «Бир эвес силерде оода-ла горчица үрезини хире бүзүрел бар болза, силер ынчан бо фига ыяжынга: „Дазылыңдан тура тырттылгаш, бодуңну далайга солуй олуртувут“ – дээр болзуңарза, ол силерге чагыртыр ийик. 7Силерниң бирээңер чер чарып азы хой кадарып хүнзээр чалчалыг дижик. Ол шөлден чанып кээрге, аңаа: „Дүрген кирем, олургаш, чемненип көрем“ – деп чугаалавас болгай сен. 8Оон байтыгай, мынча дээр болгай сен: „Меңээ чемден белетке, оон эде кеттингеш, ижип-чип олурумда, меңээ бараан бол, а ооң соонда бодуң ижип-чип боор сен“. 9Айыткан аайыңар-биле бараалгааны дээш, чалчаңарга ооң соонда өөрүп четтиргениң илеретпес-ле болгай сен. 10Силер база шак ындыг болуңар, „кылыңар“ деп айыткан бүгү чүүлдү кылып каапкаш: „Бис дээрге төлеп чок чалчалар-дыр бис, чүгле хүлээлгевис күүсеткенивис ол-дур“ – деп чугаалаңар». 11Иисус Иерусалимче углап, Самария биле Галилеяның аразында кызыгаарны дургаар чоруп олурган. 12Ол бир-ле суурже кирип кел чыдырда, Ону кеш аарыглыг он кижи уткуп алган. Олар элээн ырадыр туруп алгаш, 13ыыткыр үн-биле кый дей бергеннер: «Иисус, Хайырааты, бисти кээргеп көрүңер!» 14Оларны көрүп кааш, Ол: «Баргаш, Бурганның бараалгакчыларынга көстүп калыңар» – дээн. Олар чорупкаш, орук ара арыгланып, экирий бергеннер. 15Оларның бирээзи экирий бергенин көрүп кааш-ла, Иисусче эглип келгеш, ыыткыр үн-биле Бурганны алдаржыдып эгелээн. 16Ол Иисустуң мурнунче кээп дүшкеш, Аңаа өөрүп четтиргенин илереткен. Ол болза ·Самария чурттуг кижи болган. 17Иисус мынча деп айтырган: «Арыгланган он кижи турган эвес чүве бе? А арткан тозу кайыл? 18Бо даштыкы кижиден аңгыда, оларның чаңгызы-даа Бурганны алдаржыдып, ээп келбээни ол бе?» 19Оон демги кижиге: «Че, чорувут, бүзүрелиң сени экиртип-камгалап каан-дыр» – дээн. 20Бир-ле катап ·фарисейлер Иисустан Бурганның Чагыргазы кажан кээрин айтырарга, Ол мынча деп харыылаан: «Бурганның Чагыргазы көскү кылдыр чедип келбес. 21Кым-даа: „Ол мында-дыр“ азы: „Ол дуу ында-дыр“ – деп шыдавас, чүге дээрге Бурганның Чагыргазы силерниң араңарда-дыр». 22Оон Ол Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: «·Кижи амытан Оглунуң оода чаңгыс хүнүн-даа болза аажок көрүксей бээриңер үе чедип кээр, ынчалза-даа көрүп шыдавас силер. 23Улус силерге: „Ол мында-дыр“ азы „Дуу ында-дыр“ – дижир, ынчалза-даа ынаар барбаңар база сүрүп маңнаваңар. 24Чүге дээрге ·Кижи амытан Оглу Бодунуң чедип кээр хүнүнде, кызаш кынгаш, дээрни бир кыдыындан өске кыдыынга чедир чайынналдыр чырыдыпкан чаңнык дег болур. 25Ынчалза-даа мурнунда Ол хөй хилинчекти көрүп эртер база бо салгалдың улузунга тооп көрдүрбес ужурлуг. 26Нойнуң үезинде ынчаар болуп турганы дег, ·Кижи амытан Оглунуң чедип кээр хүннеринде база-ла ындыг болур. 27Бажың-хемезинче Нойнуң кире бергени хүнге чедир улус-чон ижип-чип, кадай ап база ашакка барып келген болгай. Оон суг халавы хөме алгаш, оларның шуптузун чок кылып каан ийик чоп. 28Лоттуң үезинде база-ла шак ындыг болган. Кижилер ижип-чип, садыглап-даа, боттары-даа садыг кылып, тарып-олуртуп база тудуг кылып турганнар. 29Ынчалза-даа Лоттуң Содом хоорайны каггаш үнүпкен хүнүнде дээрден оттуг күгүрден бүткен чаъс чаггаш, оларның шуптузун чок кылып каан ийик чоп. 30·Кижи амытан Оглу чедип кээрге, база шак ындыг болур. 31Ол хүн боду бажыңының кырында турар, а эт-севи бажың иштинде чыдар кижи оозун алыры-биле дүшпезин; а шөлге чораан кижи база ээп чанмазын. 32Лоттуң кадайын сактып келиңер! 33Амы-тынын арттырып алыр дээш чүткээн кижи – амы-тынындан чарлыр, а амы-тынындан чарылган кижи – амы-тынын кадагалап алыр. 34Силерге чугаалап тур мен: ол дүне ийи кижи кады удуп чыдырда, оларның бирээзин алгаш баар, а өскезин арттырып каар. 35- 36Ийи херээжен кады тараа дээрбелеп турар болза, бирээзин алгаш баар, а өскезин арттырып каар». 37Өөреникчилери Иисустан: «Ол каяа болурул, Дээрги?» – деп айтырганнар. «Кайда сек барыл, аңаа сек чиир куштар чыглып кээр» – деп, Иисус харыылаан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\