Лука 18

1Өөреникчилериниң үргүлчү мөргүүр болгаш идегелин чидирбес ужурлуун көргүзер дээш, Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген. 2Ол мынча дээн: «Бир-ле хоорайга Бургандан-даа кортпас, улустан-даа ыятпас шииткекчи турган. 3Ол-ла хоорайга бир дулгуяк кадай чурттап чораан. Ол шииткекчиге үргүлчү кээп: „Чөптүг шииткел үндүрүп, мени хомудаткан кижиден камгалап көрүңер“ – деп дилеп шаг болган чүве-дир. 4Ынчаарга шииткекчи элээн үр ынаваан. Ынчалза-даа адак соонда ол мынча деп боданган: „Мен Бургандан-даа кортпас, улустан-даа ыятпас болзумзажок, 5бо дулгуяк кадай меңээ амыр-дыш бербестеди. Моон соңгаар мээң кулаам коңгалап, кээп-ле турбазын дээш, ооң чаргызын үзүп берейн адырам“». 6Оон Дээрги Иисус мынча дээн: «Арын-нүүр чок шииткекчиниң чүнү чугаалаанын дыңнап тур силер бе? 7А Бурган Олче дүн-хүн дивейн кыйгы салган, Бодунуң шилип алган улузун канчап камгалавас чүвел? Ол харыызын саададыр деп бе? 8Бурган оларны доп-дораан камгалаарын Мен силерге чугаалап тур мен. Ындыг-даа болза, ·Кижи амытан Оглу ээп келгеш, чер кырындан ындыг бүзүрелди тывар ирги бе?» 9Боттары чөптүг-шынныг дээрзинге бүзүрээр, а өскелерни куду көрүп чоруур чамдык улуска Иисус дараазында угаадыглыг чугааны чугаалап берген: 10«Бирээзи ·фарисей, а өскези үндүрүг хавырыкчызы болур ийи кижи мөргүүрү-биле Бурганның өргээзинче кирип келген. 11Фарисей аңгы туруп алгаш, тейлеп эгелээн: „Бурганым, мээң өске улус дег: дээрбечилер, арын-нүүр чоктар дег, самыырааннар азы оода-ла бо үндүрүг хавырыкчызы дег болбааным дээш, Сеңээ өөрүп четтирдим. 12Мен чеди хонук дургузунда ийи катап ·шээрленип, ап турар бүгү олча-ажыымның оннуң бир кезиин Сеңээ берип турар-дыр мен“. 13А үндүрүг хавырыкчызы ырадыр туруп алгаш, дээрже карактарын көдүрерин безин диттип чадаан, а чүгле бодунга чөгенген хевирлиг хөрээн шанчып: „Бурганым, бачыттыг меңээ өршээлиң көргүс“ – дээн. 14Бо кижи бажыңынче чанарда, ·фарисейге көөрде, Бурганга агартырып алганын силерге чугаалап тур мен. Бодун өрү көрдүнер кижи бүрүзү дора көрдүрер, а бодун дора көрген кижи бүрүзү өрү көдүртүр». 15Иисус оларга холу-биле дегзин дээш, улус Аңаа бичии уругларын эккеп турган. А өөреникчилери, ону көргеш, оларны эрттирбейн турганнар. 16Ынчалза-даа Иисус бичии уругларны Бодунче кый деп алгаш, мынча дээн: «Чаш уруглар Меңээ кээп турзун, оларга шаптыктап, эртерин хоруваңар! Чүге дээрге Бурганның Чагыргазы олар ышкаш улустуу боор. 17Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазын чаш төл дег кылдыр хүлээп албас кижи канчап-даа ынаар кирбес». 18Бир дарга кижи Иисустан: «Буянныг Башкы! Мөңге амыдыралды алыр дизимзе, мен чүнү кылыйн?» – деп айтырган. 19Иисус аңаа мынча дээн: «Мени чүге буянныг деп адап тур сен? Чүгле чаңгыс Бургандан өске, кым-даа буянныг эвес. 20Ооң айтыышкыннарын билир болгай сен: кады чурттаан эжиңге өскерилбе, кижи өлүрбе, оорлава, мегелеп херечилеве, ада-иеңни хүндүлеп чор». 21Демгизи: «Мен ол бүгүнү бичиимден-не сагып келдим» – дээн. 22Ону дыңнааш, Иисус аңаа мынча дээн: «Сенде ам-даа бир чүүл четпейн турар-дыр: бодуңда бар бүгү чүвени садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп беривит, ынчан дээрлерге эртине-байлактыг боор сен. Оон чедип келгеш, Мени эдерип чорувут». 23Дарга ону дыңнааш, аажок муңгарай берген, чүге дээрге ол кедергей бай кижи чүве-дир. 24Иисус ооң муңгарай бергенин көргеш, мынча дээн: «Бай-шыдалдыг улустуң Бурганның Чагыргазынче кирери дыка-ла берге! 25Бай кижиниң Бурганның Чагыргазынче киреринден тевениң ине үдүн өттүр эрте бээри белен». 26Ону дыңнаан улус: «Ынчаарга камгалалды кым ап шыдаарыл?!» – деп айтырган. 27Иисус: «Улуска болдунмас чүвени Бурган кылып шыдаар» – деп харыылаан. 28Пётр ынчан: «Көрүңер даан, бис хамык бар чүвевисти каапкаш, Силерни эдерип чоруптувус» – дээн. 29- 30Иисус оларга: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазы дээш, бодунуң өг-бүлезин: ада-иезин, акы-дуңмазын, алган кадайын азы ажы-төлүн каапкаш барган кижи бо үедеги амыдыралында оон оранчок хөйнү, а келир үеде – мөңге амыдыралды алыр» – деп харыылаан. 31Бодунуң он ийи элчинин кый деп алгаш, Иисус оларга мынча дээн: «Дыңнаңар, Иерусалимче чоокшулап бар чыдыр бис, ·Кижи амытан Оглунуң дугайында Бурганның медээчилери дамчыштыр бижээн бүгү чүве аңаа боттаныр-дыр. 32Ону өске чоннар улузунга тудуп бериптер, олар Ону дорамчылап-бастыр, бак сөглээр база Олче дүкпүрүп-каккырар. 33Ону эттеп-согар база өлүрүп каар. Ынчалза-даа үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр». 34Ындыг-даа болза, өөреникчилери бо бүгүден чүнү-даа билбээннер, чүге дээрге Иисустуң чугаазының утказын олардан чажырып каан болган. 35Иисус Иерихон хоорайже чоокшулап кээрге, орук кыдыынга бир согур кижи хайырлал диленип олурган чүве-дир. 36Ооң чаны-биле мөөң чон шуужуп эртип турарын дыңнап кааш, ол чүү болуп турарын айтырган. 37Олар аңаа: «Назарет чурттуг Иисус эртип бар чор» – деп харыылааннар. 38Согур кижи ынчан: «·Давидтиң Оглу, Иисус! Мени кээргеп көрүңер!» – деп алгырып үнген. 39Мурнунга чоруп олурган улус аңаа: «Ыыттава!» – ди��ип турган, ынчалза-даа согур кижи улам ыыткыр кышкырган: «Давидтиң Оглу! Мени кээргеңерем!» 40Иисус тура дүшкеш, ол кижини эккээрин дужааган. Демгизи чедип кээрге, Ол оон: 41«Менден чүнү күзеп тур сен? Чүнү кылып берейн?» – деп айтырган. Ол кижи: «Дээрги, карактарым көре берген болза!» – деп харыылаан. 42Иисус аңаа мынча дээн: «Карактарың көре берзин! Бүзүрелиң сени экиртип-камгалап кагды!» 43Согур кижиниң карактары ол-ла дораан көре берген. Ол Бурганны алдаржытпышаан, Иисусту эдерип чорупкан. А бүгү чон, ону көргеш, Бурганны алгап-мактап турган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\