Лука 19

1Иисус Иерихон хоорайны таварты эртип бар чыткан. 2Аңаа Закхей деп аттыг, үндүрүг хавырыкчыларының даргазы болур бай-шыдалдыг кижи турган. 3Закхей келген улустуң кайызы Иисус боорун билип алыксаан, ынчалза-даа улус артындан Ону көрүп чадап каан, чүге дээрге дурт-сыны чолдак кижи чүве-дир. 4Закхей ынчан мурнунче эрте чүгүргеш, Иисусту көөрү-биле фига ыяжынче үне берген, чүге дээрге Ол ооң баарында орук-биле эртер ужурлуг болган. 5Иисус ол черге чедип келгеш, өрү көргеш, Закхейге мынча дээн: «Закхей, дүрген бээр дүш, Мен бөгүн сээң бажыңыңга доктаар ужурлуг мен». 6Закхей далаш-биле дүжүп келгеш, Ону бодунуң бажыңынга өөрүшкү-маңнайлыг уткуп-хүлээп алган. 7Ол бүгүнү көрүп турган шупту улус таарзынмайн: «Иисус бачыттыг кижиниң бажыңынга аалчы болду!» – деп химиренчип эгелээн. 8А Закхей туруп келгеш, Дээрги Иисуска: «Дээрги! Аазап тур мен: эт-хөреңгимниң чартыын ам ядыыларга үлеп бериптейн, а бир эвес кандыг-бир кижиден артыкка мегелеп алган болзумза, оон дөрт катап хөйнү дедир эгидип берейн!» – дээн. 9Иисус мынча дээн: «Камгалал бөгүн бо бажыңда келген-дир; бо кижи база ·Авраамның үре-салгалы болуру чөп-түр! 10А ·Кижи амытан Оглу читкен чүвени тып алыр база камгалаар дээш келген болгай». 11Ону дыңнап турган улуска Иисус аңаа улаштыр бир угаадыглыг чугаа чугаалап берген. Чүге дээрге Ол Иерусалимге чоокшулап келген турган боорга, улус Бурганның Чагыргазы удавас дүжүп кээр деп манап турган чүве-дир. 12Иисус мынча дээн: «Бир ызыгууртан кижи ырак чурт четкеш кээр деп барган. Ол аңаа хаан дүжүлгезин ап алгаш, оон дедир чанып кээр сорулгалыг турган. 13Чоруур бетинде, ол бодунуң он чалчазын келдирткеш, оларга он алдын чоос үлеп бергеш: „Бо акшаны мен келгижемге чедир саарылгага киириштирип, ажыглаңар“ – дээн. 14А албаты чон ону көөр хөңнү чок болгаш, демги ырак чуртка баргаш: „Ол кижиниң биске хаан болурун күзевейн тур бис“ – деп сөс чедирзиннер дээш, ооң соондан элчилер чорудупканнар. 15А ол кижи дөмей-ле чуртунуң хааны апаргаш, ээп чанып келген. Оларның кандыг ажык-орулга алганын билип алыры-биле, демги акша берген чалчаларын ол келдиртип-тир. 16Бирги чалча чедип келгеш: „Дээрги, бир чоозуңарны он чедир өстүрүп алдым“ – дээн. 17Ээзи ону мактап каан: „Эр хей! Эки чалча-дыр сен. Бичии чүвеге безин шынчы болганың дээш, ам он хоорайны эргелеп-башкарар сен“. 18Ийиги чалча чедип келгеш: „Дээрги, бир чоозуңарны беш чедир өстүрүп алдым“ – дээн. 19Ээзи аңаа мынча дээн: „Сен база беш хоорайны эргелеп-башкарар сен“. 20Өске бир чалча чедип келгеш: „Дээрги, бир чоозуңар бо-дур, мен ону аржыылга ораап алгаш, шыгжап чыттым. 21Чүге дээрге силерден корттум: каржы-хажагай кижи-ле болгай силер: салып кагбаан-даа чүвеңерни ап алыр, тарып кагбаан-даа чүвеңерни ажаап алыр“ – дээн. 22Ээзи ынчан мынча дээн: „Бодуңнуң аксы-сөзүң аайы-биле сени шиидер мен, сөлгүжок бак чалча! Сен мени каржы-хажагай, салып кагбаан-даа чүвезин ап алыр, тарып кагбаан-даа чүвезин ажаап алыр кижи дээрзин билир турдуң де?! 23Ынчаарга акшамны саарылгаже чүге киирбээниң ол? Мен чедип келгеш, орулгазын алгай-ла мен!“ 24Оон чанынга турган улуска ээ: „Ооң бир чоозун алгаш, он чоос ажылдап алган кижиге бериптиңер“ – дээн. 25Ынчалза-даа олар аңаа: „Дээрги, демги кижиде ол чокка-ла он чоос бар-дыр“ – дээннер. 26Хаан мынча деп харыылаан: „Силерге чугаалап тур мен: чүвези бар кижиге оон-даа немей бээр, а чүвези чок кижиниң бичии бар чүвезин безин хунаап алыр. 27А мээң оларга хаан болурумну күзевейн турган дайзыннарымны бээр эккелгеш, көрүп турумда, узуткап калыңар“». 28Ону чугаалап дооскаш, Иисус Иерусалимче оруун уламчылап чорупкан. 29Елеон дааның чанында турар Виффагия биле Вифания суурларга чоокшулап келгеш, Ол Бодунуң ийи өөреникчизин бурунгаар айбылапкаш, мынча дээн: 30«Мурнуңарда чыдар суурже барыңар. Ынаар кире бергеш, кымның-даа мынчага дээр мунуп көрбээни аныяк элчигенни баглап каан турарын көрүп каар силер. Ону чешкеш, бээр эккелиңер. 31Бир эвес кандыг-бир кижи силерден: „Элчигенни чүге чеже бердиңер?“ – деп айтырар болза, аңаа: „Ол Дээргиге херек апарды“ – дээр силер». 32Айбыга барганнар чорупкаш, бүгү чүвени Иисустуң чугаалааны дег кылдыр тып алганнар. 33Олар аныяк элчигенни чежип турда, ооң ээлери: «Элчигенни чүге чеже бердиңер?» – деп айтырганнар. 34Олар: «Ол Дээргиге херек апарды» – деп харыылааннар. 35Олар элчигенни эккелгеш, боттарының хевин чонактай салгылааш, Иисусту олуртупканнар. 36Оон Ол Иерусалимче бар чыдырда, улус хептерин орук дургаар Ооң мурнунга чадып берип чораан. 37Иисус Елеон даандан бадар кудургайга чедип кээрге, чыылган хөй өөреникчилер көргени кайгамчык чүүлдер дээш, Бурганны өөрүшкү-маңнайлыы-биле ыыткыр алдаржыдып эгелээннер: 38«Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Хаан алгадып-йөрээтсин!Дээрге амыр-тайбың доктаазын, өрү дээрде Бурганга алдар!» 39Чон аразынга турган чамдык ·фарисейлер Иисуска: «Башкы, өөреникчилериңерни соксадып көрүңер!» – дээннер. 40А Ол: «Олар ыытташпайн баар болза, даштар алгыржып эгелээрин силерге чугаалап тур мен» – деп харыылаан. 41Хоорайга чедип келгеш, ону көрүп тура, Иисус ооң ажыын ажып ыглап, 42мынча дээн: «О, сен оода-ла бөгүн чүү чүве сеңээ амыр-тайбың эккээрин билген болзуңза! Ынчалза-даа ону ам сээң карактарыңга ажытпаан-дыр. 43Чүге дээрге дайзыннарыңның сени долгандыр оңгуланып-быжыглангаш, сени бүзээлээри база сенче бүгү чүктерден халдаары хүннер чедип кээр. 44Олар сени тавааңга чедир үреп-бускаш, чурттакчыларыңны ханаларың иштинге кырып каар. Олар сени хүл-далган кылдыр чылча базар, чүге дээрге Бурганның сеңээ камгалал саналдап келген үезин билбейн эрттирипкен-дир сен». 45Иисус оон Бурганның өргээзинге кирип келгеш, ында садыг-наймаа кылган улусту үндүр сывыртап, оларга: 46«Бижилгеде: „Мээң өргээм мөргүл өргээзи болзун“ – деп бижиттинген болгай, а силер ону дээрбечилер уязы кылып алган-дыр силер!» – деп турган. 47Бурганның өргээзинге Иисус хүннүң-не улусту өөредип турган. А Бурганның дээди бараалгакчылары, ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш чоннуң ·баштыңнары Ону өлүрүп каар эптиг өй манап турганнар. 48Ындыг-даа болза, олар ону канчаар кылыр аайын тыппааннар, чүге дээрге бүгү чон Иисустуң чаңгыс-даа сөзүн эрттирбезин кызып, туда дыңнааш турар болган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\