Лука 2

1Ол үеде Август император Рим күрүнезиниң бүгү девискээринге чоннуң чизезин кылыр дугайында чарлык үндүрген. 2Сирияны Квиринийниң чагырып турган үезинде кылган баштайгы чизе ол болган. 3Кижи бүрүзү бодунуң төрүттүнген хоорай-суурунга барып даңзыладыры-биле чоруур ужурга таварышкан. 4- 5·Давидтиң ук-ызыгуурундан үнген болгаш, Иосиф база-ла Галилеяның Назарет хоорайындан Давидтиң төрээн хоорайы Вифлеемче чизеледир дээш чорупкан. Иосифтиң дүгдешкен душтуу болур, ынчан иштиг турган Мария база ооң-биле кады чорупкан чүве-дир. 6Вифлеемге кээрге, Марияның божуур ай-хүнү үнүп келген. 7Ол бодунуң дун Оглун божааш, Ону чөргеп-шарааш, мал чемгерер шагжага салып алган, чүге дээрге хоначалар бажыңындан оларга чыдар чер тывылбаан. 8Ол чер чурттуг кадарчылар ырак эвес шөлге, кодан хойларын харагалзап, хонуп чытканнар. 9Хенертен оларның мурнунга Дээрги-Чаяакчының төлээзи көстүп келген база Дээрги-Чаяакчының өндүр чырыы оларны хөме чырыдыпкан. Кадарчылар медээжок корга берген, 10ынчалза-даа дээрниң төлээзи оларга мынча дээн: «Кортпаңар. Мен бүгү чонга хамааржыр аажок өөрүшкүлүг Медээ силерге дыңнадып тур мен. 11Силерниң Камгалакчыңар, Дээрги Христос бөгүн ·Давидтиң төрээн хоорайында төрүттүнген-дир! 12Силерге бадыткал демдээ бо-дур: чөргеп-шарааш, мал чемгерер шагжада салып каан чыдар Чаш төлдү тып алыр силер». 13Хенертен дээрниң ол төлээзинге дээрниң эңдерик хөй аг-шерии катчып келгеш, Бурганны алдаржыдып эгелээн: 14«Өрү дээрде Бурганга алдар! Чер-делегейде Ооң сеткилинге кирер кижилерге амыр-тайбың догунназын!» 15Дээрниң төлээлери оларны каггаш, дээрже көдүрлүп үне бээрге, кадарчылар аразында: «Дээрги-Чаяакчы биске чүнүң дугайында чугаалаан ирги, Вифлеемге ам дораан баргаш, ында чүү болганын көрүп көрээлем» – деп сүмелешкеннер. 16Олар ынаар дүвү-далаш чеде бергеш, Марияны, Иосифти база мал чемгерер шагжада чыткан Чаш төлдү тып алганнар. 17Олар Ону көргеш, Чаш төлдүң дугайында оларга дээрниң төлээзи чүү дээнин тө каап бергеннер. 18Дыңнаан улус шуптузу кадарчыларның чугаазын кайгап ханмаан. 19А Мария ол бүгүнү бодунуң чүрээнге кадагалап алгаш, ол дугайында бодап чораан. 20Оларга чугаалааны олчаан кылдыр бүгү чүвени көрүп база дыңнап алганы дээш, кадарчылар Бурганны алдаржытпышаан база мактавышаан, ээп чана бергеннер. 21Сес хүн эрткенде, Чаш төлдү ·кыртыжап демдектээр өй кээрге, Ол иезиниң иштинге боттаныр мурнунда-ла дээрниң төлээзиниң адап бергени Иисус деп атты Аңаа тывыскан. 22Моисейниң хоойлузунда айыткан ·арыгланыр хуусаа доостурга, Мария биле Иосиф Чаш төлдү Дээрги-Чаяакчыга бараалгадыр дээш, Иерусалимге эккелгеннер. 23Дээрги-Чаяакчының хоойлузунда мынча деп бижээн чүве-дир: «Баштай төрүттүнген эр хиндиктиг төл бүрүзүн Дээрги-Чаяакчыга бараалгадып, ыдыктыг деп санаар». 24Ол ышкаш Дээрги-Чаяакчының хоойлузунда айытканы дег, олар ийи көге-буганы азы ийи көгээзинни өргүүр ужурлуг турганнар. 25Ол өйде Иерусалимге Симеон деп аттыг кижи чораан. Ол чөптүг-шынныг, Бурганга бердинген база Израильге аргалалдың кээрин манап чоруур кижи турган. Ыдыктыг Сүлде ону бүргеп алган турган. 26Ыдыктыг Сүлде Симеонга: «Дээрги-Чаяакчының шилээн Христозун көрбээн шааңда өлбес сен» – деп баш бурунгаар чугаалаан чүве-дир. 27Ол Ыдыктыг Сүлдеге башкарткаш, Бурганның өргээзинге кирип келген. Чаш төл Иисустуң ада-иези Бурганның хоойлузунда айыткан ёзулалды кылдыртыр дээш, Ону аңаа эккээрге, 28Симеон Иисусту холунга көдүрүп алгаш, Бурганга өөрүп четтирип, мынча дээн: 29«Чагырыкчывыс! Бодуңнуң аазаан аксың-биле Сен ам чалчаң мени, амыр-тайбың мөчүзүн дээш, салып турарың бо-дур. 30- 32Чүге дээрге бүгү чоннарга Сээң белеткеп кааның Камгалакчыны суглуг караам-биле көрдүм. Ол болза өске чоннар улузунга күзел-сорууң ажыдар чырык-тыр база Сээң израиль чонуңнуң ат-алдары-дыр». 33Иисустуң ада-иези оларның Оглунуң дугайында Симеоннуң чугаалаан чүвезин дыңнааш, элдепсине бергеннер. 34Симеон оларны алгап-йөрээгеш, Ооң иези Марияга мынча дээн: «Бо Чаш төл дээш, Израильге хөй улус дүңдерлип дүжер-дир, хөй улус өрү көдүрлүр-дүр. Ол – Бурганның бадыткал демдээ-дир, ынчалза-даа хөй улус Аңаа удурланыр-дыр. 35Сээң сеткилиңни база селеме өттүр балыглаар ышкаш-тыр. Хөй-ле улустуң чажыт бодалдары Ооң ачызында ажыттынар-дыр». 36Орта Асирниң аймаандан үнген Фануилдиң уруу Анна медээчи база турган. Ол чөнүк кадай чүве-дир. Анна ашаа-биле өгленгеш, чеди-ле чыл кады чурттаан, 37а ооң соонда бүгү чуртталгазында дулгуяк болуп арткан. Ам ооң хары сезен дөрт четкен чүве-дир. Ол кажан-даа Бурганның өргээзин каап көрбээн, харын аңаа дүн-хүн дивейн, Бурганга мөргүүр болгаш ·шээрленир турган. 38Ол өйде Анна база оларга чоокшулап келгеш, Бурганга өөрүп четтиргенин илереткеш, Иерусалимниң хосталырын манаан кижи бүрүзүнге Чаш төлдүң дугайында чугаалай берген. 39Дээрги-Чаяакчының хоойлузунда айыткан бүгү чүүлдү кылган соонда, олар Галилеяже, боттарының чурттап турган хоорайы Назаретче чанып келгеннер. 40Чаш төл өзүп-мандып, эът-хан кирип, угаан-сарыылы четчип орган, а Бурганның ээ көрүүшкүнү Ооң Бодунда бар болган. 41Чылдың-на ·Хосталыышкын байырлалының үезинде Иисустуң ада-иези Иерусалимге кээр турган. 42Ол он ийи харлапканда, олар база-ла чаңчылчаан аайы-биле байырлалга чедип келгеннер. 43Байырлал хүннери эрте бээрге, ада-иези ээп чаныпкан, а элээди Иисус Иерусалимге артып калган. Ооң ада-иези ону эскербейн, 44Ол өске таныыр улузу-биле кады чанып олурар деп бодааннар. Ынчалдыр хүнзедир чоруп келгеш, Ону төрелдери болгаш таныш өөрүнүң аразындан дилеп эгелээннер. 45Тып чадап кааш, Иисусту дилеп, Иерусалимче дедир ээп келгеннер. 46Олар Ону чүгле үш хүн эрткенде, Бурганның өргээзинден, башкылар аразында турупкан, оларны дыңнап база олардан айтырыглар салып олурган черинге тып алганнар. 47Ону дыңнап олурган улус шуптузу Ооң билиин болгаш угаанныг харыыларын магадаар болган. 48Ону көрүп кааш, ада-иези кайгай берген, а Ооң иези Оглундан: «Оглум! Сен бисти ынчап канчаарың ол? Ачаң биле мен аажок муңгарап-хөлзеп, Сени дилеп шаг болдувус» – деп айтырган. 49Ол ада-иезинге: «Мени чүге дилей бердиңер? Азы Ачамның өргээзинге кээр ужурлуумну билбээниңер ол бе?» – дээн. 50Ынчалза-даа ада-иези Ооң чүнүң дугайында чугаалаанын билбээннер. 51Оон Ол ада-иези-биле кады Назаретче чанып келгеш, оларның аайындан эртип көрбээн. А Ооң иези ол бүгү болган чүүлдү утпайн, бодунуң чүрээнге кадагалап алган. 52Иисус улам-на угаан-сарыыл кирип, өзүп-мандып орган, а Бурганның болгаш кижилерниң Аңаа ээ көрүүшкүнү күштелип орган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\