Лука 20

1Оон Иисус бир-ле катап Бурганның өргээзинге чонну өөредип, Буянныг Медээни оларга медеглеп турда, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чоннуң ·баштыңнары-биле кады Аңаа чедип келгеш: 2«Биске чугаала! Сен бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып тур сен? Сеңээ ол эрге-чагырганы кым берди?» – дээннер. 3Иисус мынча деп харыылаан: «Мен база силерден бир чүве айтырайн, харыылаңарам: 4Иоанның ·сугже сугар эргези Бургандан келген бе азы кижилерден бе?» 5Олар аразында сүмележи бергеннер: «Бир эвес бис: „Бургандан“ – дээр болзувусса, Ол: „Ынчаарга силер чүге Иоаннга бүзүревээниңер ол?“ – дээр болгай. 6А бир эвес: „Кижилерден“ – дээр болзувусса, шупту улус бисти даштар-биле соккулап кааптар, чүге дээрге олар Иоанны Бурганның медээчизи деп санаар болгай». 7Ынчангаш: «Кымдан дээрзин билбес бис» – деп харыылааннар. 8Иисус оларга мынча дээн: «Мен база бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып турарымны силерге чугаалавас мен». 9Оон Иисус чонга мындыг угаадыглыг чугаа чугаалап эгелээн: «Бир кижи виноград шөлү тарып алгаш, оозун виноград ажаакчыларынга ачыладып кааш, боду үр үе дургузунда өске чуртче чоруй барган. 10Виноград ажаап аар үе-даа келген. Ажаакчылар дүжүттүң аңаа хамааржыр кезиин берзиннер дээш, демги ээ кижи оларже чалчазын чорудупкан. Ынчалза-даа виноград ажаакчылары ону эттеп-эттеп, хол куруг дедир ойладыпканнар. 11Ол ынчан база бир чалчазын ыткан. Ынчалза-даа олар ону база эттеп-эттеп, чүнү-даа бербейн, дорамчылалдыг сывыртапканнар. 12Оон ол кижи үшкү чалчазын база ыткан. Ынчалза-даа олар ону кемдедир эттээш, виноград тараан шөлден үндүр октапканнар. 13Шөлдүң ээзи ынчан мынча дээн: „Чүнү канчаар кижи боор мен? Ынак оглумну чорудуп көрейн, канчап билир, оода-ла ону хүндүлеп көөрлери чадавас“. 14Ынчалза-даа виноград ажаакчылары ооң оглун көргеш, аразында мынча деп шиитпирлээннер: „Бо-даа салгакчызы-дыр! Ону өлүрүп каапсывысса, ооң өнчүзү бистии апаар“. 15Олар ону виноград шөлүнден үндүре бергеш, өлүрүп каапканнар. Ол бүгүнүң соонда виноград шөлүнүң ээзи оларны канчап кааптарыл? 16Ол чедип келгеш, виноград ажаакчыларын өлүрүп кааптар, а виноград шөлүн өске улуска бериптер». Иисусту дыңнап турган улус: «Ындыг чүве болбас болзун!» – дээннер. 17Ынчалза-даа Иисус оларже көрнүп келгеш, мынча дээн: «Ынчаарга Бижилгеде: „Тудугжуларның херекчок дээш, октапкан дажы эң чугула даш апарган“ – дээн сөстер чүнү көргүскен деп? 18Кым ол дашче кээп дүжерил, чуурулдур ужуп аар, а кымче ол даш кээп дүжерил, ону чылча базып каар». 19Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары ол угаадыглыг чугаа оларның дугайында дээрзин билгеш, Иисусту ол-ла дораан тудуп хоругдаар арга дилей бергеннер, ынчалза-даа чондан кортканнар. 20Ынчангаш олар Иисусту кичээнгейлиг хайгааравышаан, Ооң бир-ле сөзүнге сылдаглап тудуп алгаш, Римден олурткан чагырыкчының эргезинге хүлээдип бээр сорулга-биле ак сеткилдиг улус болуп баажыланган авыяас кижилерни Олче ыдып турганнар. 21Олар Иисустан мынча деп айтырган: «Башкы, бистиң билиривис-биле, Силер чөптүг шынны чугаалап база аңаа өөредип турар болгай силер. Кижилерни ылгай көрбейн, Бурганның алыс шын оруунга өөредир-дир силер. 22Ынчаарга императорга үндүрүг төлээр ужурлуг бис бе азы чок бе?» 23Иисус оларның кара сагыштыын билгеш: 24«Меңээ мөңгүн чоостан көргүзүңерем: ында кымның чурук-дүрзүзү база кымның ады бар-дыр?» – деп айтырган. Олар: «Императорнуң» – деп харыылааннар. 25Иисус оларга мынча дээн: «Ынчаарга императорга – императорнуун, а Бурганга – Бурганныын бериңер». 26Олар Иисусту чон мурнунга Ооң чугаалаан чүвезинге сылдаглап, холга киирип чадап кааннар. Ооң харыызын кайгааш, оларның аксы хак дээн. 27Ооң соонда «Өлген улус катап дирилбес» деп бадыткаар ·саддукейлерниң чамдыызы Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: 28«Башкы! Моисей биске мынча деп бижээн болгай: „Бир эвес кадайлыг кижи ажы-төл чок тургаш, өлү бээр болза, ооң дуңмазы дулгуяк чаавазы-биле өгленип алыр база ооң-биле бодунуң өлген акызының үре-салгалын үспес ужурлуг“. 29Ындыг болза, чеди алышкы чораан дижик. Биргизи кадайланып алгаш, ажы-төл чок өлүп калган. 30- 31Ооң ол кадайын ийигизи, ооң соонда үшкүзү дээш-ле, улаштыр шуптузу ап келгеш, чеделээн ажы-төл арттырбайн, өлү бергеннер. 32Адак соонда кадай база өлүп калган. 33Хамык өлген улус катап дирлип кээрге, ол ам кымның кадайы боорул? Алышкылар ону чедээлээн кадайланып чораан болгай». 34Иисус мынча деп харыылаан: «Бо делегейде ам чурттаан улус кадай ап база ашакка барып турар-дыр. 35А келир үеде өлүглер аразындан катап дирлиринге база чаа амыдыралдыг болурунга төлептиг улус кадай-даа албас база ашакка-даа барбас. 36Чаа амыдыралынга олар ·дээрниң төлээлеринге дөмей апарып, өлүр тын чок болурлар. Олар Бурганның ажы-төлү апаарлар, чүге дээрге өлгеш, катап дирилген-дирлер. 37Моисей хып турар чадаң ыяшка Дээрги-Чаяакчыга таваржы бергеш, Ону Авраамның Бурганы, Исаактың Бурганы болгаш Иаковтуң Бурганы деп адааш, өлген улустуң катап дирлири ылаптыг дээрзин ооң-биле көргүскен болгай. 38Бурган – өлүглерниң эвес, а дириглерниң Бурганы-дыр! Бурганга хамааржыр бүгү улус дириг-дир!» 39Ном-хоойлу тайылбырлакчыларының чамдыызы: «Башкы, Силер эки харыы бердиңер!» – деп харыылааннар. 40Ооң соонда кым-даа Оон кандыг-бир чүве айтырарындан дидинмээн. 41Оон Иисус оларга мынча дээн: «Улус чүге Бурганның шилип алган Христозун „·Давидтиң Оглу-дур“ дижирил? 42- 43Давид боду Ыдыктыг ырлар номунда мынча деп турар болгай:„Дээрги-Чаяакчы мээң Дээргимге мынча дээн:‘Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда,Мээң оң таламга олур’“. 44Бир-тээ Давид Ону Дээргим деп адаан болганда, Христос канчап Давидтиң оглу болурул?» 45Бүгү чон дыңнап турда, Ол Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: 46«Ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан кичээнип чоруңар. Олар каас-коя тоннар кедеринге база улус чыылган шөлдерге хүндүледиринге ынак, ·синагогаларга база найыр-дойларга эң хүндүткелдиг черлерге саадаарынга ынак болгайлар. 47Олар дулгуяк херээженнерниң эт-хөреңгизин сыырыпкаш, ооң соонда арын чаап үр мөргүүрлер. Ындыгларны эң-не шыңгыы кеземче манап турар».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\