Лука 21

1Иисус ыңай-бээр көрүнгеш, Бурганның өргээзиниң акша-мөңгүн чыыр аптаразынче өргүлдерин салып турган бай улусту көрүп каан. 2Ийи эң үүрмек чоос салып чыткан ядыы дулгуяк кадайны база көрүп каан. 3Ол мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен, бо ядыы дулгуяк херээжен шупту улустан хөйнү салды. 4Чүге дээрге шупту улус боттарының артыкшылдыг байындан Бурганга өргүл салып турду, а ол, ындыг ядыы хирезинде, бодунуң амыдыраарынга херек бүгү кошкулун салып кагды». 5Чамдык улус Бурганның өргээзиниң дугайында, ооң кайы хире чараш даштар болгаш Бурганга өргүп салган белектер-биле каастаттынганының дугайында чугаалажы бергеннер. Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: 6«Силерниң мында магадап көрүп турарыңар бүгү чүвени шуптузун үрегдеп-бузуп кааптар. Маңаа туружундан шимчевээн даш безин артпас – ындыг үе чедип кээр». 7Иисустан мынча деп айтырганнар: «Башкы, а ол бүгү кажан болу бээрил? Ук болуушкуннар чоокшулап келгениниң кандыг бадыткал демдектери турарыл?» 8Ол мынча деп харыылаан: «Силерни дуурайлап кааптарындан кичээниңер, Мээң адым тудуп: „Христос – мен-дир мен“ – деп база „Ол үе келген-дир“ – дижип, хөй кижи чедип кээр. Оларны эдере бербеңер. 9А дайын-чаалар болгаш үймээн-хөлзээзиннер дугайында дыңнааш, кортпаңар, баштай ол бүгү болур ужурлуг, ынчалза-даа бүгү чүвениң ылап төнчүзү ындыг дораан келбес». 10Оон Ол улаштыр мынча дээн: «Бир чонче өске чон база күрүнеже күрүне халдай бээр. 11Күштүг чер шимчээшкиннери, чер болганга аш-чут, аарыг-аржык, коргунчуг болуушкуннар болгаш дээрден келген өндүр улуг, кайгамчык демдектер болгулаар. 12Ынчалза-даа ол бүгү болур бетинде, силерни тудуп хоругдап, истеп-сүрүп эгелээр. Мээң адым дээш, силерни хааннар болгаш чагырыкчыларның холунга тудуп берип, ·синагогаларга шиидип, кара-бажыңнарже киир октап эгелээр. 13Ынчан силерге Мээң дугайымда херечилээр арга тыптып кээр. 14Ынчангаш боттарыңарны камгалаары-биле чүнү чугаалаарыл деп, баш бурунгаар ажаанзыраваңар. 15Чүге дээрге Мен силерге удурланыкчыларыңарның кайызы-даа удур туржуп база чаргылдажып шыдавазы чечен дыл болгаш мерген угаанны бээр мен. 16Ада-иеңер-даа, акы-дуңмаңар-даа, дөргүл-төрелиңер-даа, эш-өөрүңер-даа силерге өскерли бээр, харын-даа силерниң чамдыыңарны өлүрүп каар. 17Мээң адым ужун бүгү улус силерни көөр хөңнү чок апаар. 18Ынчалза-даа бажыңардан чаңгыс дүк безин кээп дүжүп читпес. 19Ол бүгүнү шыдажып эртер болзуңарза, амы-тыныңарны камгалап алыр силер». 20«Иерусалимни аг-шериг бүзээлеп алган турарын көрүп кагзыңарза, ооң буурап дүжери удавас дээрзин билип алыңар. 21Ынчан Иудеяда чурттаан улус дагларже дезипсин; а хоорайның бодунда турар улус оон үнүп чорупсун; а чоок-кавы суурларга турган улус хоорайже дедир барбазын. 22Чүге дээрге Бижилгеде бижиттинген бүгү чүвениң боттаныр ужурлуу кеземче үезиниң келгени ол-дур. 23Ол үеде иштиг-сааттыг болгаш эмер чаш уруг-дарыглыг улус ат болур! Бүгү чуртту улуг айыыл-халап хөме алыр, бо чонну Бурганның килеңи таварыыр. 24Улустуң чамдыызы хылыштың чидиг бажындан калыр, а чамдыызын өске чоннарже тудуп алгаш баар. Өске чоннар улузунуң тергиидээр үези төнгүжеге чедир, олар Иерусалимни таптай базып кээр». 25«Хүнге, айга болгаш сылдыстарга кайгамчык демдектер көстүр, а далайның шимээргеп, хөлзээринден аймаараан чоннар чер кырынга сүрээдеп, мөгүдей бээрлер. 26Чер бөмбүрзээнче кел чыдар айыыл-халапты манааш, корткан улустуң тыны үстүп эгелээр, чүге дээрге дээрниң аг-шерии сириңейнип, божаңнай бээр. 27Олар ынчан улуг күчү-күжү-биле база өндүр чырыы-биле булут кырлап кел чыдар ·Кижи амытан Оглун көрүп каарлар. 28А ол бүгү боттанып эгелээрге, саң дорт туруп алгаш, баштарыңар өрү көдүрүңер, чүге дээрге хосталгаңар чоокшулап келген-дир». 29Оон Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалаан: «Фига ыяжынче база шупту-ла өске ыяштарже топтап көрүңер даан: 30оларның бүрүлери частып эгелээрге, чай удавас дээрзин эндевес болгай силер. 31Шак ынчалдыр, ол бүгүнүң боттанып эгелээнин көрүп кагзыңарза, Бурганның Чагыргазы чоокшулап келгенин билип алыңар. 32Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ол бүгү чүве боттанмаан шаанда, бо салгалдың улузу өлүп читпес. 33Дээр биле чер эстип-хайлы бээр, а Мээң сөстерим эстип-хайлы бербес». 34- 35«Оваарымчалыг болуңар: силерниң чүректериңер үен-даян хөглээшкинге, арагалаашкынга болгаш амыдыралдың сагышсыралдарынга алзып, дашталбазын база ол хүн хенертен, какпа дег, кырыңарга келбезин. Чүге дээрге ол хүн чер кырын ээлей чурттаан бүгү улуска чедип кээр. 36Ынчангаш бо бүгү кел чыдар айыыл-халаптардан чайлай бээр харыктыг болур дээш база ·Кижи амытан Оглунуң мурнунга бараалгаар дээш, үргүлчү серемчилелдиг болуңар, а ол ышкаш мөргүңер». 37Иисус хүннүң-не Бурганның өргээзинге өөредип турган, а кежээ дүжерге, Елеон даанче чоруткаш, аңаа хонуп ап турган. 38А бүгү чон Ону дыңнаары-биле даң бажында-ла Бурганның өргээзинге чыглып кээр болган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\