Лука 22

1·Хаарган далганнар байырлалы (азы ·Хосталыышкын байырлалы) чоокшулап олурган. 2Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чондан коргуп турганнар, ынчангаш Иисусту чажыды-биле өлүрүп каар эптиг арга дилей бергеннер. 3Эрлик ынчан он ийи элчинниң бирээзи болур Искариот деп адаткан Иудаже кире берген. 4Оон Иуда Иисусту оларга канчаар садыптарын дугуржуп алыр дээш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш Бурганның өргээзиниң таңныылдар даргаларынга чеде берген. 5Олар амырай берип, Иудага акша төлээрин аазааннар. 6А Иуда аксы-сөзүн бергеш, Иисустуң чанынга чон чок турда, Ону садыптар эптиг арга дилеп эгелээн. 7·Хосталыышкын байырлалынга чиир хураганны дөгерер хүн – ·Хаарган далганнар байырлалының бирги хүнү үнүп келген. 8Иисус Пётр биле Иоанны айбылап чоруткаш: «Баргаш, байырлалда дойлаарывыс чемден белеткеп калыңар» – дээн. 9Олар Оон: «Силер ону бисти каяа белеткеп кагзын деп күзеп тур силер?» – деп айтырганнар. 10Ол мынча деп харыылаан: «Силер хоорайже кирип кээриңерге, суглуг доңга туткан кижи уткужуп кээр эвеспе. Ол кижиниң кире бээри бажыңче ону эдерип чеде бергеш, 11бажың ээзинге мынча дээр силер: „‘Өөреникчилерим-биле кады Хосталыышкын байырлалының кежээки чемин четтирерим өрээл кайдал?’ – деп, Башкы сенден айтырып тур“. 12Оон ол силерге аайлап-белеткеп каан үстүкү делгем өрээлди айтып бээр. Шупту чүвени аңаа белеткээр силер». 13Олар чоруткаш, бүгү чүвени Иисустуң чугаалаан аайы-биле тып алгаш, байырлалдың чемин белеткеп кааннар. 14Үе-шак кээрге, Иисус элчиннери-биле кады чемненири-биле олурупкан. 15Иисус оларга мынча дээн: «·Хосталыышкын байырлалының бо чемин хилинчээмниң мурнуу чарыында силер-биле кады четтирерин дыка-ла күзээн мен. 16Силерге чугаалап тур мен: байырлал дою Бурганның Чагыргазынга болбаан шаанда, Мен оон ыңай ону четтирбес мен». 17Оон Иисус дашканы тудуп алгаш, Бурганга өөрүп четтиргеш, мынча дээн: «Мону хүлээп алгаш, араңарда үлүглей үлежип алыңар. 18Силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазы келбээн шаанда, виноград чимизиниң арагазын Мен оон ыңай ишпес мен». 19Оон Иисус хлебти алгаш, Бурганга өөрүп четтиргеш, ону үзе тырткаш, оларже сунмушаан, мынча дээн: «Бо дээрге силер дээш берип турарым Мээң мага-бодум-дур. Мону Меңээ тураскаал кылдыр ынчаар кылып чоруңар». 20Кежээки чем соонда, Иисус база катап дашканы алгаш, мынча дээн: «Бо дашка дээрге силер дээш төгерим Мээң ханым-биле чардынар чаа чагыг-керээ-дир. 21Ынчаарга көрүңер! Мени садыптар кижиниң холу Мээң холум-биле кады стол кырында салдынган-дыр. 22·Кижи амытан Оглу Бодунуң салымынга уткуштур баш удур айытканын ёзугаар чоруур ужурлуг, ынчалза-даа Ону садыптар кижи ат болур!» 23Өөреникчилер бот-боттарындан: «Бистиң аравыста ындыг чүве кылыптар кижи кымыл?» – деп айтыржып эгелээннер. 24Оон өөреникчилер аразынга оларның кайызы эң чугула боорул деп маргылдаа база үнүп келген. 25Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Өске чоннар улузун хааннары чагырар боор чүве, а чагырыкчылар боттарын „ачы-буянныглар“ деп адазын дээр болгай. 26А силер оларга дөмей болбаңар. Харын-даа силерниң араңарда эң улууңар эң бичеңер дег болзун, а башкарып турарыңар – бараан болган чалчаңар дег болзун. 27Кым чугулал? Стол артында чемненип олурар кижи бе азы бараан болуп турар кижи бе? Чемненип олурары деп бодадыңар бе? А Мен силерниң араңарда бараан болган чалчаңар дег-дир мен. 28Бүгү шенелделеримни Мээң-биле кады ажып эрткен болгай силер. 29Ынчангаш, Мен база Чагырганы, Адамның Меңээ бергени дег, силерге берип тур мен. 30Ындыг болганда, Мээң Чагыргам кээрге, Мээң столум артынга дойлаар силер; дүжүлгелерге саадапкаш, Израильдиң он ийи аймаан шиидер силер». 31Оон Дээрги Иисус мынча дээн: «Симон, Симон, көрдүң бе! Кызыл-тасты богундан арыглаары дег, силерни шишкиир эргени эрлик негеп алыксап турду. 32Ынчалза-даа Мен сен дээш, бүзүрелиң читпези дээш, мөргүп турдум. А сен ооң соонда, Менче катап эглип келгеш, ха-дуңмаң быжыктырып көр». 33Пётр: «Дээрги, мен Силер-биле кады кара-бажыңче-даа, өлүмче-даа баарынга белен мен» – деп харыылаан. 34Ынчаарга Иисус мынча дээн: «Сеңээ чугаалап тур мен, Пётр, бөгүн аскыр-дагаа алгыргалакта, Мени билбес болуп, сен Менден үш катап ойталаар-дыр сен». 35Оон Иисус оларга мынча дээн: «Мен силерни шоодай, хап болгаш идик чокка чорудуп турумда, кандыг-бир чүвеге чединмес турдуңар бе?» Олар: «Чединмес чүвевис чок турган» – деп харыылааннар. 36Ол өөреникчилеринге мынча дээн: «А ам кымда шоодай барыл, оозун ап алзын, хавыңарны база ап чоруңар. А кымда хылыш чогул, хевин садыпкаш, хылыштан садып алзын. 37Бижилгеде Мээң дугайымда „Ону кем-херек үүлгедикчизи кылдыр санаан“ деп бижээн чүве боттаныр ужурлуун силерге чугаалап тур мен. Мээң дугайымда бижиттинген бүгү чүве удавас чогуп бүдер ужурлуг». 38Олар мынча дээннер: «Дээрги, көрүңерем, бисте ийи хылыш бар-дыр». Иисус оларга: «Ол четчир» – деп каан. 39Иисус хоорайдан үнгеш, чаңчыккан аайы-биле Елеон даанче чорупкан. Өөреникчилери база Ону эдерип чорупканнар. 40Чедер черинге келгеш, Иисус оларга: «Күткүлгеге алыспазы-биле мөргүңер» – дээн. 41А Боду олардан даш октам хире черже ырай бергеш, дискектенип олурупкаш, мынчаар мөргүй берген: 42«Ачай, Сээң күзел-сорууң ындыг болза, хилинчектиң бо дашказын Менден чайлады берем. Ындыг-даа болза, бүгү чүве Мээң эвес, а Сээң күзел-сорууң ёзугаар болзун!» 43- 44[Аңаа ·дээрниң төлээзи чедип келгеш, Ону быжыктыра берген. Хилинчээн төде бергеш, Иисус улам күштүг мөргүй берген, Ооң дери, ханның дамдылары дег, черже төктүп бадып турган.] 45Ол мөргүп алган соонда, туруп келгеш, өөреникчилерин барып көөрге, олар хилегдеп-муңгарааш, удуп калган болганнар. 46Иисус оларга мынча дээн: «Чүге удуп чыдыр силер? Күткүлгеге алыспас дээш, туруңар база мөргүңер!» 47Иисус ону чугаалап турда, мөөң чон бо келген, он ийи элчинниң бирээзи болур Иуда дээр кижи оларны баштап чораан. Оон ол Иисусту ошкап каар дээш, Аңаа чоокшулап келген. 48Иисус аңаа: «Иуда, ·Кижи амытан Оглун таанда-ла ошкаашкын-биле садарың ол бе?» – дээн. 49Херек кандыг шиглиг апарганын көргеш, Иисустуң чанынга турган өөреникчилери: «Дээрги, хылыштарывыс сегирип алыылы бе?» – деп айтырганнар. 50Оларның бирээзи Бурганның дээди бараалгакчызының чалчазының оң талакы кулаан хылыш-биле одура шаапкан. 51Иисус ынчан: «Соксаңар, ам болзун!» – дээн. Оон чалчаның кулаанга холу-биле деггеш, экиртип каан. 52Ону тудуп хоругдаары-биле келген Бурганның дээди бараалгакчыларынга, Бурганның өргээзиниң таңныылдар даргаларынга база ·баштыңнарга Иисус мынча дээн: «Силер чүге мени тудуп алыр дээш, хылыштарлыг, моңнарлыг келгениңер ол? Кай, Мен дээрбечи-дир мен бе? 53Мен хүннүң-не силер-биле кады Бурганның өргээзинге турдум, ынчан силер Меңээ хол дегбээн болгай силер, ынчалза-даа ам – дүмбейге чагырткан силерниң үеңер келген-дир». 54Олар Иисусту тудуп аппаргаш, Бурганның дээди бараалгакчызының бажыңынга эккелгеннер. А Пётр ырактан эдерип чоруп орган. 55Чыылган улус херим иштинге от салгаш, дөгере чыннып олуруп алырга, Пётр база оларның аразынга олуруп алган. 56Бир чалча херээжен от чырыынга Пётрну көрүп кааш, олче топтап кайгааш: «Бо кижи база Ооң-биле кады чораан чүве» – дээн. 57Ынчалза-даа Пётр аңаа: «Дуңмам, мен Ону танывас мен» – деп чугаалааш, Иисустан ойталап каапкан. 58Элээн болганда, өске бир кижи ону көрүп кааш: «Сен база оларның бирээзи-дир сен» – дээн. Ынчалза-даа Пётр: «Чок-чок, өңнүк!» – деп харыылаан. 59Бир шак хире үе эрткенде, база бир кижи бүзүрелдиг чугаалаан: «Бо кижи ылап-ла Ооң-биле кады чораан-дыр, чүге дээрге Галилея чурттуг кижи ышкажыл». 60Ынчалза-даа Пётр аңаа: «Өңнүк, чүү деп турарыңны билбейн-дир мен» – дээн. Пётр чугаазын төндүргелекте-ле, аскыр-дагаа алгыра берген. 61Ол өйде Дээрги Иисус эргилип келгеш, Пётрже чиге көре каапкан. Пётр ынчан Дээргиниң: «Бөгүн, аскыр-дагаа алгырар бетинде, сен Менден үш катап ойталаар-дыр сен» – дээнин сактып келген. 62Ол ооң соонда үнгеш, мөөредир ыглай берген. 63Иисусту кадарган таңныылдар Ону бак сөглеп, эттеп эгелээннер. 64Олар Ооң карактарын дуй шарааш: «Сени кым шанчыпты? Өттүр билип медегле!» – деп айтырып турганнар. 65Олар оон-даа өске хөй дорамчылалды Аңаа сөглеп турганнар. 66Хүн үнүп кээрге, чоннуң ·баштыңнары, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чыглып келгеш, Иисусту ·дээди иудей Чөвүлелче киире бергеннер. 67Оон: «Сен – Христос сен бе? Биске чугаала!» – дээннер. Иисус мынча деп харыылаан: «Мен силерге чугаалаарымга-даа, бүзүрээр эвес силер. 68А Бодум-даа силерден айтырыг салзымза, харыылаар эвес силер. 69Ынчалза-даа амдыгааштан эгелээш, „·Кижи амытан Оглу күчү-күштүг Бурганның оң талазынга олуруп аар-дыр“». 70Олар дөгере: «Ынчаарга Сен – Бурганның Оглу сен бе?» – деп айтырганнар. Иисус мынча деп харыылаан: «Мени Ол дээрзин боттарыңар чугаалап тур силер». 71Олар ынчан: «Биске ам кандыг херечилел херегил? Боттарывыс-ла бүгү чүвени Ооң аксындан дыңнадывыс ышкажыл!» – дээннер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\