Лука 23

1Оон олар шупту туруп келгеш, Иисусту ·Пилатка хүлээдип бергеш, 2Ону мынчаар буруудадып эгелээннер: «Бо кижи бистиң чонувусту үймээнче күткүп турарын тодараттывыс. Ол Бодун Христос азы Хаан мен деп чарлап, императорга үндүрүг төлээн херээ чок дээр-дир». 3Пилат ынчан Оон айтырган: «Сен – иудей хаан сен бе?» Иисус аңаа: «Силер бодуңар ынча дидиңер» – деп харыылаан. 4Пилат ынчан Бурганның дээди бараалгакчыларынга база чонга мынча дээн: «Бо кижини буруудадыр кандыг-даа чылдагаан тыппас-тыр мен». 5Ынчалза-даа олар негеп-ле турган: «Ол бүгү Иудеяга Бодунуң өөредиин тарадып, чонну үймээнче ыдалап тур, баштай Галилеяга эгелеп алгаш, ам мында келгени бо-дур». 6Пилат ону дыңнап кааш: «Ол Галилея чурттуг кижи бе?» – деп айтырган. 7Оон Пилат Иисустуң Иродка чагырткан девискээрден келгенин билип алгаш, ол үеде база-ла Иерусалимге келген турган Иродче Ону чорудупкан. 8Ирод Иисусту көрүп кааш, аажок өөрээн, чүге дээрге шагдан бээр Ону көрүксээн чүве-дир. Ол Иисустуң дугайында хөйнү дыңнаан база Ооң кандыг-бир кайгамчык чүүл кылырын көөр деп идегеп турган. 9Ирод Аңаа хөй-ле айтырыглар салган, ынчалза-даа Иисус харыылаваан. 10Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары аңаа турарын уламчылап, Ону бар шаа-биле буруудадып-ла турганнар. 11А Ирод бодунуң шериглери-биле кады Иисусту мага хандыр дорамчылап база кочулап алгаш, Аңаа каас-коя хеп кедиргеш, Пилатче дедир чорудупкан. 12Пилат биле Ирод ол хүнден эгелээш, аразында өңнүк-тала апарганнар, а ооң мурнунда көрүшпес дайзыннар турган чүве-дир. 13Пилат Бурганның дээди бараалгакчыларын, даргаларны база чонну чыгдыргаш, 14оларга мынча дээн: «Силер меңээ бо кижини, чонну үймээнче күткүп турар-дыр дээш, эккелдиңер. Ынчаарга мен силер бүгүдениң мурнунга Ону байысаагаш, Аңаа онаап турар буруудадыышкыннарыңарны бадыткапкы дег кандыг-даа барымдаа тыппадым. 15Ирод база-ла Ону буруулуг деп санавайн, дедир чорудупкан болду. Ону өлүрүп шаажылаар хире кандыг-даа чүве Ол кылбаан дээрзин көрүп тур силер. 16- 17Ынчангаш Ону кезеткеш, салыптарым ол-дур». 18Ынчан бүгү улус, чаңгыс кижи дег, алгыржы берген: «Аңаа – өлүм! Биске Варавваны хостап бериңер!» 19Варавва дээрге хоорайга үймээн үндүрген дээш база өлүрүкчү чорук дээш кара-бажыңнаткан турган кижи чүве-дир. 20А Пилат Иисусту салып чорудуптарын күзээш, база катап үнүн бедидип, чугаа кылган. 21Ындыг-даа болза, олар алгыржып-ла турган: «Ону хере шавыңар! Ону хере шавыңар!» 22Пилат үшкү удаа оларга мынча дээн: «Бо кижи кандыг кемниг херек үүлгеткенил? Ону өлүрүп шиитки дег кандыг-даа буруу тыппадым. Мен Ону кезеткеш, салыптарым ол-дур!» 23Ынчалза-даа олар бар шаа-биле алгыржып, Иисусту хере шаварын негеп туруп бергеннер. Чыылган улустуң алгы-кышкызы кедерей бээрге, 24Пилат оларның негелдезин күүседип бээрин шиитпирлээн. 25Ол чыылган улустуң дилээн ёзугаар үймээн үндүрген дээш база өлүрүкчү чорук дээш кара-бажыңнаткан Варавваны хостап салгаш, а Иисусту оларның күзелин ёзугаар шаажылаар кылдыр чөпшээрээн. 26Шериглер Иисусту шаажылаары-биле аппар чорааш, шөлдерден чанып орган Киринея чурттуг Симон деп кижиге таварышкаш, ону тудуп алганнар. Олар аңаа ·белдир-ыяшты чүктеткеш, ону Иисустуң соондан көдүрүп чедиреринче албадапканнар. 27Мөөң чон Иисусту эдерип чоруп орган. Чон аразында Ол дээш кажыыдап, ыглап-сыктаан дыка хөй херээжен улус турган. 28Иисус оларже эргилип келгеш, мынча дээн: «Иерусалимниң херээженнери, Мээң ажыым ажып ыглашпаңар! Ооң орнунга боттарыңар дээш база ажы-төлүңер дээш, ыглажыңар. 29Чүге дээрге улустуң: „Үре-төл чок, кажан-даа божуваан болгаш эмер чаш ажы-төлү чок херээженнер амыр-чыргалдыг“ – деп чугаалай бээри үе кел чыдар-дыр. 30Улус ынчан дагларга: „Бисче кээп дүжүңер“ база тейлерге: „Бисти дуглай дүжүңер!“ – дижи бээр. 31Ногаан ыяшты безин ынчаар аажылап турар болганда, кургаг ыяшты канчап кааптар деп?» 32Ооң-биле кады шаажылаар дээш, ийи дерзии херектенни аппар чорааннар. 33Баш сөөгү деп адаар черге чедип келгеш, орта Иисусту база херектеннерни: бирээзин Ооң оң талазынга, өскезин – солагай талазынга хере шаап кааннар. 34[Иисус мынча дээн: «Ачай! Оларны өршээ, чүнү кылып турарын билбес улус-тур».] А шериглер Ооң идик-хевин, кымның чүнү алырын үлүг тыртып шиитпирлээш, үлежип алганнар. 35Чыылган чон көрүп турган. А оларның даргалары Иисусту: «Өскелерни камгалап турган де! Бир эвес Ол Бурганның шилип алган Христозу болза, Бодун Боду камгалазын!» – деп кочулап турганнар. 36Шериглер база чедип келгеш, Аңаа ажыг виноград арагазы берип, Ону дора көрүп: 37«Сен – иудей хаан болзуңза, Бодуңну Бодуң камгалап ал!» – деп турганнар. 38Иисустуң кырынга: «Бо – иудей хаан-дыр» – деп бижиктиг самбыражыгаш азып каан чүве-дир. 39Хере шаптырган херектеннерниң бирээзи Ону: «Сен Христос болдуң чоп, Бодуңну база бисти камгала!» – деп бак сөглеп турган. 40А өскези эжин соксадып, мынча дээн: «Бургандан кортпазың ол бе? Бодуң база ындыг шииткел алганыңны бода! 41Бистиң шииттиргенивис чөптүг болгай, үүлгеткен херээвистиң кем-буруузу ол хире-дир, а Ол багай чүнү-даа кылбаан-дыр». 42Оон ол Аңаа мынча дээн: «Иисус, Хаан болуп, чагырып келгеш, мени база сактып кээп көрүңерем». 43Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: бөгүн-не Мээң-биле кады дываажаңга турар сен». 44Хүн үнгенден бээр алдыгы шактан тоску шакка чедир чер кырын дүмбей караңгы шыва апкан. 45Хүн караа көзүлбестей берген, Бурганның өргээзиниң иштинде аскан көжеге ийи чара орлуп калган. 46Иисус: «Ачай! Амы-тынымны Сээң холуңга хүлээдип тур мен» – дыңзыг үн-биле алгырыпкан. Ону чугаалааш, амы-тыны үстү берген. 47Чүс шериг баштыңчызы бүгү болган чүүлдү көргеш, Бурганны алдаржыткаш: «Бо кижи ылап-ла актыг, чөптүг-шынныг турган-дыр!» – дээн. 48Аңаа чыглып келген бүгү улус база болган чүүлдү көргеш, качыгдал илередип хөректерин шанчып, тарап чанып эгелээн. 49А Иисусту билир чораан шупту улус база Галилеядан бээр Ону эдерип келген херээженнер ырадыр туруп алгаш, ол бүгүнү хайгаарап турганнар. 50- 51Ол черге Иосиф деп аттыг, Иудеяның Аримафея хоорайдан келген бир кижи турган. Ол болза ·дээди иудей Чөвүлелдиң кежигүнү, буянныг база чөптүг-шынныг, Бурганның Чагыргазының кээрин манап чоруур кижи чүве-дир. Иосиф дээди иудей Чөвүлелдиң Иисусту өлүрер деп шиитпир хүлээп аарынга-даа, ооң херектеринге-даа киришпейн барган. 52Ол кижи Пилатка келгеш, Иисустуң мага-бодун дилеп алган. 53Иосиф Ооң мага-бодун дүжүргеш, чуга пөс-биле ораагаш, хаяда оя каккан, мынчага дээр кымны-даа орнукшутпаан чевег-куйга орнукшудуп каан. 54Ол хүн пятница турган, ·амыр-дыш хүнү үнүп орган. 55Галилеядан Иисус-биле кады келген херээженнер Иосифти эдерип чеде бергеш, чевег-куйну база Ооң мага-бодун канчаар салганын көрүп алганнар. 56Оон ээп келгеш, чаагай чыттыг үстер биле чаар чүүлдерни белеткеп алганнар. Ыдыктыг хоойлунуң айытканын ёзугаар амыр-дыш хүнүн олар дыштанып эрттирген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\