Лука 24

1А улуг-хүнде, эртен эрте, ол херээженнер белеткеп алган чаагай чыттыг чүүлдерин ап алгаш, чевег-куйга чедип келгеннер. 2Чевег-куйнуң аксында дашты чайладыр идип каанын олар көрүп каан! 3Оон иштинче кирип келгеш, Дээрги Иисустуң мага-бодун тыппааннар. 4Олар аайын тыппайн турда, хенертен оларның мурнунга карак чылчырыктаар кылаңнааш хептерлиг ийи эр кижи көстүп келген. 5Херээженнер корга бергеш, доңгая кээп дүжерге, демгилери оларга мынча дээн: «Дириг Кижини чүге өлүглер аразындан дилеп тур силер? 6Ол мында чок: Ол катап дирли берген. Галилеяга тургаш-ла, Ооң силерге мынча дээнин сактып келиңер даан: 7„·Кижи амытан Оглун бачыттыг улус холунга хүлээдип бээр база хере шаап каар, а үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр“». 8Херээженнер ынчан Иисустуң ол сөстерин сактып келгеннер. 9Чевег-куйдан ээп чедип келгеш, олар ол бүгүнү он бир элчинге база арткан бүгү улуска чугаалап бергеннер. 10Ол херээженнер болза Мария Магдалина, Иоанна болгаш Иаковтуң авазы Мария база олар-биле кады турган өске-даа херээженнер чүве-дир. Олар бо бүгүнүң дугайын элчиннерге чугаалаарга, 11демгилерге херээженнерниң чугаазы тоолзуг кылдыр сагындырган, ынчангаш оларга бүзүревейн барганнар. 12Ынчалза-даа Пётр тура халааш, чевег-куйга маңнап четкеш, ээккештиң, иштинче бакылап көөрге, чүгле пөс шывыглар чыдар болган. Оон ол болган чүүлдү кайгап-харап чанып келген. 13Ол-ла хүн Иисустуң ийи өөреникчизи Иерусалимден алдан °стадий черде турар Эммаус деп суурже базып үнүпкеннер. 14Олар бүгү болган чүүлдер дугайында аразында чугаалажып чорааннар. 15Өөреникчилер ол бүгүнүң дугайында чугаалажып бар чыдырда, Иисус Боду чедип келгеш, олар-биле кады чорупкан. 16Ынчалза-даа оларның карактарын хаптап каан дег бооп, Ону танывайн барганнар. 17Иисус олардан: «Силер чүү дугайында чугаалажып чорууруңар ол?» – деп айтырган. Демгилери муңгаргай арын-шырайлыг доктаай бергеннер. 18Оларның Клеопа деп аттыг бирээзи Аңаа: «Бо хүннерде Иерусалимге чүү болуп турганын билбес кижи чаңгыс силер боор силер аа?» – дээн. 19Иисус: «Чүнү ынча дээриңер ол?» – деп айтырган. Олар Аңаа мынча дээн: «Назарет чурттуг Иисус-биле болган бүгү чүүл дугайында аан. Ол Бурганның болгаш бүгү чоннуң мурнунга ажыл-херээ болгаш сөзү-биле күштүг медээчи турган. 20Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш даргаларывыс Ону өлүрер кылдыр тудуп берипкеш, хере шаап кааннар. 21А бис Израильди хостаар кижи Ол боор деп идегеп турдувус. А оон ыңай мындыг чүүл база болган де: бөгүн, бо бүгү болгандан бээр үшкү хүнде, 22аравыста турар херээженнерниң чамдыызы бисти кайгаткан болгай. Олар эртен эрте чевег-куйга барып чорааш, 23Ооң мага-бодун тыппааннар-дыр. Дедир ээп келгеш, оларга ·дээрниң төлээлери көзүлгеш, Ону дириг бар кылдыр чугаалаан дижир болдулар. 24Оон бистиң чамдыывыс чевег-куйга чеде бээрге, шупту чүве херээженнерниң чугаалааны олчаан болган, ынчалза-даа Иисустуң Бодун көрбээннер». 25Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Бурганның медээчилериниң чугаазынга бүзүрээр хире эвес, чүге ындыг сарыыл чок база даамчыргай чүректерлиг улус боор силер! 26Христос бо бүгү хилинчекти шыдажып эрткеш, Бодунуң алдарын чедип алыр ужурлуг эвес чүве бе?» 27Оон Ол Моисейниң хоойлузундан эгелеп алгаш, шупту медээчилерниң номнарын эргий шүүштүрүп, Бижилгеде Ооң дугайында бижээн чүүлдерни оларга тайылбырлап берген. 28Олар чедер дээн суурунга чоокшулап келгенде, Иисус оруун уламчылаар аян-шинчилиин көргүскен. 29Ынчалза-даа олар Оон салдыкпайн: «Бистиң-биле кады артып калыңар, хүн ажып, кежээ дүжүп орар болгай» – деп ээрежип эгелээннер. Ол бажыңга кирип келгеш, олар-биле кады артып калган. 30Иисус олар-биле кады чемненип олурупкаш, хлебти алгаш, ол дээш Бурганга өөрүп четтиргеш, үзе тырткылааш, оларже сунган. 31Оларның карактары ынчан ажыттынып келген болгаш, олар ам-на Иисусту танып кааннар, ынчалза-даа Ол каракка көзүлбес апарган. 32Олар бот-боттарынга мынча дээннер: «Ол орук ара бистиң-биле чугаалажып чорда база Бижилгениң утказын биске тайылбырлап чорда, чүректеривис хып чорбажык бе?» 33Оон доп-дораан тура халышкаш, Иерусалимче ээп келгеннер. Аңаа он бир элчинни база олар-биле кады чораан улусту катай-хаара тып чеде бээрге, 34олар база мынча дижип турар болган: «Дээргивис ылап-ла катап дирилген-дир, оон Симонга кээп көзүлген-дир». 35Оон демги ийи өөреникчи олар-биле орукка болган бүгү чүүлдү база Ол хлебти үзе тыртып турда, Ону танып каанын чугаалап бергеннер. 36Олар ол дугайында чугаалап турда, Иисус Боду оларның аразынга туруп алгаш: «Амыр-менди-ле!» – дээн. 37Өөреникчилер аймап-сүртей бергеш, хей чүве көрүп каан эвес бис бе деп бодааннар. 38Ынчалза-даа Иисус оларга мынча дээн: «Чүге аймаарай бердиңер? Чүректериңерни чүге чигзиниг долганыл? 39Хол-будумче көрүңер даан, бо – Мен-дир мен. Мени тудуп суйбап, топтап көрүңер: Менде бар деп көрүп турарыңар эът-бот болгаш сөөк-даяк хей чүведе бар эвес». 40Ону чугаалааш, Иисус холдарын база буттарын оларга көргүскен. 41Өөреникчилер өөрээн түлүү-биле ам-даа бүзүреп чадап, кайгап-харап турганнар. Иисус ынчан оларга: «Силерниң мында кандыг-бир чем бар бе?» – дээн. 42Олар аңаа быжырган балыының кезиин ап бергеннер. 43Ол ону ап алгаш, оларның мурнунга чип алган. 44Оон Иисус оларга мынча дээн: «Моисейниң хоойлузунда, медээчилерниң номнары болгаш Ыдыктыг ырларда Мээң дугайымда бижээн бүгү чүве боттаныр ужурлуун силер-биле кады чоруур шаамда-ла чугаалап турдум чоп, ол чүве ам бо ышкажыл». 45Ынчан Ол өөреникчилериниң угаанын Бижилгени угаап билиптер кылдыр ажыдып берген. 46Иисус оларга мынча дээн: «Христос хилинчекти көрүп эртер база үшкү хүнде өлүглер аразындан катап дирлир ужурлуг дээрзин Ында бижээн-дир. 47Иерусалимден эгелеп алгаш, бүгү делегейниң чоннарынга баар силер, бачыттары дээш өршээл алыры-биле оозун миннип, Бурганче эглирин Мээң өмүнээмден суртаалдаан турар ужурлуг. 48Силер ол бүгүнүң херечилери-ле болгай силер. 49Мен Адамның аазаан чүвезин силерге ам чорудуп бээр мен. А силер өрүтен күштү албаан шааңарда, Иерусалим хоорайга артып калыңар». 50Иисус оларны Иерусалимден Вифанияга чедир эдерткеш, холдарын өрү көдүргеш, алгап-йөрээп каан. 51Оларны алгап-йөрээп тура-ла, Ол олардан ырап, дээрже көдүрлүп үнүп эгелээн. 52Өөреникчилери Аңаа мөгейип, доңгая кээп дүшкүлээш, Иерусалимче аажок өөрүшкү-маңнайлыг ээп келгеннер. 53Оон Бурганны алдаржытпышаан, Бурганның өргээзинге доктаамал турганнар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\