Лука 3

1Тиверийниң Римге император болганындан бээр он бешки чылында, ·Понтий Пилат – Иудеяның чагырыкчызы, Ирод – Галилеяның башкарыкчызы, ооң дуңмазы Филипп – Траконит болгаш Итурея девискээрлерниң башкарыкчызы, а Лисаний – Авиленеяның башкарыкчызы турда, 2Анна биле Каиафа ийи Бурганның дээди бараалгакчылары турган чүве-дир. Ол чылын ээн кургаг ховуга Захарияның оглу Иоаннга Бурган онзагай медээ чедирген. 3Ооң соонда Иоанн Иордан хемниң ол-бо талаларында черлерни кезип, бачыттары дээш өршээл алыры-биле, Бурганче эглирин база ооң бадыткалы кылдыр ·сугга суктурарын улуска суртаалдап чораан. 4Ол дугайында Исайя медээчиниң номунда шагда-ла мынчаар бижээн турган:«Ээн кургаг ховуда алгырып турар кижиниң үнү дыңналган:„Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер!Ооң эртер кокпаларын дорттап бериңер! 5Ыйгылааш чер бүрүзү оргу апарзын,бүгү даглар, тейлер чавызай берзин.Ээр-дагыр оруктар дортталзын,а оңгул-чиңгил оруктар дескилежи берзин. 6Бүгү кижи амытан ынчан Бурганның камгалалын көрүп каар!“». 7Аңаа ·сугга суктурар дээш келген мөөң чонга Иоанн мынча деп турган: «Силер, чылан сыскындылары! „Бурганның кел чыдар килеңинден чайлай бээр бис“ – деп, силерни кым сагыш алындырды? 8Бурганче ээлгениңерниң херек кырында үре-түңнелдиин көргүзүңер база: „Бистиң адавыс ·Авраам“ – деп сөстер-биле боттарыңарны аргалаарын семевеңер! Бурган бо чыдар даштардан-даа Авраамга ажы-төлдү чаяап шыдаар дээрзин силерге чугаалап тур мен. 9Балды ыяштарның дөзүн кезеринге шагда-ла белен. Эки чимис бербестээн ыяштарның шуптузун одура кескеш, отче киир октаар». 10Чон Иоанндан: «Ынчаарга бис чүнү кылыылы?» – деп айтырган. 11Ол мынча деп харыылаан: «Ийи хөйлеңниг кижи хөйлеңи чок кижи-биле үлешсин; а аъш-чемниг кижи база шак ынчаар кылзын». 12Үндүрүг хавырыкчылары база ·сугга суктурары-биле чедип келгеш: «Башкы, бис чүнү кылыылы?» – деп айтырганнар. 13Ол мынча деп харыылаан: «Силерге өйлей айытканындан арттыр чүнү-даа алымнап негевеңер». 14Чамдык шериглер база оон айтырыг салганнар: «А бис канчаар бис?» Ынчаарга Иоанн: «Кымны-даа базымчалаваңар, күш-биле азы нүгүл-биле акшазын хунааваңар, шалыңыңар хирези-биле амыдыраңар» – деп харыылаан. 15Бүгү чон идегелдиг манап келген болгаш, Иоанның дугайында: «Бо кижи Христос эвес ирги бе?» деп бүдүү бодап турган. 16А Иоанн шуптузунга мынча дээн: «Мен силерни ·сугже суп тур мен, ынчалза-даа менден күчү-күштүг Кижи кел чыдар, мен Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок мен. Ол силерни Ыдыктыг Сүлдеже, отче сугар-дыр. 17Тараа үрезинин саваңдан арыглаар айыыр Ооң холунда-дыр, Ол тараа үрезинин үүжелей урар уургайынга чыып алыр, а саваңны өшпес отка өрттедиптер». 18Иоанн улусту өөредип, Буянныг Медээни ындыг болгаш өске-даа сөстер-биле оларга суртаалдап турган. 19А Иоанн Ирод чагырыкчыны бодунуң акызының кадайы Иродиаданы кадайланып алганы дээш база ооң үүлгеткени өске-даа бүгү кемниг херектери дээш сойгалаарга, 20ол бүгү каржы үүлгедиглеринге немелде кылдыр Ирод Иоанны кара-бажыңнаттырып каан. 21Бүгү чон ·сугга суктуруп турда, Иисус база ону эртип алган. Ол сугга суктуруп алгаш, мөргүп турда, дээр аңгайтыр ажыттына берген соонда, 22Ыдыктыг Сүлде көге-буга хевирлиг болуп алгаш, Олче бадып кээрге, дээрден мынча дээн үн дыңналган: «Сен Мээң ханы ынак Оглум-дур сен, Мээң сеткилимге кирер-дир сен!» 23Бодунуң бараан болуушкунун эгелээрде, Иисус үжен хире харлыг турган. Улус Ону Иосифтиң оглу-дур деп бодап турган. А Ооң өске өгбелериниң даңзызы бо-дур: Илий, 24Маттат, Левий, Мелхий, Ианнай, Иосиф, 25Маттафий, Амос, Наум, Эслим, Наггей, 26Маат, Маттафий, Семей, Иосиф, Иуда, 27Иоаннан, Рисай, Зоровавел, Салафиил, Нирий, 28Мелхий, Аддий, Косам, Элмодам, Ир, 29Иисус, Элиезер, Иорим, Маттат, Левий, 30Симеон, Иуда, Иосиф, Ионам, Элиаким, 31Мелеай, Менна, Маттафай, Нафан, Давид, 32Иессей, Овид, Вооз, Сала, Наассон, 33Аминадав, Админ, Арни, Хецрон, Фарес, Иуда, 34Иаков, Исаак, Авраам, Фарра, Нахор, 35Серух, Рагав, Фалек, Евер, Сала, 36Кайнан, Арфаксад, Сим, Ной, Ламех, 37Мафусал, Энох, Иаред, Малелеил, Каинан, 38Энос, Сиф, Адам – Бурган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\