Лука 4

1Ыдыктыг Сүлдеге бүргеттирген Иисус Иордан хемден ээп кээрге, Сүлде Ону ээн кургаг ховуже аппарган. 2Аңаа Иисус дөртен хүн дургузунда эрликке күткүттүрүп келгеш, ол үеде чүнү-даа чивээн, а ол хүннер эрткенде, аажок аштай берген. 3Ынчан эрлик Аңаа мынча дээн: «Сен шынап-ла Бурганның Оглу болзуңза, бо дашка хлеб болу бээрин дужаавыт». 4Иисус мынча деп харыылаан: «Бижилгеде: „Кижи амытан чүгле хлеб-биле амыдыравас“ – деп бижээн болгай». 5Эрлик Иисусту бедик черже үндүре бергеш, карак чивеш дээр аразында делегейниң хамык күрүнелерин Аңаа көргүскен. 6Оон эрлик Аңаа мынча дээн: «Сеңээ бо бүгү күрүнелерни оларның эрге-чагыргазы болгаш өндүр-чаагайы-биле катай-хаара бериптер мен, чүге дээрге ол бүгү мээң эргемде; ону күзээн кижимге берип боор мен. 7Меңээ мөгеер-ле болзуңза, бо бүгү Сээңии болур». 8Иисус мынча деп харыылаан: «Бижилгеде: „Чүгле Дээрги-Чаяакчы Бурганыңга мөгейип чор, чүгле Аңаа бараан бол“ – деп бижээн болгай». 9Ооң соонда эрлик Ону Иерусалимге эдертип эккелгеш, Бурганның өргээзиниң кырының эриинге тургускаш, мынча дээн: «Бурганның Оглу шын болзуңза, моон черже шурай бер, 10- 11чүге дээрге Бижилгеде „Ол Бодунуң төлээлеринге Сени камгалаар кылдыр чагыг бээр“ деп база „Олар сени, буттарың дашка илдикпезин дээш, холдары-биле көдүрүп аарлар“ деп бижээн ийик чоп». 12Иисус мынча деп харыылаан: «„Дээрги-Чаяакчы Бурганыңны шеневе“ – деп чугаалаан болгай». 13Эрлик ынчан Иисусту күткүдерин соксаткаш, эптиг өйге чедир Ону каапкаш, чоруй барган. 14Иисус Галилеяже Сүлдениң күжүнге бүргеттирген чедип келген, а Ооң дугайында дамчыыр чугаалар ол кезек черлерге тарай берген. 15Ол ·синагогаларга улусту өөреди берген, а шупту улус Ону алдаржыдып турган. 16Иисус Бодунуң өзүп-доруккан хоорайы Назаретке чедип келген. Бир-ле катап Ол Бодунуң чаңчыккан аайы-биле ·амыр-дыш хүнүнде синагогага кирип келгеш, Бижилгени номчууру-биле улус мурнунга туруп алган. 17Аңаа Исайя медээчиниң дүрүг номун ап бергеннер. Ол номну чада туткаш, мынча деп бижээн черни тып алган: 18- 19«Дээрги-Чаяакчының Сүлдези мени бүргээн-дир –Ол мени түрегдээннерге буянныг медээни дыңнатсын дээш шилип чаап каан.Ол Мени туттурганнарга хосталганы, согурларга каракталырын,дарлаттырганнарга адырлып хосталырын чарлаары-биле базаДээрги-Чаяакчының өршээлиниң чылы келгенин медеглээри-биле чоруткан». 20Иисус номну дүргеш, бараан болукчуга берипкеш, олуруп алган. Синагогада бүгү улустуң карактары Олче угланып келген. 21Оон Ол улуска чугаалап эгелээн: «Бөгүн Бижилгениң ол сөстери ону дыңнап турар силерниң мурнунга боттанып турары бо-дур». 22Шупту улус Ооң дугайында эки херечилел кылып, Ооң чугаалаан сөзүнүң чеченин аажок магадап: «А Ол Иосифтиң оглу эвес ийикпе?» – дижип турган. 23Иисус оларга мынча дээн: «Чугаажок-ла, силер Меңээ: „Эмчи, бодуңну бодуң экиртип ал“ деп үлегер домактың чугаалааны ышкаш, „Капернаум хоорайга чүнү кылып турганыңны дыңнаан бис, ону маңаа, төрээн чериңге база кылып көрем“ – дижир боор силер». 24Улаштыр мынча дээн: «Ынчалза-даа силерге алыс шынны чугаалап тур мен: Бурганның кандыг-даа медээчизин ооң төрээн черинге хүлээп көрбес болур. 25Ылап шынын силерге чугаалап тур мен: Илия медээчиниң чурттап турган үезинде, кажан үш чыл алды ай дургузунда дээр кааңнап, бүгү чуртка кончуг улуг аш болу бергенде, Израильге дыка хөй дулгуяк кадайлар турган. 26Ындыг-даа болза, Бурган Илияны өске кымче-даа эвес, а Сидон хоорай чоогунда Сарепта деп черде чурттаан дулгуяк кадайже чоруткан чүве-дир. 27Элисей медээчиниң чурттап турган үезинде Израильге кежи аарыг хөй улус турган, ындыг-даа болза, Сирия чурттуг Неемандан аңгыда, оларның чаңгызын-даа Бурган арыглаваан чүве-дир». 28Ону дыңнааш, ·синагогада шупту улус килеңней берген. 29Олар тура халышкаш, Иисусту хоорайдан үндүр сывырып, Ону кадыр элден дүжүр октаптар дээш, хоорайның турары дагжыгаш кырынче аппарганнар. 30Ынчалза-даа Ол улус аразы-биле өде кылаштап чоруй барган. 31Оон Иисус Галилеяның Капернаум хоорайынче бадып келгеш, ·амыр-дыш хүнүнде чонну өөредип эгелээн. 32Ооң канчаар өөредип турарын шупту улус кайгап ханмаан, чүге дээрге Ооң сөзү эрге-чагыргалыг болган. 33Синагогага букшуураан бир кижи турган, ол ыыткыр алгыра берген: 34«Эй! Назарет чурттуг Иисус, Силерге бистен чүү херегил? Силер бисти узуткаар дээш келдиңер бе? Силерни кым дээрзин билир мен, Силер – Бурганның Ыдыктыг Төлээлекчизи-дир силер!» 35Иисус букка: «Ыыттава, ол кижиден үне бер!» – деп шыңгыы дужаарга, бук демги кижини улус мурнунга ойтур октааш, аңаа кандыг-даа хора чедирбейн, оон үнүп чоруй барган. 36Ону көрген улус кайгап-харап шаг болгаш, аразында мынча дижип турган: «Бо чүү мындыг чүвел? Буктарны безин дужаарга, олар үнгүлей бээр, ындыг чагырга база күш ол Кижиде бар деп аан?» 37Ооң дугайында дамчыыр чугаа ол кезек черлерни бир кылдыр тарай берген. 38Синагогадан үнгеш, Ол Симоннуң бажыңынче чорупкан; а Симоннуң кат-иези халыын аарыгдан аарааш, аажок эъди изип чыдар боорга, аңаа дузалап көөрүн Иисустан дилээннер. 39Ол чыткан херээженниң кырынче ээккеш, халыын аарыгны соксаарын дужаарга, оозу херээженни каапкаш барган. Херээжен дораан-на туруп келгеш, оларга бараан болуп кирипкен. 40Хүн ажып турда, шупту улус боттарының янзы-бүрү аарыглардан аараан кижилерин Аңаа эккелгеш туруп берген. Ол кижи бүрүзүнге холу-биле деггеш, экиртип турган. 41Хөй кижилерден буктар: «Силер – Бурганның Оглу-дур силер!» – деп кышкырбышаан, үне халчып турганнар. Ынчалза-даа Ол Ону Христос деп билир дээрзин чугаалаарын оларга хоруп каан. 42Даң адып кээрге, Иисус озалааш черже чорупкан. А чон Ону дилеп эгелээш, тып чеде бергеш, салбайн арттырып аарын бодап, чорбайн көөрүн ээрежип шаг болган. 43Ынчалза-даа Ол оларга мынча дээн: «Мен Бурганның Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни өске хоорай-суурларга база суртаалдаар ужурлуг мен; ол дээш Мени чоруткан болгай». 44Ынчангаш Иисус Иудеяның ·синагогаларынга суртаалдап чоруп берген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\