Лука 5

1Бир-ле катап Иисус Геннисарет хөлдүң чанынга турда, чон Бурганның сөзүн дыңнаар дээш, Ону ол-бо чүктен кызып, бөлдүнчүп келген. 2Иисус хөлдүң кыдыынче үндүр тыртып каан ийи хемени көрүп каан. Балыкчылар хемелеринден дүшкеш, четкилерин чуп турар болган. 3Симоннуң хемезинге кээп турупкаш, Иисус эриктен элээн ырадыр эжиндире бээрин оон дилээн. Ооң соонда олуруп алгаш, чонну хемеден өөредип эгелээн. 4Өөредирин төндүрүпкеш, Ол Симонга: «Терең черже эжиндире бер. Четкилерни балык тудары-биле салыптыңар» – дээн. 5Симон Аңаа мынча деп харыылаан: «Башкы, бис дүннү өттүр балыктааш, чүнү-даа тудуп албадывыс. Ынчалза-даа Силерниң айтыышкыныңар аайы-биле кылып, четкилерни салыптайн». 6Ынчаар кылгаштың, олар эңдерик хөй балык тудуп алган, харын-даа оларның четкилери тывыштың аарындан үстүп турган. 7Балыкчылар ынчан өске хемеде олурган эштерин дузалажып кээр кылдыр медээлээрге, олар эжиндирип келгеш, ийи хемени балык-биле сугже дүжер чыгыы кылдыр чык долдур чүдүрүп алганнар. 8Ону көргеш, Симон Пётр Иисустуң мурнунга дискектенип ора дүшкеш: «Мени каапкаш барыңар, Дээргим! Чүге дээрге бачыттыг кижи-дир мен!» – дээн. 9Ынча хөй балык туттунганын көргеш, Пётр болгаш ооң кады чораан эштери аажок кайгааннар. 10Оларның аразынга Симоннуң кады ажылдап турган улузу – Зеведейниң оолдары Иаков биле Иоанн база турган. Иисус оон Симонга мынча дээн: «Кортпа, моон соңгаар кижилер тывыкчызы болур сен». 11Олар хемелерин эрикче үндүр тырткаш, хамык чүвени каапкаш, Ону эдерип чорупканнар. 12Бир-ле катап Иисус бир хоорайга турда, кежи аарыг кижи чедип келген. Ол Иисусту көрүп кааш, Ооң мурнунга доңгая кээп дүшкеш, мынча деп дилеп эгелээн: «Дээрги! Күзээр-ле болзуңарза, мени арыглап каап шыдаар силер». 13Иисус холун сунгаш, аарыг кижиге дээскеш: «Күзеп тур мен, арыгланы бер!» – дээн. Ол дораан кеш аарыы ол кижиден сойлуп калган. 14Иисус аңаа мындыг айтыышкын берген: «Бо дугайында кымга-даа чугаалава, харын моон чоруткаш, Бурганның бараалгакчызынга көстүп каг, оон Моисейниң хоойлузунда айытканын ёзугаар, ·арыгланганың дээш Бурганга өргүлден кыл. Сен ол өргүлүң-биле экирээниңни улуска херечилеп көргүскен боор сен». 15Ынчалза-даа Иисустуң дугайында дамчыыр чугаа улам нептереп, Ону дыңнаар дээн база аарыг-аржыын экиртир дээн улус Олче мөөңү-биле чыглып кээп-ле турган. 16А Иисус озалааш, ээн черлерже удаа-дараа чоруп, мөргүп ап турган. 17Бир-ле катап Иисус чонну өөредип орда, Галилеяның база Иудеяның бүгү суурларындан болгаш Иерусалимден чыглып келген ·фарисейлер биле ном-хоойлу тайылбырлакчылары база Ооң дыңнакчыларының аразынга олурганнар. Дээрги-Чаяакчының аарыг кижилерни экиртир күчү-күжү Иисуста бар турган. 18Элээн каш кижи чартыктаан эжин дөжээ-биле катай шыргалай көдүрүп эккелгеш, ону Иисустуң мурнунга салып каар дээш, бажыңче киирерин оралдажы берген. 19Кижиниң хөйүнден эрттире бээр арга тып чадааш, олар бажың кырынче үнгеш, дээвиирни үттеп-часкаш, ол кижини дөжээ-биле катай улус ортузунче, мырыңай Иисустуң мурнунче дүжүрүп келгеннер. 20Оларның ындыг бүзүрелин көргеш, Ол чартыктаан кижиге мынча дээн: «Өңнүк, бачыттарың өршээттинген-дир». 21Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер ажынып, иштинде мынча деп бодааннар: «Кым Мен деп бодап, Бурганны дорамчылаары ол? Бургандан аңгы кым бачытты өршээп шыдаар эргелигил?» 22Иисус оларның бодалдарын билир болгаш, мынча деп харыылаан: «Силер чүректериңерде чүге ынчаар бодап орарыңар ол? 23Чүү беленил? „Бачыттарың өршээттинген-дир“ – дээри бе азы: „Туруп келгеш, чорувут“ – дээри бе? 24Ынчаарга ·Кижи амытан Оглу чер кырынга бачыттарны өршээр эргелиг дээрзин билип алыңар...» – Иисус оон чартыктаан кижиге мынча дээн: «Туруп келгеш, дөжээңни алгаш, бажыңыңче чорувут!» 25Демгизи ол дораан оларның мурнунга туруп келгеш, бодунуң дөжээн алгаш, Бурганны алдаржытпышаан, бажыңынче чорупкан. 26Шупту улус кайгай берип, Бурганны алдаржыдып турган. Аңаа чыылганнар коргуп-сүртеп: «Бис бөгүн кайгамчык херектерни көрдүвүс!» – деп турганнар. 27Ооң соонда Иисус дашкаар үнүп келген. Ол үндүрүг хавырар черинге бодунуң ажылын кылып олурган Левий дээр кижини көрүп кааш, аңаа: «Мени эдерип чорувут» – дээн. 28Левий туруп келгеш, хамык чүвезин каапкаш, Иисусту эдерип чорупкан. 29Оон Левий бодунуң бажыңынга Иисусту хүндүлеп, улуг дой кылган. Дойга дыка хөй үндүрүг хавырыкчылары база өске-даа улус чыглып кээп, олар-биле кады чемненгеннер. 30Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Иисустуң өөреникчилеринге мынча деп хыйланып турганнар: «Силер чүге үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачыттыг кижилер-биле кады ижип-чип турарыңар ол?» 31Иисус ону дыңнааш, мындыг харыы берген: «Эмчи кадык эвес, а аарыг улуска херек болгай. 32Мен „Актыг, бачыт чок бис“ дээр улусту эвес, а бачыттыг улусту бачыттарын миннип, Бурганче эглиринче кыйгырар дээш келген мен!» 33База-ла улус Иисуска мынча дээн: «Иоанның өөреникчилери үргүлчү ·шээрленир база мөргүүр-дүр, ·фарисейлерниң-даа өөреникчилери база ындыг-дыр, а Силернии күзээнде-ле ижип-чип турар-дыр». 34Иисус мынча деп харыылаан: «Куда доюнга күдээ оол-биле кады келген ооң эштери оолдарны, күдээ оол олар-биле кады орда, ·шээрлениринче албадап болур бе? 35Ынчалза-даа күдээ оолду олардан чарып аппаар үе кээрге, олар ынчан шээрлени бээр». 36Оон Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген: «Эрги хепке кым-даа чаа хептен ора тырткан чамашкы салбас. Ынчаар болза, чаа хеп сандан үнер, а эрги хепке чаа хептен алган чамашкы салырга, таарышпайн баар. 37Кым-даа чаа араганы эрги көгээржикче кутпас. Ынчаар болза, чаа арага эрги көгээржикти деже тептер, ынчан арага-даа төктүп каар, көгээржик-даа сандан үнер. 38Чаа араганы чаа көгээржикче кудар херек. 39Ол ышкаш эрги арага ишкен кижи чаа арага күзевес, чүге дээрге: „Эргизи эки-дир“ – дээр».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\