Лука 6

1Бир-ле катап ·амыр-дыш хүнүнде Иисус тарып каан шөлдү таварты бар чыдырда, Ооң өөреникчилери сыпта тараа баштарын үзе соккаш, холу-биле ууштап чий бергеннер. 2Чамдык ·фарисейлер: «Амыр-дыш хүнүнде кылырын ыдыктыг хоойлу хораан чүвени силер чүге кыла бердиңер?» – деп айтырганнар. 3Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Боду-даа, кады чораан өөрү-даа аштай бээрге, Давид хаанның чүнү кылганын номчувааныңар ол бе? 4Ол Бурганның өргээзинче киргеш, чүгле Бурганның бараалгакчылары чип болур ужурлуг ыдыктаан хлебти алгаш, боду чий бергенин база кады чораан өөрүнге чирткенин билбес силер бе?» 5Оон мынча деп немеп каан: «·Кижи амытан Оглу – ·амыр-дыш хүнүнүң безин Дээргизи-дир!» 6Өске бир амыр-дыш хүнүнде Иисус чонну өөредири-биле база-ла ·синагогага кирип келген. Аңаа оң холу када берген кижи турган. 7Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш ·фарисейлер Иисусту буруудадыр чылдагаан тып алыр сорулга-биле, Ол амыр-дыш хүнүнде экирти бербес ирги бе деп, кичээнгейлиг хайгаарап турганнар. 8Иисус оларның бодалдарын билир болгаш, када берген холдуг кижиге: «Бээр тургаш, улустуң ортузунче үнүп кел» – дээн. Демгизи тургаш, улустуң ортузунче үнүп келген. 9Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Силерге Мен айтырыг салыйн: амыр-дыш хүнүнде чүнү кылыр ужурлугул: буянны бе азы бузутту бе? Амы-тынны камгалап аар бе азы узуткаар бе?» 10Иисус оларның шуптузун эргий кайгааш, демги кижиге мынча дээн: «Холуң бээр сун». Ол сунуп бээрге, ооң холу кадык апарган. 11Фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары хорадаанындан өдү чарлы бер чазып, Иисусту канчапса экил дээрзин аразында чугаалажы бергеннер. 12Иисус ол хүннерде дагже мөргүүрү-биле үне бергеш, дүннү өттүр Бурганга мөргүп келген. 13Хүн үнүп кээрге, Ол Бодунуң өөреникчилерин кый деп алгаш, оларның аразындан он ийизин шилээш, элчиннер деп адап каан. 14Оларның аттары бо-дур: Иисустуң Пётр деп адааны Симон, ооң дуңмазы Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 15Матфей, Фома, Алфейниң оглу Иаков, Зилот деп адаткан Симон, 16Иаковтуң оглу Иуда болгаш сөөлүнде барып саттыныкчы апарган Иуда Искариот. 17Олар-биле кады дагдан бадып келгеш, Иисус оргу шынаага доктаап туруп алган. Аңаа Ооң дыка хөй өске өөреникчилери болгаш бүгү Иудеядан, Иерусалимден, а ол ышкаш далай эриинде турар Тир, Сидон хоорайлардан келген эңдерик чон чыглып келген. 18Олар Ону дыңнаар дээш база аарыг-аржыындан экириир дээш кээп турганнар, а букшуураан улус база экирип турган. 19Кижи бүрүзү Аңаа холу-биле дээй кааптарын оралдажып, чүткүп турган, чүге дээрге бүгү улусту экиртиптер күчү-күш Оон үнүп турар болган. 20Бодунуң өөреникчилерин эргий көргеш, Иисус мынча дээн: «Ядыылар, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге Бурганның Чагыргазы силернии болур. 21Ам аштап-суксааннар, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге тода бээр силер. Ам муңгарап ыглааннар, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге каттыржып-хөглей бээр силер. 22·Кижи амытан Оглу дээш улус силерге көөр хөөн чок болуп, силерни дорамчылаар база үндүр-киир сывыртаар, ат-алдарыңарны бужартадыр болза, ынчан амыр-чыргалдыг силер. 23Ол хүн кээрге, аажок өөрүп-байырлаңар, чүге дизе силерни аажок улуг шаңнал дээрде манап турар. Силерни көөр хөңнү чок улустуң өгбелери Бурганның медээчилерин база-ла шак ынчалдыр аажылап чорааннар. 24А байлар, ат болур силер, чүге дээрге боттарыңарның аргалалыңарны шагда-ла алган силер. 25Ам эмин эрттир тотканнар, ат болур силер, чүге дээрге аштап-суксай бээр силер. Ам каттыржып турарлар, ат болур силер, чүге дээрге ыглап-сыктап, ондап-остай бээр силер. 26Хамык улус силерниң дугайыңарда экини чугаалаар болза, ат болур силер, оларның өгбелери меге медээчилерни база-ла шак ынчалдыр хүлээп ап чораан». 27«Ынчалза-даа силерге, Мени дыңнап турар улуска, чугаалап тур мен: дайзыннарыңарга ынак болуңар, силерни көөр хөңнү чок улуска буяндан кылып чоруңар, 28силерни каргап турарларны алгап-йөрээңер база силерни дорамчылап турарлар дээш мөргүңер. 29Сээң бир чаагыңче дажыпкан кижиге өске чаагың база дөгеп бер. Сээң тонуң хунаап ап турар кижиге хөйлеңиң база уштуп бер. 30Сенден кым-даа диленип кээр болза, беривит; сээң чүвең алган кижиден орнун дедир негеве. 31Силерге улус кандыг хамаарылгалыг боорун күзей-дир силер, улуска база шак ындыг хамаарылгалыг болуңар. 32Чүгле силерге ынак улуска ынак болзуңарза, чүнүң-биле өскелерден дээредээр силер? Бачыттыглар база оларга ынак улуска ынак болгай. 33Чүгле силерге буян кылып чоруур улуска буян кылыр болзуңарза, силер кандыг ачы-хавыяалыг болур силер? Бачыттыглар база ынчаар кылып чоруур болгай. 34Дедир эгидип бээр боор деп идегээриңер улуска чээлиге бээр болзуңарза, өскелерден чүнүң-биле дээредээр силер? Бачыттыглар база, дедир ынча хирени алыр дээш, бачыттыгларга чээлиге берип турар болгай. 35А силер дайзыннарыңарга ынак болуңар база оларга буяндан кылыңар, орнун дедир эгидип алыр дивейн, чээлиге бериңер. Ынчан силерниң шаңналыңар улуг болур база Дээди Өрүкү Бурганның ажы-төлү болур силер, а Ол өөрүп четтирерин билбес-даа улуска, бузуттуг-даа улуска буянныг болгай. 36Адаңарның өршээлдии дег, силер база өршээлдиг болуңар». 37«Кымны-даа шиитпеңер, Бурган ынчан силерни база шиитпес; буруудатпаңар, Ол ынчан боттарыңарны база буруудатпас; өршээңер, Ол ынчан боттарыңарны база өршээр. 38Бериңер, Бурган силерге база бээр. Элбек-долу, дыгып-тыраан, харын-даа эриин ажып турар хемчээл-биле силерге узуп бээр, чүге дээрге кандыг хемчээл-биле хемчээп бээр-дир силер, Бурган силерге база ынчалдыр хемчээп бээр». 39Иисус оларга мындыг угаадыглыг чугаа база чугаалап берген: «Бир согур кижи өске согур кижини чедип алгаш, баштап шыдаар бе? Олар ийилээ оңгарже кээп дүшпес чүве бе? 40Өөреникчи башкызындан бедивес, ынчалза-даа эчизинге чедир өөренген кижи башкызы дег апарып болур. 41Бодуңнуң карааңда чудукту эскербейн тургаш, эжиңниң караанда чартыны чүге эскерип каар сен? 42Азы бодуңнуң карааңда чудукту эскербейн тура, эжиңге канчап: „Эжим, сээң карааңда чартыны ап кааптайн“ – дээр сен? Ийи арынныың ол-дур! Баштай бодуңнуң карааңда чудукту уштуп каавыт, эжиңниң караанда чартыны канчаар уштурун ынчан көрүп каар сен». 43«Багай чимис бээр эки ыяш чок, чаагай чимис бээр багай ыяш база чок. 44Кандыг-даа ыяшты ооң чимизинден билип аар. Харагандан фига чимизи чыгбазын база ыт-кадындан виноград чимизи чыгбазын кым-даа билир. 45Буянныг кижи бодунуң чүрээнге шыгжап чорааны буянны уштуп бээр, а бузуттуг кижи бодунуң чүрээнге чыып чорааны бузутту уштуп бээр, чүге дээрге кижиниң чүрээн долган чүве ооң аксындан үнер». 46«Мени чүге „Дээрги, Дээрги“ деп адаар силер, а Мээң чугаалааным ёзугаар чүге кылбас силер? 47Меңээ келгеш, Мээң сөстеримни дыңнап алгаш, чугаалаан аайым-биле кылып чоруур кижи кымга дөмей боорун Мен ам силерге көргүзүп берейн. 48Ындыг кижи бажың тударда, черни ханыладыр каскаш, таваан даш кырынга салып алган тудугжуга дөмей боор. Үерлээн суг келгеш, ооң бажыңын хөме алза-даа, ону шимчедип шыдавас, чүге дээрге ыяк быжыг кылдыр тудуп каан-дыр. 49А Мээң сөзүмнү дыңназа-даа, ону сагывас кижи таваан салбайн, бажың туткан кижиге дөмей-дир. Үер суу хөме алырга, ооң бажыңы дораан буступ кээп дүжер. Ол бажыңдан чүгле бузундулар артар».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\