Лука 7

1Чонга чугаазын төндүргеш, Иисус Капернаумга чедип келген. 2Аңаа бир чүс шериг баштыңчызының аажок үнелээр чалчазы аарааш, өлүрүнүң кырында чыткан. 3Ол чүс шериг баштыңчызы Иисустуң дугайында дыңнап кааш, Ол чедип кээп, ооң чалчазын экиртип берзин деп дилээр кылдыр, иудей баштыңнарны Олче чорудупкан. 4Олар Иисуска чедип келгеш, мынча деп дилээннер: «Силерниң ачы-дузаңар алырынга чүс шериг баштыңчызы төлептиг кижи. 5Ол бистиң чонга ынак-тыр, харын-даа биске ·синагога безин туттуруп берди». 6Иисус олар-биле кады чорупкан. Ол ооң бажыңынга чоокшулап кээрге, чүс шериг баштыңчызы Аңаа мынча деп дамчытсын дээш, эштерин чорудупкан: «Дээрги, бодуңарны хей-ле човатпаңар, Силерни бажыңымче киирип, хүлээринге төлеп чок кижи-дир мен. 7Ынчангаш бодумну төлептиг эвес деп санааш, Силерге бодум барбааным ол. Силер чүгле дужаап көрүңерем, ынчан мээң чалчам экирий бээр. 8Мен бодум чагырга адаанда кижи-дир мен, ол ышкаш мээң чагырганым шериглер база бар. Оларның бирээзинге: „Бар“ – дээримге, бар чыдар; өскезинге: „Бээр кел“ – дээримге, чедип кээр; чалчамга: „Мону кыл“ – дээримге, кылып каар болгай». 9Ындыг сөстер дыңнааш, Иисус кайгай берип, Бодун эдерип чораан чонче эргилип келгеш, мынча дээн: «Израиль чон аразынга безин мындыг улуг бүзүрелге таварышпаанымны силерге чугаалап тур мен». 10Сөс чедирип чораан улус чүс шериг баштыңчызының бажыңынче ээп келгеш, аарыг чалчаның экирий бергенин көрүп кааннар. 11Ооң соонда үр болбаанда, Иисус Наин дээр хоорайже чорупкан. Ооң өөреникчилери болгаш өске хөй чон Ону эдерип чораан. 12Иисус ол хоорайның хаалгазынга чоокшулап кээрге, оон дулгуяк иениң эр чаңгыс оглу болур өлген кижини үндүрүп бар чыткан, а иени хөй чон эдерип чораан. 13Аваны көрүп кааш, Дээрги Иисус ону кээргей бергеш: «Ыглавайн көр» – деп дилээн. 14Иисус кылаштап баргаш, өлүг мага-бот салган хааржакка дээптерге, ону көдүрүп чораан улус тура дүшкен. Ол ынчан: «Аныяк оол! Сеңээ чугаалап тур мен: туруп кел!» – дээн. 15Өлүг чыткаш, дирлип келген кижи ковайгаш, чугааланып эгелээрге, Иисус ону иезинге хүлээдип берген. 16Улус шупту коргуп-сүртээш, Бурганны алдаржыдып: «Өндүр улуг медээчи биске чедип келди. Бурган Бодунуң чонун камгалаар дээш келген-дир» – деп турган. 17Иисустуң дугайында ындыг медээ бүгү Иудеяга база ооң чоок-кавызы черлерге тарай берген. 18Иоанның өөреникчилери ол бүгүнүң дугайында аңаа чугаалап чеде бергеннер. 19Иоанн оларның ийизин кый деп алгаш, Дээрги Иисустан мынча деп айтырары-биле айбылапкан: «Чедип кээр ужурлуг Кижи Силер силер бе азы өскезин манаар бис бе?» 20Олар Иисуска келгеш: «Бисти Иоанн Медеглекчи Силерден: „Чедип кээр ужурлуг Кижи Силер бе азы өскезин манаар бис бе?“ – деп айтырары-биле чорудупту» – дээннер. 21Иисус ынчан хөй улусту аарыг-аржыындан, аза-бугундан экиртип, арыглап каан, хөй согур кижилерни каракталдырып каан турган. 22Ол айбычыларга мынча деп харыылаан: «Силер баргаш, көрген, дыңнаан чүвеңерни Иоаннга чугаалап чедиңер: согурлар каракталып, аскактарның буду бастынып, кеш аарыглыглар арыгланып, дүлейлерниң кулаа дыңнай берип, өлгеннер катап дирлип база ядыыларга Буянныг Медээни дыңнадып турар-дыр деңер. 23Меңээ бүзүрелин чидирбес кижи амыр-чыргалдыг болур». 24Иоанның айбычылары чоруй баарга, Иисус чонга ооң дугайында чугаалап эгелээн: «Ээн кургаг ховуже чүнү көөр дээш барып чордуңар? Хатка чайгаткан кулузунну бе? 25Ындыг эвес болза, чүнү көрүп чордуңар? Каас-коя хептиг кижини бе? Ынчалза-даа каас-коя хеп кедер база бай-шыырак чурттап чоруур улус хааннар ордуларынга турар болгай. 26Чүнү көөр бис деп бодадыңар? Бурганның медээчизин бе? Ийе, медээчини. Харын-даа силерге чугаалап тур мен: ол – медээчиден-даа артык кижи-дир. 27Бижилгеде ол дугайында Бурганның: „Көр даан, Мээң төлээм Сээң мурнуңда орукту белеткеп берзин дээш, Сени мурнай ону чорудуп тур мен“ – дээн кижизи ол-дур. 28Чер кырынга чурттап чораан бүгү улустуң аразында Иоанндан артык кижи чогун Мен силерге чугаалап тур мен, ындыг-даа болза, Бурганның Чагыргазында эң чөгенчиг кижи оон улуг болур. 29Бүгү чон, оон туржук, үндүрүг хавырыкчылары безин Иоанның суртаалын дыңнааш, Бурганның бодалын шын деп хүлээп көргеш, аңаа барып, ·сугга суктуруп алганнар-дыр. 30А ·фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Бурганның күзел-соруун хүлээп албайн, сугга суктурарындан ойталааннар-дыр. 31Ынчангаш бо салгалдың улузун Мен кымның-биле деңнээйн? Кандыг улузул ол? 32Олар кудумчуга олуруп алгаш, бот-боттарынга:„Бис силерге лимбилеп бердивис,а силер самнавадыңар;бис силерге кажыыдал ыры ырлап бердивис,а силер ыглашпадыңар“ – деп алгырышкан бичии уруглар олчаан-дырлар. 33Иоанн Медеглекчи чедип келгеш, хлеб-даа чивес, арага-даа ишпес боорга, силер ону: „Букшуураан-дыр“ – деп баар-дыр силер. 34·Кижи амытан Оглу чедип келгеш, чемненир, ижер боорга, силер Ону: „Көрүңер даан, чазый, арагачы хей-дир, үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачытка борашканнарның өңнүү-дүр“ – деп баар-дыр силер. 35А мерген угаан бүгү үре-түңнели-биле шынзыттынар». 36·Фарисейлерниң бирээзи Иисусту кады чемнениринче чалаарга, ол фарисейниң бажыңынга келгеш, хөлестеп чыдып алган. 37Ол өйде ук хоорай чурттуг бир-ле бачыттыг херээжен Иисустуң фарисейниң бажыңында чемненип олурарын билип алгаш, ынаар чаагай чыттыг үс куткан алебастр сава эккелген. 38Ол Иисустуң артынга, Ооң буттарының чанынга туруп алгаш, ыглап-сыктай берген. Ооң карааның чажы Иисустуң буттарынче дамдылаарга, ол бажының дүгү-биле оозун чодуп, Ооң буттарын ошкап база чаагай чыттыг үс-биле чаап берип турган. 39Иисусту чалаан фарисей ону көргеш, иштинде бүдүү чугааланган: «Бо кижи ылап-ла Бурганның медээчизи турган болза, Аңаа дээп турар херээжен – бачыттыг кижи дээрзин Ол билгей эртик». 40Иисус аңаа: «Симон! Мен сеңээ бир чүве чугаалаайн дээш» – дээн. Демгизи: «Чугаалап көрүңер, Башкы» – деп харыылаан. 41Иисус мынча дээн: «Чээли бээр бир кижиге өрелиг ийи кижи турган: бирээзи беш чүс, өскези бежен мөңгүн чоос өрелиг чүве-дир. 42Кайызының-даа өре төлээр харыы чок боорга, ол ийилдирзиниң өрезин өршээген. Чугаалап көрем, оларның кайызы аңаа артык ынак болурул?» 43Симон: «Ооң хөй өрезин өршээгени кижи деп бодаар мен» – деп харыылаан. Иисус аңаа: «Сен шын шиитпирледиң» – дээн. 44Оон Ол херээженче эргилип келгеш, Симонга мынча дээн: «Бо херээженни көрүп тур сен бе? Мен сээң бажыңыңга кирип келдим, ынчаарга сен Меңээ бут чуур суг безин бербедиң, а ол Мээң буттарымны карааның чажы-биле чуггаш, бажының дүгү-биле чодуп берди. 45Сен Мени мендилеп тургаш, безин ошкавадың, а ол бо бажыңга келгенимден бээр, Мээң буттарымны соксаал чок ошкап келди. 46Сен Мээң бажымны үс-биле чагбадың, а ол улуг үнелиг чаагай чыттыг үс-биле Мээң буттарымны чаап берди. 47Сеңээ чугаалап тур мен: ооң хөй бачыттары өршээттинген болгаш, ынакшылы ындыг улуг болган-дыр. А эвээш-биче бачыттары өршээттинген кижиниң ынакшылы база бичии боор». 48Ооң соонда Иисус демги херээженге: «Бачыттарың өршээттинген-дир» – дээн. 49Өске аалчылар дөгерези аразында: «Бачыттарны безин өршээп турар бо чүү ындыг Кижил?» – деп айтыржып турган. 50А Иисус ол херээженге: «Бүзүрелиң сени камгалап кагды, амыр-тайбың чору�� бар» – дээн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\