Лука 8

1Ооң соонда Иисус Бурганның Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни суртаалдап, хоорай, суурларны эргий кезип чорупкан. Ооң-биле кады он ийи элчини болгаш 2Ооң буктардан адырып база аарыг-аржыктан экиртип кааны элээн каш херээжен чораан: бодундан чеди букту Аңаа үндүр сывырткан Магдалина деп аттыг Мария, 3Иродтуң бажың эргелекчизи Хузаның кадайы Иоанна, Сусанна база өске-даа хөй херээженнер ол чүве-дир. Олар хууда эт-хөреңгизи-биле Иисуска болгаш Ооң өөреникчилеринге дузалажып турганнар. 4Өске хоорайлардан Иисуска кээп турган хөй чон чыглы бээрге, Ол оларга мындыг угаадыглыг чугаа чугаалаан: 5«Тараа чажыкчызы үрезин чажып үнүп келген. Үрезинин чажып турда, чамдыктары орук кыдыынга кээп дүжерге, оларны таптай базып каапкан база дээрниң куштары соктап чипкен. 6Чамдыктары сай-даштыг черже кээп дүшкеш, шымырарып үнүп келгеш-ле, кадып калган, чүге дээрге оларга өл-шык чедишпээн. 7Өскелери тенниг хонак үнер черже кээп дүжерге, тенниг хонак өзүп келгеш, оларны боой базырыпкан. 8Артканнары үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеш, мандып өскеш, чашканындан чүс катап хөй дүжүт берген». Ону чугаалап дооскаш: «Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» – деп кыйгырган. 9Иисустуң өөреникчилери бо угаадыглыг чугааның утказын Оон айтырганнар. 10Ол мынча дээн: «Силерге Бурганның Чагыргазының чажыттарын билип алырын хайырлаан-дыр, а өске улус көрзе-даа, эскербезин база дыңназа-даа, билбезин дээш, оларга чүгле угаадыглыг чугаалар хайырлаан-дыр. 11Бо угаадыглыг чугааның утказы мындыг: үрезин дээрге Бурганның медээзи-дир. 12Орук кыдыынга кээп дүшкеннери дээрге медээни дыңнап турар кижилер-дир. Ынчалза-даа ооң соонда оларга эрлик чедип келгеш, дыңнаан чүвезинге бүзүрей бербезиннер база камгалал албазыннар дээш, оларның чүректеринден медээни алгаш баар. 13Сай-даштыг черже кээп дүшкеннери дээрге медээни дыңнааш, өөрүшкү-биле хүлээп алыр, ынчалза-даа дазылы чок кижилер-дир. Олар элээн үе дургузунда бүзүреп-даа турза, шенелделер үези кээрге, Бургандан хая көрнү бээрлер. 14Тенниг хонак үнер черже кээп дүшкеннери дээрге, өске улус ышкаш, медээни дыңнап турар кижилер-дир. Ынчалза-даа олар ажаанзырал-човаанга, байлакшылга база амгы амыдыралының чыргал-таалалынга элзеттиргеш, оон оспаксырай бээр, оларның үрезини дүжүт бербес. 15Үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеннери дээрге медээни дыңнааш, ону боттарының буянныг болгаш арыг чүректеринге кадагалап шыгжааш, туруштуг чоруунуң ачызында дүжүдүн бээр кижилер-дир. 16Кым-даа болза чырыткыны кывыскаш, ону сава-биле дуй базырбас азы орун адаанга салбас, харын кирген улус чырыкты көрзүн дээш, колдуга салып каар. 17Көстүп келбес кандыг-даа чажыт чүве чок база ажыттынып билдине бербес кандыг-даа ажытталчак бүдүү чүве чок. 18Ынчангаш канчаар дыңнап турарыңарже кичээнгейден салыңар: чүге дээрге кымда чүве барыл, аңаа оон-даа хөйнү бээр, а кымда чүве чогул, ооң „бодумнуу-дур“ деп бодаар чүвезин безин хунаап аар». 19Иисуска бир-ле катап иези болгаш дуңмалары чедип келгеш, Ону үглээн чон дыка хөй болганындан Олче эртер дээш чадап кааннар. 20Иисуска улус мынча дээн: «Аваңар база дуңмаларыңар даштын Силерни көрүксеп турлар». 21Ол мынча деп харыылаан: «Мээң авам база ха-дуңмам дээрге Бурганның чугаалаан чүүлүн дыңнааш, сагып чоруур улус ол-дур». 22Бир-ле хүндүс Иисус Бодунуң өөреникчилери-биле кады хемеге олурупкаш, оларга: «Хөлдүң ол чарыынче кеже берээли» – дээн. Ынчангаш эжиндирип чорупканнар. 23Олар эжиндирип чоруп орда, Иисус удуп калган. А хөлге күштүг шуурган көдүрлү берген, чалгыглар ынчан хемени ажыр шаап эгелээрге, оларның байдалы озалдыг апарган. 24Өөреникчилери Иисусту оттурупкаш: «Хайырааты! Хайырааты! Дүжүп өлдүвүс-ле!» – дээннер. Ол оттуп келгеш, шуурган биле калчаараан сугну: «Соксаңар!» – деп хоруурга, олар оожургай берген. 25Ол ынчан өөреникчилеринге: «Силерниң бүзүрелиңер кайы чүвел?» – дээн. Олар кайгап-магадааш база коргуп-сүртээш, удур-дедир: «Суг биле шуурганны безин дужаарга, Аңаа чагыртып турар – бо чогум Кымыл?» – деп айтыржырынга өй болганнар. 26Галилея девискээринге дужааш эрикте чыдар Гераса черинге эжиндирип келгеннер. 27Иисус эрикче дүжүп кээрге, хоорайдан Аңаа уткуштур букшуураан кижи үнүп келген. Ол кижи шагдан бээр кандыг-даа хеп кетпес, бажыңынга эвес, а хөөржүдүлге куйларынга чурттаар турган. 28Иисусту көрүп кааш, ол Ооң баарынче доңгая кээп дүшкеш, ыыткыр үн-биле: «Силерге менден чүү херегил, Иисус, Дээди Өрүкү Бурганның Оглу? Силерден дилеп тур мен: мени хилинчектевейн көрүңер» – деп алгырыпкан. 29Чүге дээрге Иисус букка ол кижиден үне бээрин дужааган чүве-дир. Ооң мурнунда ол бук ону үргүлчү аайынга киирип ап келген, ынчангаш тудуп хоругдадып, илчирбе-биле холдарын, буттарын хүлүттүрүп шаг болган кижи чүве-дир. Ынчалза-даа ол илчирбени үзе соп кааптарга, демги бук ону ээнзиргей черлерже дезерин албадаар турган. 30Иисус оон: «Сээң адың кымыл?» – деп айтырган. Ол: «Дүк-түмен» – деп харыылаан, чүге дээрге ол кижиже дыка хөй буктар кире берген болган. 31Буктар Иисустан оларны ·тамыже чорутпазын дилеп эгелээннер. 32Ол черден ырак эвес дагга бир кодан хаван одарлап чораан. Буктар Иисустан: «Хаваннарже кире бээрин чөпшээреп көрүңер» – деп дилээннер. Ол чөпшээрепкен. 33Буктар кижиден үнгеш, хаваннарже кире бээрге, бүгү кодан кадыр элден хөлче шурай бергеш, дүжүп өлүп калган. 34Хаван кадарчылары чүү болганын көрүп кааш, маңнажып чоруткаш, хоорай биле суурларга ол бүгүнүң дугайында чугаалап четкеннер. 35Улус чүү болганын көөрү-биле чыглып келген. Иисуска чоокшулап келгеш, буктарын үндүр сывыртаттырып алган кижини көрүп кааннар. Ол кижи Иисустуң буттарының чанында идик-хептиг база угааны орталаны берген олурар боорга, олар коргуп-сүртей берген. 36Болган чүүлдү көргеннер букшуураан кижиниң канчап экирээнин өске улуска чугаалап турганнар. 37ГерасаR чериниң бүгү чону Иисусту оларның аал-оранындан ырап чоруурун дилээн, чүге дээрге оларның кортканы ындыг күштүг болган. Ол ынчан хемезинге олурупкаш, дедир эжиндире берген. 38Буктары үнүп чоруй барган кижи: «Мени эдертип алыңар» – деп, Иисустан дилеп шаг болган. Ынчалза-даа Ол ону чорудуп: 39«Бажыңыңче чана бергеш, Бурганның сеңээ чүнү кылганын бирден бирээ чокка чугаалап бер» – дээн. Ол кижи чоруй баргаш, Иисустуң аңаа кандыг буян кылганын чугаалап, хоорайны бир кылдыр кезип чоруп берген. 40Иисус өске эрикче кежип кээрге, мөөң чон Ону мендилеп уткаан, чүге дээрге олар шупту Ону манап турган болган. 41·Синагога даргазы Иаир дээр кижи чедип келгеш, Иисустуң мурнунче доңгая кээп дүшкеш, бодунуң бажыңынче кирерин Оон дилеп эгелээн. 42Чүге дээрге ооң он ийи хире харлыг дың чаңгыс уруу өлүрүнүң кырында чыткан. Иисус ынаар бар чыдырда, мөөң чон Ону үглеп, сыңмарланчып турган. 43Он ийи чыл дургузунда ханы төктүп аараан херээжен база аңаа турган. Ол эмчилерге бүгү эт-хөреңгизин төлевирге берипкен-даа болза, чаңгызынга-даа экиртир эмнедип чадап каан. 44Ол Иисустуң артынга чедип келгеш, Ооң хевиниң ужунга дээй кааптарга, ол-ла дораан ооң ханы төгүлбестей берген. 45Иисус: «Меңээ кым дээпти?» – деп айтырган. Кым-даа: «Мен-дир мен» – дивес боорга, Пётр: «Хайырааты, эңдерик чон Силерни үглеп алган, кызып-кыйып, ызыртыр сүрүп чоруур-дур» – дээн. 46Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: «Чок, бир-ле кижи Меңээ дээпти, күжүмнүң Менден үне бергенин эскерип кагдым». 47Демги херээжен ооң кылган чүвези канчап-даа эскертинмейн барбазын билгеш, сири-кавы чоокшулап кээп, Ооң мурнунга кээп дүшкеш, чүге Аңаа деггенин база канчап ол дораан экирий бергенин хөй улус мурнунга чугаалап берген. 48Иисус аңаа мынча дээн: «Кызым, бүзүрелиң сени экиртип-камгалап кагды, амыр-тайбың чорувут». 49Иисус ону чугаалап турар аразында, синагога даргазының бажыңындан бир кижи үнүп келгеш, аңаа мынча дээн: «Сээң урууң өлү берди, Башкыны ам хей-ле шүүдетпе». 50Ынчалза-даа Иисус ону дыңнап кааш, Иаирге мынча дээн: «Кортпа, чүгле бүзүрелиң ышкынма, ынчан урууң экирип, камгалал алыр». 51Бажыңга чедип келгеш, Ол Пётр, Иоанн, Иаковтан база уругнуң ада-иезинден аңгы улустуң Ооң-биле кады ынаар кирерин чөпшээревээн. 52Бажыңда улус шупту ол уругнуң ажыын ажып ыглашкан турган, ынчалза-даа Иисус: «Ыглаваңар, бо уруг өлбээн, а удуп чыдар кижи ышкажыл» – дээн. 53Уругну өлген деп билир болгаш, олар Ону кочулап, каттыржы бергеннер. 54А Иисус уругнуң холундан тудуп алгаш: «Туруп кел, кызыжак!» – деп кый дээн. 55Уругнуң амы-тыны мага-бодунче ээп кээп, ол доп-дораан тура халаан. Иисус аңаа аъш-чемден бээрин дужааган. 56Уругнуң ада-иези кайгай берген, а Иисус болган чүүлдүң дугайында кымга-даа чугаалавазын оларга чагып каан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\