Лука 9

1Иисус Бодунуң он ийи элчинин чыып алгаш, оларга аарыг-аржыкты эмнээр күчү-күштү болгаш бүгү буктарны үндүр сывырар эргени берген. 2Оон Иисус оларны Бурганның Чагыргазын суртаалдазын дээш база аарыг кижилерни экиртсин дээш чорудупкан. 3Ол элчиннерге мынча дээн: «Орукка бодуңарга чүнү-даа албаңар: даянгыыш-даа, хап-сава-даа, хлеб-даа, акша-мөңгүн-даа албаңар; солуп кедер хеп-даа албаңар. 4Силерни хүлээп алыр кандыг-бир бажыңга кирип келзиңерзе, ол черден чоруур үе келгижеге чедир аңаа туруңар. 5А бир эвес силерни кандыг-бир черге хүлээп албас болза, ол хоорайдан үнүп бар чыда, ооң чурттакчыларынга херечилел-сагындырыг кылдыр буттарыңарның довураан кактап кааптыңар». 6Олар суурларны дургаар кезип чорупкаш, каяа-даа баргаш, Буянныг Медээни медеглеп база улусту экиртип чорааннар. 7Галилеяның чагырыкчызы Ирод болуп турар бүгү чүүлдер дугайында дыңнап кааш, аайын тыппайн турган, чүге дээрге чамдык улус: «Бо дээрге Иоанның өлүглер аразындан катап дирилгени ол-дур» – дээр болган. 8Өскелери: «Илия медээчиниң келгени ол-дур», а чамдыктары: «Эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзиниң катап дирилгени ол-дур» – деп турганнар. 9Ирод мынча дээн: «Иоанның бажын мен кестиртип кагдым чоп. Ооң дугайында ындыг чүүлдер дыңнап турарым ам бо Кым тыптып келди?» Ынчангаш ол Иисусту көөр арга дилей берген. 10Элчиннер ээп келгеш, кылган бүгү чүвезиниң дугайында Иисуска чугаалап бергеннер. Оон Ол элчиннерин эдертип алгаш, чүгле олар-биле кады Вифсаида дээр хоорайга чеде берген. 11Ындыг-даа болза, улус ону билип каапкаш, Ооң соондан чеде берген. Иисус оларны хүлээп алгаш, Бурганның Чагыргазының дугайында чугаалап берип, эмнээшкин хереглээн кижилерни экиртип турган. 12Кежээликтей, хүн ажып турда, он ийи элчин Аңаа чедип келгеш, мынча дээн: «Бо улусту чорудуптуңар, чоок-кавыда чурттакчылыг черлерге, суурларга баргаш, хонуп-дүжүп база аъш-чем тып алзыннар, чүге дээрге бис мында ээн черде-дир бис». 13Ынчалза-даа Ол өөреникчилеринге: «Силер оларны чемгериңер» – дээн. Олар: «Бисте чүгле беш хлеб биле ийи балык бар-дыр, кай, бо хамык улуска четчир аъш-чем садып эккээр бис бе?» – деп харыылааннар. 14Олаага 5000 хире эр кижи турган чүве-дир. Ынчалза-даа Иисус өөреникчилеринге мынча дээн: «Бо улусту бежен-бежен кижи кылдыр бөлүктей олуртуптуңар». 15Олар улусту черге ынчаар олуртупканнар. 16Ол ынчан беш хлеб биле ийи балыкты алгаш, дээрже көрүнгеш, аъш-чем дээш Бурганга өөрүп четтирген болгаш хлеб биле балыкты кезектей үзе тырткылааш, чонга үлээри-биле өөреникчилеринге дамчыдып берген. 17Шупту улус ону чигеш, тода берген, а артып калган кескиндилерни чыырга, он ийи аргаан хааржак долуп турар болган. 18Бир-ле катап Иисус улус чок черге мөргүп олурда, өөреникчилери база Ооң-биле кады турганнар. Иисус олардан: «Мени улус Кым деп билип турарыл?» – деп айтырган. 19Оларның харыызы мындыг болган: «Чамдык улус Силерни Иоанн Медеглекчи-дир деп, өскелери – Илия-дыр деп, а чамдыктары – катап дирлип келген эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзи-дир деп бодап турар-дыр». 20Ол немей айтырган: «А силер Мени Кым деп бодаар силер?» Пётр: «Силер Бурганның шилип алган Христозу-дур силер» – деп харыылаан. 21Ынчалза-даа Иисус бо дугайында кымга-даа чугаалавазын дужаап кааш, 22мынча деп немей чугаалаан: «·Кижи амытан Оглу хөй хилинчекти көрүп эртер ужурлуг-дур, чоннуң ·баштыңнарынга, Бурганның дээди бараалгакчыларынга болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларынга тооп көрдүрбес-тир база өлүртүп каар-дыр, ынчалза-даа оон үшкү хүнде катап дирлип кээр-дир». 23Иисус шупту улуска мынча дээн: «Мени эдерер дээн кижи бар болза, ол бодунуң күзел-бодалындан ойталазын, бодунуң ·белдир-ыяжын хүн бүрүде чүктеп алгаш, Мени эдерип чорупсун. 24Бодунуң амы-тынын камгалап аар дээн кижи амы-тынын ышкынып аар, а амы-тынын Мен дээш ышкынган кижи амы-тынын камгалап аар. 25Бүгү делегейни холга киирип-даа алгаш, бодунуң амы-тынын ышкынып аар азы көңгүс херекчок чүве кылып аар болза, ол кижиге ооң ажыы чүл? 26Менден база Мээң сөстеримден ыядып-човаар кижи бар болза, ·Кижи амытан Оглу база Бодунуң, Адазының болгаш дээрниң ыдыктыг төлээлериниң өндүр чырыы-биле чедип келгеш, ол кижиден ыядып-човаар болгай. 27Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: мында турар улустуң чамдыызы, өлбейн чыткаш-ла, Бурганның Чагыргазын көрүп каарлар». 28Ол сөстерни чугаалаан соонда сес хире хонганда, Иисус Пётрну, Иоанны болгаш Иаковту эдерткеш, мөргүүрү-биле дагже үне берген. 29Мөргүп тура, Ооң хевир-шырайы өскерли берген, а хеви чайынналчак аккыр апарган. 30Ийи эр кижи көстүп келгеш, Ооң-биле чугаалажы берген, ол дээрге Моисей биле Илия болган. 31Олар база-ла өндүр чырык апарган чедип келгеш, Иисустуң Иерусалимге болур деп барган өлүмүнүң дугайында чугаалап турганнар. 32Пётр база ооң кады чораан өөрү уйгуга алзыпкан болганнар, ынчалза-даа оттуп келгеш, Ооң өндүр чырык хевирин база Ооң-биле кады турган ийи эр кижини көрүп кааннар. 33Демги ийи эр Оон ырап бар чыдырда, Пётр Иисуска мынча дээн: «Хайырааты, мында турарывыс эки-дир! Үш чадырдан тип берээли: бирээзин – Силерге, бирээзин – Моисейге база бирээзин – Илияга». Чүнү чугаалап турарын Пётр боду-даа эки билбээн. 34Пётр ынча деп турар аразында, булут көжүп келгеш, оларны шыва апкан. Булутче шымны бергеш, өөреникчилер аажок корткан. 35А булут аразындан үн дыңналып: «Бо дээрге Мээң шилип алган Оглум-дур, Ону дыңнап чоруңар» – дээн. 36Ол үн дыңналган соонда, Иисус чааскаан арткан болган. Өөреникчилери аксынче суг пактаан дег апарып, көрген чүвезиниң дугайында ол хүннерде кымга-даа чугаалавааннар. 37Дараазында хүндүс Иисус үш өөреникчизи-биле дагдан бадып кээрге, оларны хөй чон уткуп алган. 38Хенертен чон аразындан бир-ле кижи алгыра берген: «Башкы! Дилеп тур мен, эр чаңгыс оглумну көрүп көрүңерем! 39Бук ону бо-ла аайынга киирип алгаш, хенертен алгырты бээр-дир, аксындан көвүк төгүлгүже курулдурар-дыр. Бук аңаа черле амыр-дыш бербейн хилинчектеп, ат кыла берди. 40Мен Силерниң өөреникчилериңерден букту үндүр сывырып бээрин дилээримге, олар чадап кагды». 41Иисус мынча деп харыылаан: «О, бо салгалдың бүзүрел чок, будалган улузу! Силер-биле чеже мынчап чоруур мен, силерни чеже шыдажып кээр мен? Оглуңну бээр эккел». 42Оол кылаштап кел чыдырда, бук ону черже ойтур октааш, курулдуруп эгелээн, ынчалза-даа Иисус букту соксаткаш, элээди оолду экирткеш, адазынга хүлээдип берген. 43Шупту улус Бурганның өндүр улуг күжүн кайгап турган. Улус Иисустуң кылган хамык чүүлүн кайгап турда, Ол Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: 44«Мээң силерге ам чугаалаар чүвемни кичээнгейлиг дыңнаңар: ·Кижи амытан Оглун удавас улус холунга тудуп бээр-дир». 45Ынчалза-даа олар Ооң чүнү чугаалаанын билип чадап кааннар, чүге дээрге чугааның утказын билип шыдавас кылдыр олардан чажырып каан турган, а Иисустан ол дугайында айтырарындан дидинмээннер. 46Иисустуң өөреникчилери оларның кайызы эң чугула болурун аразында маргыжа бергеннер. 47Иисус оларның ындыг бодалын билгеш, бир чаш уруг ап алгаш, Бодунуң чанынга тургускаш, 48оларга мынча дээн: «Бо чаш уругну Мен дээш хүлээп алыр кижи Мени база хүлээп ап турар. А Мени хүлээп алган кижи Мени айбылап чоруткан Бурганны база хүлээп ап турар. Силерниң араңарда эң бичииңер эң улууңар ол болур». 49Иоанн мынча деп харыылаан: «Хайырааты! Силерниң адыңар-биле буктарны үндүр сывырып турар кижи көргеш, ону кылырын хоруп кагдывыс, чүге дээрге ол кижи бистиң-биле кады чоруп турар эвес». 50Иисус аңаа мынча дээн: «Ону хоруваңар, чүге дээрге силерге удурланмас кижи силер-биле бир аай болур». 51Иисусту бо делегейден дээрже үндүрүп алгаш баар үе чоокшулап орда, Ол Иерусалимче чоруурун быжыы-биле шиитпирлеп алган. 52Бодун мурнай айбычыларын чорудупкан. Олар чоруткаш, бүгү чүвени Аңаа белеткеп бээри-биле Самарияның бир суурунга чедип келгеннер. 53Ынчалза-даа аңаа: «Ону хүлээп албас бис» – дээннер, чүге дээрге Ооң Иерусалимче бар чыдары илдең болган. 54Ындыызын көргеш, Ооң өөреникчилери Иаков биле Иоанн мынча дээннер: «Дээрги! Күзээр силер бе? Дээрден дүшкеш, оларны узуткап каарын отка чугаалаалы бе?» 55- 56Ынчалза-даа Иисус хая көрүнгеш, оларга хоруп каан. Оон олар өске суурже чорупкан. 57Олар орукка чорда, бир кижи Иисуска: «Кайнаар-даа баар болзуңарза, мен Силерни эдерер мен» – дээн. 58Иисус аңаа: «Дилгилер үңгүрлүг болур, дээрниң куштары уялыг болур, а ·Кижи амытан Оглунга кум кыннып аар чер безин тывылбас-тыр» – деп харыылаан. 59А өске бир кижиге Ол: «Мени эдерип чорувут» – дээн. Ынчалза-даа ол кижи мынча дээн: «Дээрги! Баштай ачамны барып хөөржүдүп каарын чөпшээреңер». 60А Иисус аңаа: «Өлүглер боттарының өлүг кижилерин хөөржүдүп тургай аан, а сен чоруткаш, Бурганның Чагыргазының дугайында медегле» – деп харыылаан. 61База бир кижи мынча дээн: «Дээрги, мен силерни эдерип чоруптайн! Ынчалза-даа баштай өг-бүлем-биле байырлажып алырын чөпшээреп көрүңер». 62Ынчалза-даа Иисус аңаа: «Андазын сывын тудуп алгаш, хая көрнүп турар кижи Бурганның Чагыргазынга таарышпас болур» – деп харыылаан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\