Марк 1

1Бурганның Оглу Иисус Христос дугайында Буянныг Медээниң эгези бо-дур. 2Исайя медээчиниң номунда мынча деп бижиттинген:«Көр даан, Мээң төлээм Сээң орууңну белеткеп берзин дээш,ону Сени мурнай чорудуп тур мен». 3«Ээн кургаг ховуда алгырган кижиниң үнү:„Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер!Ооң эртер кокпаларын дорттап бериңер“». 4Ынчангаш ээн кургаг ховуга Иоанн Медеглекчи чедип келген. Ол улуска: «Бачыттарыңар дээш өршээл алыр дизиңерзе, бачыдыңар миннип, Бурганче ээлгениңер демдээ кылдыр ·сугга суктурар ужурлуг силер» – деп суртаалдап турган. 5Улус аңаа бүгү Иудеядан база Иерусалим хоорайдан боттарының бачыттарын ажыы-биле миннир дээш кээп турган, а Иоанн оларны Иордан хемге сугже суп турган. 6Иоанн теве дүгүнден кылган хептиг база белинде хөм курлуг чораан, а ооң чиир чеми шартылаа болгаш ховунуң ары чигири болган. 7Ол улуска мындыг суртаал берген: «Менден күчү-күштүг Кижи мээң соомдан чоруп олурар. А мен доңгайгаш, Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок кижи-дир мен. 8Мен силерни сугже суктум, а Ол силерни Ыдыктыг Сүлдеже сугар». 9Ол хүннерде Галилеяның Назарет хоорайдан Иисус чедип келген. Иоанн Ону база Иордан хемче суккан чүве-дир. 10Иисус сугдан үнүп ора, дээрниң аңгайтыр ажыттына бергенин база Ооң кырынче көге-буга дег бадып орар Бурганның Сүлдезин көрүп каан. 11Оон дээрден мынча дээн үн дыңналган: «Сен Мээң ханы ынак Оглум-дур сен, Мээң сеткилимге кирер-дир сен». 12Ооң соонда ол-ла дораан Ыдыктыг Сүлде Ону ээн кургаг ховуже чорудупкан. 13Ээн кургаг ховуга Ол дөртен хүн дургузунда эрликке күткүттүрүп, аң-мең аразынга чурттап келген. Дээрниң төлээлери Аңаа бараан болуп турган. 14Иоанны тудуп хоругдаанының соонда, Иисус Бурганның Буянныг Медээзин суртаалдап, Галилеяга чедип келген. 15Ол: «Доктааткан үе келген-дир, Бурганның Чагыргазы чоокшулаан-дыр: бачыдыңар миннип, Бурганче эглиңер база Буянныг Медээге бүзүреңер!» – деп суртаалдап турган. 16Бир-ле катап Иисус Галилея хөлүнүң чаны-биле эртип бар чыткаш, четкилерин хөлче салып турган балыкчылар Симон болгаш ооң дуңмазы Андрейни көрүп каан. 17Иисус оларга мынча дээн: «Мени эдериңер. Силерни кижилер тывыкчылары кылып каар мен». 18Алышкылар четкилерин каапкаш, ол-ла дораан Ону эдерип чорупканнар. 19Оон Ол бичии ырадыр кылаштай бергеш, Зеведейниң оглу Иаков биле ооң дуңмазы Иоанны көрүп каан, олар база-ла хемеде четкилерин септеп олурган. 20Иисус оларны база дораан кый деп алган. Олар ачазы Зеведейни хөлечиктери-биле катай хемеге каапкаш, Иисусту эдерип чорупканнар. 21Олар шупту Капернаум хоорайга чедип келген. Үр болбаанда, Иисус ·амыр-дыш хүнүнде ·синагогаже кирип келгеш, улусту өөреди берген. 22Ооң берген өөредиин улус кайгап ханмаан, чүге дээрге Иисус оларны ном-хоойлу тайылбырлакчылары ышкаш эвес, а эрге-чагырга ээлээн кижи ышкаш өөредип турган. 23Ол ·синагогага букка алыскан бир кижи алгырып үнген: 24«Назарет чурттуг Иисус, Силерге бистен чүү херегил? Силер бисти узуткаар дээш келдиңер бе? Силерни кымыл дээрзин билир мен, Силер – Бурганның Ыдыктыг Төлээлекчизи-дир силер!» 25Иисус букка: «Ыыттава, ол кижиден үне бер!» – деп шыңгыы дужааган. 26Бук ынчан ол кижини курулдурупкаш, ыыткыр алгырбышаан, оон үне берген. 27Шупту улус кайгап-харааш, аразында: «Чүү деп чүвел бо? Ол Кижи буктарны безин чагырарга, олар Аңаа чагыртып турар, кандаай ындыг чаа, күштүг өөредиг чүвел бо?» – деп турган. 28Удатпаанда Ооң дугайында дамчыыр чугаа бүгү Галилеяга тарай берген. 29Иисус Иаков болгаш Иоанн-биле кады ·синагогадан үнгеш, үр болбайн, Симон биле Андрейниң бажыңынга чеде бергеннер. 30Симоннуң кат-иези халыын аарыгдан аарып чыдар боорга, олар Иисуска дораан чугаалааннар. 31Ол чыткан херээженче чоокшулап келгеш, ооң холундан тудуп алгаш, тургузуп эккелген. Демги херээженниң эъдиниң изии дораан чавырлы берген, экирээн кижи ол дораан оларга бараан болуп эгелээн. 32Кежээ дүшкенде, хүн ажа бергенде, Иисуска бар-ла турган аарыг-аржык болгаш букшуураан улусту эккелгеш туруп бергеннер. 33Хоорайның бүгү чурттакчылары хаалга аксынга чыглып келген. 34Янзы-бүрү аарыгларга алыскан хөй кижини Ол ынчан экиртип каан. Хөй буктарны кижилерден үндүр сывыртапкаш, оларга Ооң дугайында чугаалаарын хоруп каан, чүге дээрге буктар Ол кым дээрзин билир турган. 35Иисус дараазында эртен чер чырываанда-ла тургаш, дашкаар үнгеш, ээнзиргей черге барып, Бурганга мөргүп турган. 36Симон болгаш Ооң-биле кады чораан улус Ону дилеп чорупкан. 37Оон Иисусту тып алгаш, Аңаа: «Хамык улус Силерни дилеп тур» – дээннер. 38Иисус оларга мынча дээн: «Чоок-кавы суурлар болгаш хоорайларже бараалыңар, Мен аңаа база суртаалдаайн, чүге дээрге кылыр дээш келген херээм-не ол болгай!» 39Иисус бүгү Галилеяны эргий кезип, ·синагогаларга суртаалдап база буктарны үндүр сывыртап чоруп берген. 40Бир-ле катап Иисуска кежи аарыг кижи чедип келгеш, Ооң мурнунга дис кырынга олура дүшкеш, Аңаа: «Күзээр-ле болзуңарза, Силер мени арыглап каар силер» – деп чалынган. 41Иисус ону кээргей бергеш, холун сунуп, кежи аарыг кижиге деггеш, аңаа мынча дээн: «Күзеп тур мен, арыгланы бер!» 42Кеш аарыы ол-ла дораан демги кижиден адырлы берген. Ооң кежи арыгланы берип, каң-кадык апарган. 43Иисус оон ол кижини чорудуп тура, аңаа шыңгыы чагып каан: 44«Дыңна, кымга-даа бо дугайында чугаалава. Баргаш, Бурганның бир-ле бараалгакчызынга көстүп каг, оон Моисейниң хоойлузунда айытканын ёзугаар, арыгланганың дээш, Бурганга өргүлден кыл. Сен ол өргүлүң-биле экирээниңни улуска херечилеп көргүскен боор сен». 45А ол кижи чоруткаш, болган таварылганың дугайында шупту улуска чарлап, үзүк-соксаал чок чугаалап эгелээн. Ынчангаш Иисус хоорайларже көзүлдүр кээр арга чок апаргаш, хоорай даштында ээнзиргей черлерге туруп алыр ужурга таварышкан. Улус Аңаа дөмей-ле чер болгандан кээп туруп берген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\