Марк 13

1Иисус Бурганның өргээзинден үнүп орда, Ооң өөреникчилериниң бирээзи Аңаа мынча дээн: «Башкы! Көрүңерем, онза-ла чараш даштар-дыр база онза-ла тудуглар-дыр!» 2Иисус аңаа: «Сен бо улуг, чараш орду-сүмелерни кайгап тур сен бе? Оларның шуптузун үрегдеп-бузуп кааптар, маңаа туружундан шимчевээн даш безин артпас» – деп харыылаан. 3Ооң соонда Ол Елеон даанга, Бурганның өргээзиниң чиге дужунга олурда, Пётр, Иаков, Иоанн болгаш Андрей олар өске өөреникчилерден аңгы чедип келгеш, айтырыг салганнар: 4«Ол бүгү кажан болу бээрил, ук болуушкуннар чоокшулап келгенин кандыг бадыткал демдектеринден билип алыр бис, чугаалап бериңерем?» 5Иисус оларга мынча дээн: «Кандыг-даа улуска дуурайладып аарындан кичээниңер. 6Хөй кижи: „Христос – мен-дир мен“ – деп, Мээң адым тудуп чедип келгеш, эңдерик улусту мегелеп кааптар. 7Чоокта дайын-чааның шимээнин болгаш ыракта дайын-чаалар дугайында чугаалар дыңназыңарза, кортпаңар. Ол бүгү болган турар ужурлуг, ынчалза-даа бүгү чүвениң чогум төнчүзү ол эвес-тир. 8Бир чонче өске чон база бир күрүнеже өске күрүне халдай бээр. Чер болганга чер шимчээшкиннери болгаш аш-чут болур. Ынчалза-даа ол бүгү, божаан херээженниң эъдиниң аарыы дег, хилинчектиң чүгле эгези-дир. 9Серемчилелдиг болуңар! Силерни шиидери-биле дээди Чөвүлелдерге хүлээдир база ·синагогаларга эттеп-согар. Мээң дугайымда херечилеп, чагырыкчылар болгаш хааннар мурнунга турар силер. 10Ынчалза-даа чүнүң-даа мурнунда Буянныг Медээни бүгү чоннарга суртаалдаан турар ужурлуг силер. 11Силерни кажан-даа бол тудуп алгаш, шиидери-биле аппарза, чүнү чугаалаар чоор деп, баш бурунгаар сагыш човаваңар. Чүнү чугаалаарыңар силерге ол шакта илерей бээр, чүге дээрге боттарыңар эвес, а Ыдыктыг Сүлде Боду чугаалай бээр. 12Акызы дуңмазын, ачазы ажы-төлүн өлүрери-биле бериптер. Ажы-төлү база ада-иезинге удур тура халааш, оларны өлүмге онаары-биле бериптер. 13Мээң адым ужун бүгү улус силерни көөр хөңнү чок апаар. Ынчалза-даа ол бүгүнү эчизинге чедир шыдашкан кижи камгалалды алыр». 14«Кажан бодунуң турбас ужурлуг черинде турар хоозуралдың бужар чудун көрүп кагзыңарза (номчуп орар кижи шын угаазын!), ынчан Иудеяда чурттаан улус дагларже дезипсин. 15Бажыңының кырынга турган кижи, эт-севин алыр дээш, бажыңынче дүжүп кирбезин. 16Шөлге ажылдап чораан кижи, идик-хевин алыр дээш, бажыңынче ээп келбезин. 17Ол хүннерде иштиг-сааттыглар болгаш эмер чаш уруг-дарыглыг улус ат болур! 18Ол бүгү кыжын болу бербезин дээш, мөргүңер. 19Чүге дээрге Бурганның делегейни чаяаган үезинден бо хүнге чедир болуп көрбээн база моон соңгаар кажан-даа болбас ындыг коргунчуг айыыл-халап ол хүннерде болур. 20Бир эвес Дээрги-Чаяакчы ол хүннерниң санын кызырбаан болза, амылыг кижи бүрүзү оон менди үнмес ийик. Ынчалза-даа Бодунуң шилип алган улузун бодааш, Дээрги ол хүннерниң санын кызырып берген. 21Силерге ынчан кандыг-бир кижи: „Көр, Христос мында!“ азы: „Христос дуу ында!“ – дээр болза, аңаа бүзүревеңер. 22Ол үеде боттарын „Христос мен“ база „Бурганның медээчизи мен“ дижип чоруур улус тыптып кээр. Болдунар-ла болза, Бурганның шилип алган улузун безин мегелээр дээш, олар силерге янзы-бүрү бадыткал демдектери болгаш кайгамчык чүүлдер көргүзер. 23Ындыг болганда, кичээниңер. Мен силерни манап турар бүгү чүвени баш бурунгаар сагындырып турарым бо». 24«Ынчаарга ол хүннерниң бүгү айыыл-халавы болуп каапкан соонда,хүн караа өжер, ай чырытпастай бээр, 25сылдыстар дээрден кээп дүжер базадээрниң күчү-күштери сириңейнип, божаңнай бээр. 26Улус ынчан өндүр улуг күчү-күжү болгаш чайынналчак чырыы-биле булуттарда кел чоруур ·Кижи амытан Оглун көрүп каарлар. 27Ол Бодунуң төлээлерин чырык черниң дөрт чүгүнден, өртемчейниң бир кыдыындан өске кыдыынга чедир Бодунуң шилип алган улузун чыып эккелзиннер дээш, чорудуптар». 28«Фига ыяжындан үлегер-чижектен алыңар: ооң будуктары хөөп, бүрүлери частып кээрге, чай удавас дүжер дээрзин эндевес болгай силер. 29Шак-ла ынчалдыр ол бүгүнүң боттанып эгелээнин көрүп кагзыңарза, ·Кижи амытан Оглу бо, эжик аксында келген дээрзин билип алыңар. 30Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ол бүгү чүве боттанмаан шаанда, бо салгалдың улузу өлүп читпес. 31Дээр биле чер эстип-хайлы бээр, а Мээң сөстерим эстип-хайлы бербес». 32«А ол хүннүң база шактың кажан кээрин кым-даа: ·дээрниң төлээлери-даа, Бурганның Оглу-даа билбес – чүгле Бурган Ада билир. 33Серемчилелдиг болуңар база кезээде белен болуңар, чүге дээрге ол үениң кажан кээрин билир эвес силер. 34Ырак орукче аъттаныр дээн кижиниң бажыңын чалчаларынга арттырып кааш, кижи бүрүзүнге кылыр ажыл-херекти айтып каанынга база хаалгачызынга „Одуг-сергек таңныылдап олур“ деп айтыышкын бергенинге ол манаашкынны дөмейлеп боор. 35Ынчангаш силер база-ла одуг-сергек болуңар! Чүге дээрге бажың Ээзиниң кажан ээп келирин билбес-ле болгай силер: та кежээ, та дүн ортузунда, та аскыр-дагаа алгырар өйде азы хүн үнүп орда... 36Силер манавайн туруңарда, Ол хенертен ээп келгеш, удуп чыдарыңарны көрүп кагбазын! 37Ынчангаш силерге чугаалаан чүвемни бүгү улуска база чугаалап тур мен: одуг-сергек болуңар!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\