Марк 15

1Эртен эрте Бурганның дээди бараалгакчылары, ·баштыңнар болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары база бүгү ·дээди иудей Чөвүлел чөвүлежип хуралдаан. Олар Иисусту хүлээш, аппаргаш, ·Пилатка хүлээдип бергеннер. 2Пилат Иисустан: «Сен – иудей хаан сен бе?» – деп айтырган. Иисус: «Силер бодуңар ынча дидиңер» – деп харыылаан. 3Бурганның дээди бараалгакчылары Иисуска хөй буруу онааган. 4Ынчангаш Пилат Оон база катап айтырган: «Чүге чүнү-даа харыылавас сен? Сеңээ удур буруудадыышкыннарның хөйүн көрбес сен бе!» 5Ынчалза-даа Иисус Пилатка чүнү-даа харыылавайн баргаш, ону аажок кайгаткан. 6·Хосталыышкын байырлалында ·Пилат чоннуң шилээни бир херектенни хостап бээр чаңчылдыг турган. 7Ынчан тура халыышкын үезинде өлүрүүшкүн кылган үймээнчилерниң бирээзи болур Варавва дээр кижи хоругдадып алган чыткан. 8Чыылган чон Пилаттан ооң оларга үргүлчү кылып келген келдередиин кылырын негей берген. 9Пилат олардан: «Силерге иудей хаанны хостап берейн, күзээр силер бе?» – деп айтырган. 10(Бурганның дээди бараалгакчылары Иисуска адааргааш, Ону аңаа тудуп эккелгенин Пилат билип турган.) 11А Бурганның дээди бараалгакчылары чонну Пилаттан Варавваны хостаарын дилээр кылдыр көгүдүп-хөөктүрүп алганнар. 12Пилат олардан: «Силерниң иудей хаан деп турарыңар демги Кижини мээң канчаарымны күзеп тур силер?» – деп база катап айтырган. 13Олар харыызынга: «Ону хере шаап шаажылаңар!» – деп алгыржы бергеннер. 14А Пилат олардан: «Чогум чүү дээш? Ол кандыг кемниг херек үүлгеткенил?» – деп айтырган. Ынчалза-даа чыылган чон улам ыыткыр алгыржы берген: «Ону хере шавыңар!» 15Пилат чыылган чоннуң күзелин хандырар дээш, оларга Варавваны хостап берген, а Иисусту кымчылааш, хере шавары-биле аппаарын дужааган. 16Шериглер Иисусту ·Пилаттың ордузунуң мурнунда преторий дээр шөлче киире бергеш, бүдүн батальон шеригни чыып алганнар. 17Олар Аңаа хааннар кедер хүрең-кызыл тон кедиргеш, тенниг будуктардан оваадай өрээш, Ооң бажынга салып кааннар. 18«Иудей хаан алдаржызын!» – деп, олар алгыржып турганнар. 19Олар Ооң бажынче мерге-биле улдап, Олче дүкпүрүп-каккырып, Ооң мурнунга дискектенип ора дүшкеш, Аңаа сөгүрээн улус өттүнүп, дорамчылап турганнар. 20Иисусту дорамчылап мага хангаш, шериглер хүрең-кызыл каас-коя тонну ужулгаш, Ооң Бодунуң хевин кедиргеш, хере шавары-биле алгаш чорупканнар. 21Киринея чурттуг Симон деп кижи шөлден ээп чанып олургаш, оларга орук ара ужуражы берген. (Ол Александр биле Руфустуң ачазы чүве-дир.) Шериглер ону Иисусту хере шавар дээн ·белдир-ыяшты көдүрүп чоруур кылдыр албадапканнар. 22Иисусту Голгофа азы «Баш сөөгү» дээр черге эккелгеннер. 23Шериглер Аңаа мирра холаан арага ижиртирге, Ол ынаваан. 24Иисусту белдир-ыяшка хере шаап кааш, олар Ооң хевин алыр дээш үлүг тыртып, аразында үлежип алганнар. 25Ону хере шаап каанда, хүн үнгенден бээр үшкү шак турган. 26Иисустуң кем-буруузун айыткан самбыражыгашта: «Иудей хаан» – деп бижээн болган. 27- 28Ооң-биле кады ийи дээрбечини база: бирээзин – Ооң оң талазынга, өскезин – солагай талазынга хере шаап каан. 29Эрткен-дүшкен улус Иисусту бак сөглеп, Ооң талазынче бажы-биле дорамчылалдыг айтып, кочулап турган: «Че, чүл моң? „Бурганның өргээзин үрегдеп-бускаш, үш хүн дургузунда тудуп тургузуптар мен“ – деп турдуң чоп! 30Белдир-ыяштан дүжүп кээп, Бодуңну Бодуң камгала!» 31Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары база Иисусту кочулап, аразында чугаалажып турганнар: «Өскелерни камгалап турган, а Бодун камгалап шыдавас де! 32Ам бо Христос, Израильдиң хааны, белдир-ыяштан дүжүп келзин, бис ону көөр болзувусса, Аңаа бүзүрей бээр бис!» Иисус-биле кады хере шаптырган ийи дээрбечи безин Ону бак сөглеп турган. 33Хүн үнгенден бээр алдыгы шактан тоску шакка чедир бүгү чер кырын дүмбей караңгы шыва апкан. 34А тоску шак үезинде Иисус ыыткыр алгырыпкан:«Элои, Элои, лема савахфани?!»(«Мээң Бурганым, Мээң Бурганым, чүү дээш Мени кааптың?!» – дээни ол.) 35Чоогунга турган улустуң чамдыызы ону дыңнааш: «Дыңнаңарам, Ол Илияны кый деп тур» – дишкен. 36Оларның бирээзи маңнап чеде бергеш, ажыг виноград арагазынга суг сиңирер губканы өттүрүп, өрген бажынга кедиргеш, ижиртири-биле Иисусче сунган. Ол кижи мынча дээн: «Адыр! Ону дүжүрүп алыр дээш, Илияның кээр-келбезин көрээли». 37Ыыткыр алгырыпкан соонда, Иисустуң амы-тыны үстү берген. 38Ол өйде Бурганның өргээзиниң иштинде аскан көжеге үстүнден адаанга чедир ийи чара орлуп калган. 39Иисустуң чиге мурнунга турган чүс шериг баштыңчызы Ооң тынындан канчаар чарылганын көргеш: «Бо кижи ылап-ла Бурганның Оглу турган-дыр!» – дээн. 40Чамдык херээженнер база болган чүүлдү ырактан хайгаарап турган. Оларның аразынга Мария Магдалина, бичии Иаков биле Иосийниң авазы Мария база Саломия олар турган. 41Иисус Галилеяга чоруп турда, бо херээженнер Ону эдерип, Аңаа дузалажып турган чүве-дир. Иерусалимче Ооң-биле кады чедип келген өске-даа хөй херээженнер база ол черге турганнар. 42Ол хүн байырлалга белеткел хүнү азы ·амыр-дыш хүнүнүң бүдүүзү турган. Кежээ дүжүп кел чыткан. 43·Дээди иудей Чөвүлелдиң алдар-хүндүлүг кежигүнү боор, Бурганның Чагыргазының кээрин манап чоруур Аримафея чурттуг Иосиф дээр кижи чедип келгеш, Пилатче дидим базып кире берген. Ол Пилаттан Иисустуң мага-бодун аңаа бээрин дилээн. 44Иисустуң ындыг дүрген өлү бергенин дыңнааш, Пилат пат кайгап калган. Ол демги чүс шериг баштыңчызын кыйгырткаш, Иисустуң кажан өлгенин айтырган. 45Чүс шериг баштыңчызындан ылап-ла ындыг дээрзин билип алгаш, Пилат мага-ботту Иосифке бээрин чөпшээрээн. 46Иосиф чуга пөс садып алгаш, Иисустуң мага-бодун дүжүрүп, ол пөзү-биле ораап алгаш, хаяда оя каккан чевег-куйга орнукшудуп каан. Чевег-куйнуң аксын, улуг даш чууп эккеп, дуглап каан. 47А Мария Магдалина биле Иосийниң авазы Мария Иисусту кайда орнукшудуп каанын көрүп алганнар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\