Марк 3

1Иисус ооң соонда катап база ·синагогага кирип келген. Ол өйде аңаа када берген холдуг кижи турган. 2Чамдык улус, Иисусту буруудадыр чылдак тып алыр бодааш, Ол ·амыр-дыш хүнүнде экирти бербес ирги бе деп, Ооң чүнү кылырын хайгаарап турганнар. 3Иисус када берген холдуг кижиге: «Улустуң ортузунче туруп ал» – дээн. 4А демги улуска Ол мынча дээн: «Амыр-дыш хүнүнде чүнү кылыр ужурлугул: буянны бе азы бузутту бе? Амы-тынны камгалап аар бе азы узуткаар бе?» Ынчалза-даа олар ыытташпаан. 5Иисус улусче килеңнеп, эргий кайгааш, оларның чүректериниң дашталганы дээш аажок муңгарап, демги кижиге: «Холуң бээр сун» – дээн. Ол сунуп бээрге, ооң холу кадык апарган. 6·Фарисейлер үне бергеш, ол-ла дораан Иисусту канчап чок кылырын иродианнар-биле кады сүлчээлежип, чугаа кыла бергеннер. 7- 8Иисус оортан Бодунуң өөреникчилери-биле кады хөлче чорупкан. Галилея, Иудея, Идумея черлеринде, Иерусалимде, Иорданның ол чарыында база харын-даа Тир биле Сидон хоорайларның чоок-кавызында чурттаан чон Ону эдерип чоруп олурган. Иисустуң кылган кайгамчык чүүлдериниң дугайында дамчыыр чугаа чер болганга нептерээн болгаш, улустуң Аңаа кээп турганы ол. 9Чыылган хөй чон Ону кыза бербезин дээш, Ол Аңаа хемеден белеткеп бээрин өөреникчилеринге чугаалап каан. 10Иисус хөй кижини экиртип каан, ынчангаш аарыг-аржык улус Аңаа дээрин кордап, Олче чүткүп-ле турган. 11Ону көрүп каан санында-ла, букшуураан кижилер база Ооң мурнунга доңгая кээп дүшкүлээш, алгыржы бээр болган: «Силер – Бурганның Оглу силер!» 12Ынчалза-даа Иисус Ону кым дээрзин чугаалаарын оларга шыңгыызы-биле хоруп турган. 13Ооң соонда Иисус дагже үне бергеш, күзээн улузун кый дээрге, олар Аңаа чедип келген. 14- 15Иисус оларның аразындан он ийи кижини шилип алгаш, элчиннер деп адап каан. Олар үргүлчү-ле Ооң-биле кады чоруур ужурлуг турган. Иисус оларны суртаалдадып чорудар дээш база аарыглар экиртир, буктар үндүр сывырар эрге-күштүг болзуннар дээш, белеткеп турган. 16Иисустуң шилип алган он ийи кижизи бо-дур: Ооң Пётр деп адааны Симон, 17Воанергес азы «Диңмирээшкин оолдары» деп адаткан Зеведейниң оолдары Иаков биле Иоанн, 18Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейниң оглу Иаков, Фаддей, Симон Кананит 19база сөөлүнде Ону садыпкан Иуда Искариот. 20Иисус бажыңче дагын ээп кээрге, мөөң чон база катап тырылдыр чыглып келген болгаш, Иисустуң база Ооң өөреникчилериниң чемненир безин чай-хозу чок апарган. 21Ындыг дээрзин дыңнап кааш, Ооң чоок төрел кижилери Ону ап алыры-биле чеде бергеннер, чүге дээрге улус: «Ооң угааны анаа эвес-тир» – деп турар болган. 22А Иерусалимден чедип келген ном-хоойлу тайылбырлакчылары мынча дээн: «Ооң Бодунче буктарның чагырыкчызы ·Веелзевул кире берген болгаш, ооң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар-дыр!» 23Иисус ынчан оларны кый деп алгаш, угаадыглыг чугаалар чугаалап, тайылбырлаан: «Эрлик канчап бодун боду үндүр сывыртаар чүвел? 24Иштинден аңгыланып эгелээн күрүне бүдүн туруп шыдавайн, буурап дүжер. 25Азы аңгыланчып, кырышкан өг-бүле база бүдүн туруп шыдавас. 26Эрлик боду бодунга удур месилдежип, иштинден аңгыланып турар болза, ол быражып шыдавас: ооң төнчүзү келгени ол-дур. 27Мөге-шыырак кижини баштай хүлүп албас чүве болза, кым ооң бажыңынче кирип, эт-хөреңгизин үптеп шыдаарыл? Чүгле хүлүп алгаш, ол ооң бажыңын үптеп шыдаар. 28Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: улустуң кандыг-даа бачыттары база канчаар-даа бак сөгленири өршээттинер. 29Ынчалза-даа Ыдыктыг Сүлдени бак сөглээр кижи бар болза, ол кажан-даа өршээл албас, харын бачыт аңаа мөңгези-биле артып каар». 30Иисуска удурланып: «Олче бук кире берген-дир» – дижир улус бар боорга, Ол ынча дээн чүве-дир. 31Ооң соонда Иисустуң авазы база дуңмалары чедип келгеш, бажыңче кирип чадашкаш, Ону кый дээри-биле улус ыдыпкан. 32Иисусту долгандыр хөй улус олурган. Аңаа ынчан мынча деп дамчыткан: «Силерниң аваңар база эр, кыс дуңмаларыңар даштын Силерни айтырып тур». 33Ол оларга мынча деп харыылаан: «Мээң авам база акы-дуңмам кымнар чүвел?» 34Бодунуң чанында олурган улусту эргий көргеш, Ол мынча дээн: «Мээң авам база акы-дуңмам бо-дур. 35Бурганның күзел-соруун күүседип чоруур кандыг-даа кижи Мээң акы-дуңмам база авам боор болгай».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\