Марк 4

1Иисус база катап хөл эриинге улусту өөредип эгелээн. Ооң чанынга хөй чон чыглып келген, ынчангаш Ол хемеге олурупкаш, эриктен бичии ырадыр эжиндире берген, а бүгү чон хөл кыдыынга артып калган. 2Иисус улуска угаадыглыг чугаалар чугаалап, оларны хөй чүвеге өөредип турган: 3«Дыңнаңар! Тараа чажыкчызы үрезин чажып үнүп келген. 4Ол үрезинин чажып турда, чамдыызы орук кыдыынга кээп дүжерге, куштар ужуп келгеш, ол үрезиннерни соктап чипкен. 5Чамдыызы сай-даштыг, хөрзүнү чуга черже кээп дүшкен. Ол үрезин удатпайн өзүп үнүп келген, чүге дээрге хөрзүн кылын эвес болган. 6А хүн хүнней бергеш, ол өзүмнерни өрттендир шонуптарга, ханы дазыл тыртпаанындан, олар кадып калган. 7Чамдыызы тенниг хонак аразынче кээп дүжерге, тенниг хонак сырый өскеш, оларны боой базырыпкан, ынчангаш олар кулакталбайн-даа барып, дүжүт бербээн. 8А бир чамдыызы үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеш, мандып өскеш, чашканындан үжен, алдан, харын-даа чүс дакпыр хөй дүжүт берген». 9Иисус оон оларга: «Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» – дээн. 10Чон тарап чоруй барганда, Иисус-биле кады он ийи элчин база өске-даа өөреникчилер артып калган. Олар Оон бо угаадыглыг чугааның утказын айтырганнар. 11Иисус мынча дээн: «Силерге Бурганның Чагыргазының чажыдын билип аар арганы хайырлаан-дыр, а Чагырганың даштында турар болгаш, ону билбес улуска бүгү чүвени угаадыглыг чугаалар дамчыштыр ажыдып берген. 12Олар көрзе-даа, эскербес-тир,дыңназа-даа, дыңнавас база угаап билбес-тир.А оон башка олар Бурганче эглип кээп, өршээл алыр ийик». 13Иисус оон оларга мынча дээн: «Таанда-ла бо угаадыглыг чугааны билбейн турарыңар ол бе? Ынчаарга өске кандыг-даа угаадыглыг чугааны канчап билип алыр улус боор силер? 14Тараа чажыкчызы дээрге Бурганның медээзин чажып турар кижи-дир. 15Орук кыдыынга кээп дүшкен үрезинге дөмей улус бар боор-дур. Олар Бурганның медээзин дыңнап турар, ынчалза-даа ол-ла дораан эрлик чедип келгеш, оларның сеткилинде чашкан медээни оорлап аппаар-дыр. 16Өске улус сай-даштыг черге чашкан үрезинге дөмей боор-дур. Олар медээни дыңнап кааш, ол-ла дораан өөрүшкү-биле хүлээп алырлар, 17ынчалза-даа алыс бодунда дазыл чок болгаш, турум эвес боорлар. Ооң соонда медээ ужун бергелерге азы истеп-сүрүүшкүнге таваржы бээр болза, олар дораан-на күткүттүрүп, өскээр чайгыла бээрлер. 18Өске улус тенниг хонакка чашкан үрезинге дөмей боор-дур. Олар база медээни дыңнап турар. 19Ынчалза-даа амгы амыдыралының ажаанзырал-човаа, байлакшыл дуурайы база өске-даа күзел-бодалдар оларны чардыктырып, медээни боой базырыптар болгаш, оларның үрезини дүжүт бербес. 20А үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черге чашкан үрезинге дөмей улус база бар. Олар медээни дыңнап база хүлээп ап турар болгаш, чашканындан үжен, алдан, харын-даа чүс дакпыр хөй дүжүттү бээрлер». 21«Чырыткыны кывысканда, ону сава-биле дуй базырар дээш азы орун адаанга салып каар дээш бажыңче киирер ийик бе? Чок, ону колдуже салып каар болгай. 22Көстүп келбес кандыг-даа чажыт чүве чок база ажыттынып билдине бербес кандыг-даа ажытталчак бүдүү чүве чок. 23Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» 24Оон ыңай Ол мынча дээн: «Дыңнаан чүвеңерни угаап-бодап чоруңар. Кандыг хемчээл-биле хемчээп бээр-дир силер, силерге база ындыызы-биле хемчээп бээр болгаш харын-даа аңаа немей бээр. 25Кымда чүве барыл, аңаа оон-даа хөйнү бээр, а кымда чүве чогул, ооң бар чүвезин безин хунаай бээр». 26Иисус улаштыр мынча дээн: «Бурганның Чагыргазы черже үрезин чашкан кижиге дөмей. 27Дүне ол кижи удуп чыдар, а хүндүс туруп кээр, ол өйде үрезинниң канчаар өзүп, үнүп кел чыдарын боду билбес болур. 28Чүге дээрге чер боду-ла үрезинни чайгаар өстүрүп чыдар: баштай көк өзүмнү, ооң соонда тараа бажын, дараазында баш долдур арбын тарааны. 29Тараа быжа бээрге, демги тараажы ол-ла дораан хол кадыырын тудуп алыр, чүге дээрге дүжүт ажаар үе келген-дир». 30Иисус ооң соонда мынча дээн: «Бурганның Чагыргазын чүнүң-биле дөмейлей көөрүл азы ону кандыг угаадыглыг чугаа-биле чуруп көргүзерил? 31Хөрзүнге тарып турда, чер кырында бар бүгү үрезиннерниң эң бичиизи боор горчица үрезининге ол дөмей-дир. 32А тарып каарга, горчица үрезини өзүп үнгеш, бүгү чемниг үнүштерниң эң улуу апаар, ооң адырарып келген будуктарының чаглаанга дээрниң куштары безин уя тудуп шыдаар болгай». 33Иисус шак ындыг хөй угаадыглыг чугаалар-биле улуска Бурганның медээзин, оларның дыңнааш, билип шыдаар шаа-биле, суртаалдап келген. 34Оларны Ол угаадыглыг чугаалар чокка черле өөредип көрбээн, а өөреникчилери-биле чааскаан арткаш, оларга бүгү чүвени тайылбырлап берип турган. 35Ол-ла хүннүң кежээзинде Иисус өөреникчилеринге: «Хөлдүң ол чарыынче кеже берээли» – дээн. 36Олар чонну каапкаш, Иисустуң чонну өөредип олурганы хемезинге олурупкаш, эжиндирип чорупканнар. Оларга өске хемелер база каттыжа берген. 37Хөлге күштүг шуурган көдүрлүп келген болгаш, чалгыглар хемени часкаарга, ону суг долуп эгелээн. 38А Иисус хемениң соңгу бажынга, сыртыкка бажын салгаш, удуп чыткан. Өөреникчилери Ону оттурупкаш: «Башкы! Сугга дүжүп өлдүвүс-ле, Силерниң херекке албазыңар ол бе?!» – дээннер. 39Иисус туруп келгеш, хатты хоруп кааш, сугга: «Ыыттава, соксап көр!» – деп дужааган. Хат оожургай берген, шуут-ла ыржым апарган. 40Ол өөреникчилеринге: «Чүге ындыг кортук силер? Бүзүрелиңер чогу ол бе?» – дээн. 41Олар аажок коргуп-сүртээш: «Хат-даа, суг-даа Аңаа чагыртып турар, бо чогум Кымыл аан?» – деп аразында чугаалажып турганнар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\