Марк 6

1Иисус оортан чоруткаш, Бодунуң өөреникчилери-биле кады төрээн хоорайынче ээп келген. 2Амыр-дыш хүнү үнүп кээрге, Ол ·синагогага чонну өөредип эгелээн. Дыңнап турган дыка хөй улус кайгап-харап, чугаалажы берген: «Ооң бо хамык чүвези кайыын келгенил? Ындыг мерген угаанны Аңаа кым бергенил? Ол ындыг кайгамчык чүүлдерни чаяап турар-дыр! 3Ол дээрге Марияның оглу, Иаков, Иосий, Иуда база Симоннуң акызы, бызаңчы кижи эвес ийикпе? Ооң кыс дуңмалары база бистиң аравыста эвес чүве бе?» Ынчангаш олар Ону хүлээп көрбээн. 4Иисус оларга: «Бурганның медээчизи каяа-даа алдар-хүндүлүг боор, ону чүгле бодунуң хоорайынга, чоок улузунуң аразынга база бажыңынга үнелеп көрбес чүве» – дээн. 5Ынчангаш Ол аңаа кандыг-даа кайгамчык чүүл кылып чадап каан, чүгле элээн каш аарыг кижиге холун дээскеш, экиртип каан. 6Иисус ол улустуң бүзүрел чогун аажок элдепсинген. Ол ооң соонда чоок-кавы суурларны эргий кезип, улусту өөредип чорупкан. 7Иисус он ийи элчинин Бодунче кыйгырып алгаш, оларга буктарны үндүр сывырар эрге-күштү бергеш, ийи-ийилеп, тарадыр чорудуп эгелээн. 8Иисус оларга мындыг чагыг берген: «Орукче үнерде, даянгыыштан өске чүнү-даа албаңар: аъш-чем-даа, хап-сава-даа, акша-мөңгүн-даа албаңар. 9Идиктериңер кеткеш, кеткен хевиңерден өске хеп албаңар. 10Кандыг бажыңче кирип келген-дир силер, ол черден чорбаан шааңарда, аңаа чурттап артып калыңар. 11А кандыг-бир черге силерни хүлээп албас азы тооп дыңнавас болза, ол черден чорууруңарда, ол улуска херечилел-сагындырыг кылдыр буттарыңар довураан кактап кааптыңар». 12Өөреникчилер чорупкаш, бачыдын миннип, Бурганче эглириниң чугулазын улуска суртаалдап эгелээннер. 13Олар хөй буктарны үндүр сывыртааннар база хөй-ле аарыг улусту олива үзү-биле чаап тургаш, экиртип кааннар. 14Иисустуң ады чер болганга нептереп, билдингир апарган болгаш, Ирод хаан база Ооң дугайында дыңнап каан. Чамдык улус мынча дээр болган: «Иоанн Медеглекчи өлүглер аразындан катап дирилген-дир, ынчангаш ол ам ындыг кайгамчык чүүлдер кылып турар-дыр». 15Өскелери: «Ол – Илия-дыр» – дээр болган. А чамдыктары: «Ол – эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзи-дир» – дээннер. 16А Ирод ол бүгүнү дыңнааш: «Ол болза мээң бажын кестиртип кааным Иоанның катап дирилгени ол-дур» – дээн. 17- 18Ол үеде Ирод бодунуң акызы Филипптиң кадайы Иродиаданы кадайланып алган турган, а Иоанн Иродка: «Акыңның ап чораан кижизин кадайланыр эргең чок» – деп чугаалап шаг болган. Ынчангаш Ирод Иоанны кара-бажыңга хоругдап каарын дужааган турган. 19Иродиада Иоаннга хорадааш, ону өлүртүп каар арга-хорга дилей берген. Ынчалза-даа ол чүнү-даа канчап чадап каан, 20чүге дээрге Ирод Иоанны ыдыктыг, чөптүг-шынныг кижи деп билир болгаш, оон сестир база хүндүлээр турган, а ындыг болганда, кадагалаар чораан. Иоанның суртаалдары ону хөлзедип-даа турган болза, Ирод ол чугааларны магадап дыңнаар турган. 21Ынчалза-даа эптиг өй тыпты берген. Иродтуң төрүттүнген хүнү кээрге, ол дойже бодунуң ызыгууртан дүжүметтерин, шериг баштыңчыларын база Галилеяда эң хүндүткелдиг улусту чалап алган. 22Ол дойга Иродиаданың уруу самнааш, Иродка база ооң аалчыларынга аажок тааржып, оларны магададыпкан. Ирод ол уругга: «Күзээн-не чүвеңни менден диле, сеңээ ону бээр мен» – дээн. 23Ирод оон аңаа мынча деп даңгыраглаан: «Менден чүнү-даа дилээр болзуңза, күрүнемниң чартыын-даа болза, сеңээ бээр мен!» 24Ол уруг үнгеш, авазындан сүме айтырган: «Чүнү дилээр мен?» Оозу: «Иоанн Медеглекчиниң бажын диле» – дээн. 25Уруу далаш-биле хаанга дедир келгеш, мынча деп дилээн: «Меңээ ам дораан Иоанн Медеглекчиниң бажын калбак тавакка салгаш, эккеп бээриңерни күзээр-дир мен». 26Хаан аажок муңгараан, ынчалза-даа аалчыларының мурнунга аксы-сөзүн берген болгаш, уругга ойталавас-тыр деп бодап алган. 27Ынчангаш хаан ол-ла дораан Иоанның бажын эккээрин дужаагаш, бир шериин ыдыпкан. 28Шериг кижи баргаш, кара-бажыңга Иоанның бажын одура шапкаш, тавакка салып алгаш, демги уругга эккелген. А ол уруг ону авазынга аппарып берген. 29Иоанның өөреникчилери ону дыңнап кааш, чедип келгеннер база ооң мага-бодун ап алгаш, чевег-куйга орнукшудуп кааннар. 30Элчиннер шупту Иисуска ээп келгеш, чүнү кылганын база чонну чүү чүвеге өөреткенин Аңаа дөгерезин чугаалап бергеннер. 31Иисус оларга: «Ээн черже аңгыланып чоруптаалыңар, аңаа кезек дыштанып алыр силер» – дээн. Чүге дээрге эңдерик улус Аңаа кээп, дойлуп-ла турган болгаш, оларга чемненир безин хос-чай тывылбас болган. 32Ынчангаш олар ээн, озалааш черже чүгле боттары хемелиг эжиндирип чорупканнар. 33Ынчалза-даа оларның эжиндирип чорупканын көрген база оларны кымнар дээрзин билир улус ол черже бүгү суурлардан, хемени мурнаар дээш, эрик кыдыы-биле маңнажыпкаш, ынаар мурнап чеде берген. 34Иисус хемеден үнүп келгеш, манап турган хөй чонну көргеш, оларны кээргей берген, чүге дээрге олар кадарчызы чок хойларга дөмей болган. Ынчангаш Ол улусту хөй чүвеге өөредип эгелээн. 35Кежээликтей, хүн ажып турда, Ооң өөреникчилери Аңаа чедип келгеш: «Бо чер ээн-дир, шак-үе база орайтаан-дыр. 36Улусту тарадыптыңар, чоок-кавы суурларже баргаш, боттарынга чиир чемден садып алзыннар» – дээннер. 37Ынчалза-даа Иисус: «Силер оларны чемгериңер» – деп харыылаан. Өөреникчилери: «Кай, барык 200 мөңгүн чоос-биле чем саткаш, бо хамык улусту чемгерер ужурлуг бис бе?» – деп айтырган. 38Ол оларга: «Силерде чогум каш хлеб бар-дыр? Баргаш, көрүп көрүңерем» – дээн. Олар баргаш, санап эккелгеш: «Беш хлеб болгаш ийи балык бар-дыр» – дээннер. 39Иисус ынчан улусту ногаан оът-сигенниг черге бөлүктей олуртуптарын дужааган. 40Ынчангаш шупту улус чүс-чүс база бежен-бежен кижи кылдыр бөлүктей олуруп алган. 41А Ол беш хлеб биле ийи балыкты алгаш, дээрже көрүнгеш, аъш-чем дээш Бурганга өөрүп четтиргеш, хлебтерни кезектей үзе тырткылааш, өөреникчилеринге дамчыдып эгелээн. А олар хлебти улуска үлеп турган. Оон ийи балыкты база шупту улуска чедиштир үледипкен. 42Шупту улус ону чигеш, тода берген. 43Харын-даа чем артыын чыггаш, он ийи аргаан хааржакты долдуруп алганнар. 44Чемни 5000 эр кижи чиген чүве-дир. 45Иисус оон дораан Бодунуң өөреникчилеринге: «Хемеге олурупкаш, хөлдүң ол чарыында Вифсаида суурже эжиндирип кеже бериңер» – деп дужааган. А Боду чонну чандырар дээш, артып калган. 46Улус тарай бээрге, Иисус мөргүп аары-биле дагже чорупкан. 47Кежээ дүшкенде, өөреникчилерниң хемези хөл ортузунга чораан, а Ол эрикке чааскаан турган. 48Удур хат хадып турар болгаш, оларга эжиндирериниң бергезин Иисус көрүп каан. Даң аткалакта, Ол хөлдүң суун кырлап оларже чорупкаш, хемени эрте база бээр бодаан. 49Ынчалза-даа олар Ооң суг кырлап чоруурун көргеш, бо-даа хей-сүнезин-дир деп бодааш, кортканындан алгыржы бергеннер. 50Ону көргеш, өөреникчилер шупту аажок корткан. Ынчалза-даа Иисус ол-ла дораан олар-биле чугаалажып эгелээн: «Орталаныңар, Мен-дир мен, кортпаңар!» 51Оон Ол хемеге олар-биле кады олуруп алган. Хат ол-ла дораан оожургай берген. Өөреникчилер аажок кайгап-хараан. 52Чүге дээрге Ооң хлебтер-биле кылганы кайгамчык чүүлдү безин билип шыдаваан улус чүве-дир. Оларның чүректериниң чүве билбези ол хире болган. 53Ол чарыкче кежип, Геннисарет черинге доктаап турупканнар. 54Олар хемеден дүжүп кээри билек, чурттакчы чон Иисусту танып каан. 55Улус чоок-кавы черлерни эргий халышкаш, аарыг улузун чыткан дөжектери-биле катай Ону ында турар деп дыңнааны черже эккелгеш турупканнар. 56Ол кандыг-даа хоорайларга, суурларга, турлагларга чедип кээрге, чурттакчылар аарыг кижилерин төп шөлдерже үндүргеш туруп берген. Ооң хевиниң оода-ла эдээнге дээрин чөпшээрээрин улус Иисустан дилеп турган. Аңаа дегген кижи бүрүзү экирий бээр болган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\