Марк 7

1Иерусалимден чедип келген ·фарисейлер болгаш элээн каш ном-хоойлу тайылбырлакчызы Иисустуң чанынга чыглып келгеннер. 2Олар Ооң чамдык өөреникчилериниң холдарын чугбайн, ·арыг эвес байдалда чемненип олурарын эскерип кааннар. 3(Херектиң ужуру чүдел дээрге, бүгү иудейлер, а ·фарисейлер кымдан-даа артык, ада-өгбезиниң чаңчылдарын шыңгыы сагыыр, тускай чурумчуткан аайы-биле холун чугбаан шаанда, чемненип олурбас улус чүве-дир. 4Базаардан садыглашкаш келгеш, олар холун чугбаан шаанда, чем чивес турган. Оларның сагыыр кылдыр хүлээп алган оон-даа өске дыка хөй сагылга-дүрүмнери бар, чижээлээрге, аяктарны, дөмбүңнерни, чес сакпыңнарны, дөжектерни чурумчуткан аайы-биле чууру дээн ышкаш.) 5Ынчангаш фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларының Иисустан: «Чүге Силерниң өөреникчилериңер ада-өгбениң ёзу-чаңчылын тоовазыл? Чүге олар ·арыг эвес холдарын чугбайн, чем чиирил?» – деп айтырганы ол. 6Иисус мынча деп харыылаан: «Ийи арынныг силерниң дугайыңарда Исайя медээчи Бурганның өмүнээзинден шын-на бижээн-дир:„Бо чон Мени сөс кырында хүндүлээр,а сеткил-чүрээ-биле Менден ырак. 7Оларның Меңээ мөгейиишкини хей чүве-дир,чүге дээрге оларның өөредии –чүгле кижилер чогааткан сагылга-дүрүмнер-дир“. 8Силер Бурганның айтыышкыннарын тоовайн каапкаш, улустуң чаңчылдарын эдерер-дир силер». 9Оон Ол мынча дээн: «Силер боттарыңарның сагылга-дүрүмнериңер сагыыр дээш, Бурганның айтыышкыннарын тоовайн каапканыңар кончуг-ла эки-дир! 10Моисей силерге Бурганның айтыышкынын дамчыткан-на болгай: „Ачаң биле аваңны хүндүлеп чор“, ол ышкаш: „Ачазын азы авазын бак сөглээр кижини өлүмге онаар херек“. 11- 12А силерниң чугааңар ёзугаар кандыг боор-дур? Ава-ачазынга: „Менден алыр ужурлуг чүвеңерни Бурганга өргүүрүм ол-дур“ – дээр кижи бар болза, силер аңаа ава-ачазынга чүнү-даа кылырын чөпшээревейн баар-дыр силер. 13Силер ооң-биле Бурганның сөзүн, боттарыңарның-на саналдаан чаңчылдарыңар дээш, күш чок болдуруп турар-дыр силер. Өске-даа шак ындыг чүүлдерни эңдере кылып чоруур-дур силер». 14Иисус чонну база катап чыып алгаш, мынча дээн: «Шуптуңар Мени дыңнааш, билип аарын кызыңар. 15- 16Кижиже дашкаартан кирип кээр чүү-даа чүве ону бужартадып шыдавас. Кижиниң бодундан үнүп кээр чүве харын ону бужартадыр». 17Иисус чонну каапкаш, бажыңче кирип кээрге, өөреникчилери демги угаадыглыг чугааның дугайында Оон айтырган. 18Ол оларга мынча дээн: «Таанда-ла силер ам-даа билип шыдавааныңар ол бе? Кижиже дашкаартан кирип кээр чүү-даа чүве ону бужартадып шыдавас дээрзин көрбээниңер ол бе? 19Чүге дээрге ол кижиниң чүрээнче эвес, а ишти-хырнынче киргеш, оон мага-боттан үне бээр болгай». (Шак ынчалдыр Ол бүгү аъш-чем аймаан ·арыг деп чарлаан.) 20Оон ыңай мынча дээн: «Кижиниң бодундан үнүп турар чүве харын ону бужартадыр. 21Кижиниң иштинден, ооң чүрээнден үнер чүүлдер бо-дур: бузуттуг-бак бодалдар, самыыраар чорук, ооржу база өлүрүкчү чорук, 22кады чурттаан эжинге шынчы эвес чорук, чазый чорук, кара сагыш, меге, туттунмас самыыраашкын, адааргал, хоп-нүгүл, бодун тогдунары база сээдең чорук. 23Кижиниң иштинден үнер бо бүгү бузут харын ону бужартадып турар». 24Иисус Галилеядан үнгеш, Тир болгаш Сидон хоорайларның чоок-кавызынче чорупкан. Ол бир бажыңга туруп алгаш, өске улус Ооң келгенин билбес боорун күзээн, ынчалза-даа дөмей-ле ону чажырып шыдаваан. 25Уруу букка алыскан бир херээжен база Иисустуң келгенин билип каан. Ол херээжен доп-дораан ынаар чеде бергеш, Ооң буттарының баарынга доңгая кээп дүшкен. 26Ол херээжен иудей эвес, а Сирияның Финикиязы чурттуг кижи болган. Херээжен Иисустан ооң уруунче кире берген букту үндүр сывырып бээрин ээрежип эгелээн. 27Иисус: «Уругларның чемин хунаап алгаш, ыттарга каап бээрге, кайын боор» – дээн. 28А ол херээжен: «Дээрги, а ыттар база-ла уругларның чемненген столундан кээп дүшкен тогланчы чыып чиир ышкажыгай» – дээн. 29Иисус ынчан: «Ындыг харыың дээш, бук сээң урууңдан үне берди, чана бер» – дээн. 30Ол херээжен бажыңынга чедип келгеш, көөрге, уруу орун-дөжээнде чыдар, а бук оон үне берген болган. 31Иисус Тирниң чоок-кавызындан үнгеш, Сидон хоорайны таварып эрткеш, ·Он-хоорай девискээрин таварыштыр Галилея хөлүнче чорупкан. 32Ол черге улус үнү чок, дүлей бир-ле кижини Иисуска эккелгеш, аңаа холун дегзип, экиртирин Оон дилээн. 33Иисус ону кыдыынче аппаргаш, Бодунуң салааларын ооң кулактарынче суккаш, оон дүкпүрүпкеш, демги кижиниң дылынга дээй каапкан. 34Ол ооң соонда карактарын дээрже шиглей көрүнгеш, хандыр улуг тынгаш, аңаа: «Эффафа!» – дээн. (Ол дээрге «Ажыттын!» дээни ол.) 35Демги кижи ол-ла дораан дыңнап турар апарган, ооң дылы чештинип, иле-тода чугаалап эгелээн. 36Иисус бо дугайында кымга-даа чугаалаваңар деп дужааган. Ынчалза-даа Ол шыңгыы хораан тудум, шупту улустуң ол бүгү дугайында медээни тарадыры дам баар болган. 37Олар аажок кайгап-харап, мынча деп турганнар: «Ооң кылып турар хамык чүвези эки-дир. Ол дүлей улусту – дыңнап турар, үнү чок улусту – чугаалап турар кылып каар-дыр!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\