Марк 8

1Ол-ла хүннерде Иисустуң чанынга база катап мөөң чон чыглып келген, а оларның чиир чеми чок болган. Иисус өөреникчилерин кый деп алгаш, оларга мынча дээн: 2«Бо улусту кээргээр-дир мен: олар Мээң чанымга үш хонук турду, а ам чиир чеми артпаан-дыр. 3Оларны бажыңнарынче аш хевээр чорудуптар болзумза, орукка харыксырап каарлар, чамдыызы кайы ырактан келген-не болгай». 4Ооң өөреникчилери: «Мындыг ээн черге бо улустуң шуптузун чемгериптер хире хлебти кайыын тып алыр бис?» – деп кайгай бергеннер. 5Иисус олардан: «Силерде каш хлеб барыл?» – деп айтырган. Олар: «Чеди» – деп харыылаан. 6Иисус хамык улуска черже олуруптарын дужааган. Оон чеди хлебти алгаш, аъш-чем дээш Бурганга өөрүп четтиргеш, оларны кезектей үзе тырткылааш, өөреникчилеринге дамчыдып берген. Олар хлебти чонга үлеп берген. 7Өөреникчилеринде аңаа немей каш бичежек балык база бар болган. Иисус Бурганга өөрүп четтиргеш, балыктарны база чонга үлеп бээрин өөреникчилеринге дужааган. 8Улус тоткуже чиген, а арткан кескиндилер-биле чеди аргаан хааржакты долдуруп алганнар. 9Аңаа 5000 хире кижи турган. Иисус оларны чандырыпкан, 10а Боду ол-ла дораан өөреникчилери-биле кады хемеге олурупкаш, Далмануфа девискээринге эжиндирип келген. 11Ол черге Иисуска ·фарисейлер чедип келгеш, Ооң-биле маргыжып эгелээннер. Иисусту шенээр дээш, дээрден кайгамчык демдектен көргүссүн деп Оон негей бергеннер. 12Иисус хандыр улуг тынгаш, мынча дээн: «Бо үениң улузу чүге-ле Менден бадыткал демдээ негээрил? Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бо салгалдың улузунга бадыткал демдээ турбас». 13Ол оон оларны каапкаш, хемеге олуруп алгаш, ол чарыкче эжиндирип кеже берген. 14Иисустуң өөреникчилери хлеб хүнезиннеп алырын уттуп алган болганындан, хемеде чүгле чаңгыс хлеб бар болган. 15Орук ара Иисус оларны кичээндирип чораан: «Көрдүңер бе, ·фарисейлерниң база Иродтуң ажыткызындан кичээнип чоруңар». 16Ооң чүнү чугаалаанын билип чадашкаш, өөреникчилери аразында: «Бисте хлеб чок боорга, Ол ынча дээн эвеспе?» – деп чугаалажы бергеннер. 17Оларның чүнү чугаалажып турарын билир болгаш, Иисус мынча дээн: «Хлеб албааныңар дугайында чугаалашкаш чоор силер. Таанда-ла силер ам-даа көрбес база угаап билбес хевээр силер бе? Силерниң чүректериңер чүве билбес хевээр бе? 18Карактыг хиреңерде, көрбезиңер ол бе?Кулактыг хиреңерде, дыңнавазыңар ол бе? Таанда-ла сагынмас-тыр силер бе? 19Мен беш хлебти 5000 кижиге чедиштир үлептеримге, чеже аргаан хааржак ишти чем артынчызы чыып алчык силер?» Олар: «Он ийи» – деп харыылааннар. 20«А Мен чеди хлеб-биле 4000 кижини тоттур чемгериптеримге, чеже аргаан хааржак ишти чем артынчызы чыып алчык силер?» Олар: «Чеди» – деп харыылааннар. 21Ол ынчан олардан база катап айтырган: «Таанда-ла ам-даа билип шыдавайн тур силер бе?» 22Олар Вифсаидага чедип кээрге, Иисуска согур кижи эккелгеш, аңаа холун дегзип, экиртип каарын дилээннер. 23Согур кижини Ол холундан чедип алгаш, суурдан үндүре берген. Оон ооң карактарынче дүкпүрүпкеш, Бодунуң холдарын олче салгаш: «Кандыг-бир чүве көре-дир сен бе?» – деп айтырган. 24Оозу көрүп туруп-туруп: «Эрткен-дүшкен кижилерни көрүп тур мен. Олар ыяштарга дөмей-дир» – деп харыылаан. 25Иисус ынчан холдарын база катап ооң карактарынга дээскен. Ооң соонда демги кижи каракталы бергеш, хамык чүвени тода көрүп турар апарган. 26Иисус ол кижиге: «Суурже ээп кирбе» – деп чагып кааш, бажыңынче чорудупкан. 27Иисус Бодунуң өөреникчилери-биле кады Галилеядан Филипптиң Кесариязы хоорайны хүрээлээн суурларже чорупкан. Орук ара Ол олардан: «Мени улус Кым деп билип турарыл?» – деп айтырган. 28Өөреникчилер мынча деп харыылаан: «Чамдыктары Силерни Иоанн Медеглекчи дээр-дир, өскелери – Илия, а үшкүлери – эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзи дээр-дир». 29Иисус ынчан: «А силер Мени кым деп бодаар силер?» – деп айтырган. Пётр мынча деп харыылаан: «Силер – Бурганның шилип алган Христозу-дур силер». 30Иисус оларга Ону кым дээрзин кымга-даа чугаалавазын дужаап каан. 31Иисус ынчан оларны мынча деп өөредип эгелээн: «·Кижи амытан Оглу хөй хилинчекти көрүп эртер ужурлуг-дур, Ону ·баштыңнар, Бурганның дээди бараалгакчылары база ном-хоойлу тайылбырлакчылары тооп көрбес, а оон өлүртүп каар, ынчалза-даа Ол үшкү хүнде катап дирлип кээр». 32Ол дугайында Иисус ажыы-биле чугаалап берген. А Пётр Ону кыдыынче кый депкеш, Ооң-биле чөрүже берген. 33Иисус Бодунуң өөреникчилеринче көрнүп келгеш, Пётрга шыңгыы чугаалаан: «Менден чайлап чор, эрлик! Бодалдарың Бурганныы эвес, а улустуу-дур». 34Иисус ооң соонда чонну болгаш өөреникчилерин кый деп алгаш, оларга мынча дээн: «Мени эдерер дээн кижи бар болза, ол бодунуң күзел-бодалындан ойталазын база бодунуң ·белдир-ыяжын чүктеп алгаш, Мени эдерип чорупсун. 35Бодунуң амы-тынын камгалап алыр дээн кижи амы-тынын ышкынып аар, а амы-тынын Мен дээш база Буянныг Медээ дээш ышкынган кижи амы-тынын камгалап аар. 36Бүгү делегейни холга киирип-даа алза, амы-тынын чок кылып аар болза, ооң ол кижиге ажыы чүл? 37Амы-тынын дедир эгидер дээш, ол кижи чүнүң-биле төлээрил? 38Бо самыыраан база бачыттыг салгалдың аразынга чурттап чорааш, Менден болгаш Мээң сөстеримден ыядып-човаар кижи бар болза, ·Кижи амытан Оглу база дээрниң ыдыктыг төлээлери-биле кады Бодунуң Адазының өндүр чырыынга бүргеткен чедип келгеш, ол кижиден ыядып-човаар болгай».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\