Марк 9

1Аңаа немей мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: мында турар улустуң чамдыызы, өлбейн чыткаш-ла, Бурганның күчү-күш-биле бүргеткен Чагыргазы келген турарын көрүп каар». 2Алды хүн эрткенде, Иисус Пётрну, Иаковту база Иоанны эдерткеш, чүгле ол үш кижи-биле кады бедик дагже үне берген. Аңаа, олар көрүп турда, Ооң хевир-шырайы өскерли берген. 3Ооң хеви чайынналчак ак боорда, кымның-даа ынчалдыр будуп шыдавазы дег, аккыр апарган. 4Хенертен Илия биле Моисей ийи көстүп келгеш, Иисус-биле чугаалажы берген. 5А Пётр Иисуска мынча дээн: «Башкы, мында турарывыс эки-дир! Үш чадырдан тип берээли: бирээзин – Силерге, бирээзин – Моисейге, үшкүзүн – Илияга». 6Пётр чүнү чугаалаар аайын тыппайн, дөмей эдипкен, чүге дээрге өөреникчилер аажок корга берген чүве-дир. 7Ол өйде булут көжүп келгеш, оларны шыва апкан, а булут аразындан үн дыңналган: «Бо дээрге Мээң ханы ынак Оглум-дур, Ону дыңнап чоруңар!» 8Ол-ла дораан долгандыр кайгаттынгаш, өөреникчилер Иисустан башка олар-биле кады турар кижи көрбээннер. 9Дагдан бадып олура, Иисус оларны шыңгыы сагындырып каан: «·Кижи амытан Оглу өлүглер аразындан катап дирилбээн шаанда, бо көрген чүүлүңер дугайында кымга-даа чугаалавас силер». 10Олар ук болуушкуннуң чажыдын кадагалап арттырза-даа: «„Өлүглер аразындан катап дирлир“ дээрге чүү дээни ол?» – деп, аразында бо-ла чугаалажы бээр турганнар. 11Өөреникчилер Иисустан: «Чүге ном-хоойлу тайылбырлакчылары Илия Христосту мурнай кээр ужурлуг деп турарыл?» – деп айтырган. 12Ол мынча деп харыылаан: «Хамык чүвени чурумчудуп, аайлаар дээш, Илияның мурнай кээр ужурлуу чөп болгай. А Бижилгеде ·Кижи амытан Оглунуң дугайында мынчаар база биживээн чүве бе: „Ол хөй хилинчекти көрүп эртер база улуска дора көрдүрер“. 13Силерге чугаалап тур мен: Илия чедип келген, а улус ону, Бижилгеде ооң дугайында бижээни дег, шак ынчаар кара туразында аажылап, бак көрген». 14Иисус ол үш өөреникчизи-биле артып калган өөреникчилеринге чедип келгеш, оларны хөй чон хүрээлеп алганын база олар-биле ном-хоойлу тайылбырлакчыларының маргыжып турарын көрүп каан. 15Хамык улус Иисусту көрген дораан-на кайгай берип, Аңаа уткуй маңнажып келгеш, мендилешкен. 16А Ол олардан: «Бо улус-биле чүнүң дугайында маргыжып тур силер?» – деп айтырган. 17Чон аразындан бир кижи Аңаа мынча дээн: «Башкы! Мен Силерге оглумну эккелдим. Олче бук кире бергеш, үн-чугаа чок кижи кылып кагды. 18Бук ону аажок хилинчектээр-дир: кырынче шурай бергеш, черже ужур октаптарга, оолдуң аксындан көвүк төктүп, диштерин кыйыраткаш, көжүп каар-дыр. Мен Силерниң өөреникчилериңерден букту оглумдан үндүр сывырып бээрин диледим, ынчалза-даа олар чадап кагды». 19Иисус оларга: «О, бо салгалдың бүзүрел чок улузу! Силер-биле Мен чеже мынчап чоруур мен? Силерни чежеге дээр шыдажып кээр мен? Оолду Менче эккелиңер» – дээн. 20Оолду Иисуска эккелгеннер. Ооң бугу Иисусту көрүп кааш-ла, оолду курулдуруп эгелээн. Оол кээп дүшкеш, черге сириңейнип база чуглуп эгелээн, ооң аксындан көвүк төктү берген. 21Иисус ынчан ооң ачазындан: «Кажандан бээр мынчап барган кижил бо?» – деп айтырган. Демгизи: «Чажындан-на. 22Бук оглумну чок кылыр дээш, ону от болгаш сугже киир октап шаг болду. Силер шыдаар болзуңарза, бисти кээргеп, дузалап көрүңер!» – деп харыылаан. 23Иисус аңаа мынча дээн: «„Шыдаар болзуңарза“ – деп ол чүү дээриң ол? Бүзүрээр-ле болзуңза, бүзүрээн кижиниң кылып шыдавас чүвези чок». 24Оолдуң ачазы ол-ла дораан: «Бүзүреп тур мен! Четчип өспээн бүзүрелимниң быжыгарынга дузалап көрүңер!» – деп алгырган. 25Оларже хөй чон кел чоруурун көрүп кааш, Иисус букка дужааган: «Кижини үнү чок болгаш дүлей кылып каар бук, сеңээ дужаап тур мен: бо кижиден үне бер, моон соңгаар олче кажан-даа дедир кирбе!» 26Бук кыпсынчыдыр кышкырыпкаш, оолду курулдур сириледипкеш, оон үне берген. Оол өлүг кижи ышкаш чыдар боорга, улустуң хөй кезии: «Бо-даа өлген-дир» – деп турган. 27Ынчалза-даа Иисус оолдуң холундан туткаш, өндейтиптерге, оозу туруп келген. 28Оон Иисус бажыңче кирип кээрге, Ооң өөреникчилери өске улус чок турда: «Бис чүге ол букту үндүр сывырып шыдаваанывыс ол?» – деп айтырганнар. 29Иисус оларга: «Ындыг букту чүгле Бурганга тейлеп тургаш, үндүр сывырып болур» – деп харыылаан. 30Ол черден үнгеш, Иисус биле Ооң өөреникчилери Галилея таварты чорупканнар. Өске кым-даа ол дугайында билген турарын Иисус күзевээн. 31Чүге дээрге Ол Бодунуң өөреникчилери-биле кады аңгыланып алгаш, оларны өөредирин күзээн. Иисус оларга мынча деп чораан: «·Кижи амытан Оглун улус холунга тудуп бериптер, оон Ол өлүртүп каар, ынчалза-даа үшкү хүнде катап дирлип кээр». 32Ынчалза-даа олар Ооң чүнү чугаалаанын билип чадап кааннар, а айтырарындан дидинмээннер. 33Иисус өөреникчилери-биле кады Капернаумга чедип келген. Олар бажыңга турда, Иисус мынча деп айтырган: «Орук ара чүнүң дугайында чугаалажып чордуңар?» 34Ынчалза-даа олар ыытташпаан, чүге дээрге орук ара оларның кайызы эң чугула боорун маргыжып чораан улус чүве-дир. 35Иисус ынчан он ийи элчинин кый деп эккелгеш: «Кайы-бирээңер эң улууңар болуксаар болза, ол силер бүгүдениң эң бичиизи апарзын база шуптуңарга чалча болзун» – дээн. 36Ол чаш уругну көдүргеш, оларның аразынга ону куспактап алгаш тура, өөреникчилеринге мынча дээн: 37«Кым мындыг чаш уругларның бирээзин Мээң адымны бодааш, хүлээп ап турарыл, ол кижи Мени база хүлээп ап турар. А Мени хүлээп ап турар кижи Мени айбылап чоруткан Бурганны база хүлээп ап турары ол-дур». 38Иоанн Иисуска мынча дээн: «Башкы! Силерниң адыңар-биле буктарны үндүр сывырып турар кижи көргеш, ону кылырын хоруп кагдывыс, чүге дээрге ол кижи бистиң-биле кады эвес-ле болгай». 39Иисус мынча деп харыылаан: «Ону хоруваңар, чүге дээрге Мээң адымдан кайгамчык чүүл кылып чоруур кижи ол-ла дораан Мени бак сөглей берип шыдавас. 40Биске удурланмас кижи бис-биле бир аай боор. 41Христостуң өөреникчилери болганыңар дээш, силерге бир аяк суг ижирткен кижи бар болза, ол бодунуң шаңналын канчап-даа чидирбес дээрзин силерге чугаалап тур мен. 42А Меңээ бүзүрээн ындыг бичии улустуң кайы-бирээзин бачытче чыгапкан кижи турар болза, ооң мойнунга дээрбе дажы баглааш, далайже киир октаптары безин аңаа дээре салым боор ийик. 43- 44Бир эвес холуң сени бачытче чыгай бээр болза, ону одура шаавыт. Ийи холдуг чорааш, ·тамының өшпес одунга өрттенириниң орнунга, мөңге амыдыралче чаңгыс холдуг киргени дээре. 45- 46Бир эвес будуң сени бачытче чыгай бээр болза, ону одура шаавыт. Ийи буттуг чорааш, тамыже киир октаттырарының орнунга, мөңге амыдыралче аскак-бүскек киргени дээреR. 47- 48Бир эвес карааң сени бачытче чыгай бээр болза, ону казып каавыт. Ийи карактыг чорааш, курттар үзүк-соксаал чок хемирер база оду кажан-даа өшпес тамыже киир октаттырарының орнунга, Бурганның Чагыргазынче чаңгыс карактыг киргени дээре. 49Кижи бүрүзүн от-биле дузаар. 50Дус – эки бүдүмел, ынчалза-даа ол ажыг эвес апаар болза, ооң амданын чүнүң-биле дедир эгидерил? Силерде дус бар болзун, араңарда эп-найыралдыг амыдыраңар».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\