Филипчилерге 1

1Христос Иисустуң чалчалары Павел биле Тимофейден байыр. Силерниң удуртукчуларыңар болгаш дузалакчыларыңарны киириштир, Филиппы хоорайда чурттаан, Бурганның Христос Иисуска башкарткан шупту улузунга бижидим. 2Бурган Адавыс болгаш Дээргивис Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын! 3Силерни бодаан санымда-ла, Бурганымга өөрүп четтирип чор мен. 4Силер дээш мөргүл кылган санымда-ла, үргүлчү өөрүшкүлүг мөргүүр-дүр мен. 5Чүге дээрге бүзүрей бергениңер эң баштайгы хүнден эгелээш, бөгүнге чедир Буянныг Медээни тарадырынга киржип келдиңер. 6Силерниң араңарга ындыг буянныг ажыл-херекти Бурган эгелээн болгаш, Ол ону Христос Иисустуң ээп кээр хүнүнге чедир уламчылааш, ынчан эчизинге чедирер дээрзинге бүзүрээр мен. 7Мээң чүрээмде сиңниккен силер бүгүдениң дугайында ынчаар бодап турарым кончуг шын – чүгле хоругдал адаанга турумда эвес, а Буянныг Медээни чаныш-сыныш чок бадыткап база кадагалап турумда-даа, Бурганның меңээ берген авыралын силер шупту мээң-биле үлежип турар силер. 8Шуптуңарга Христос Иисустуң ынакшылы-биле кайы хире сарынныг хандыкшаанымны Бурган бадыткап боор! 9Ынчангаш силерниң ынакшылыңар угаап билиишкин-биле байып, сайзыраңгай бодалдарлыг апарып, эгээртинмес долу болзун дээш, мөргүп тур мен. 10Ынчан боттарыңарга эң эки чүүлдү билип ап, Христостуң ээп кээр хүнүнде бүрүн арыг, кем-буруу чок болу бээр силер база 11Иисус Христостуң берип турары чөптүг-шынныг чоруктуң үре-түңнелин эңдере эккээр силер, а ол бүгү Бурганга алдар биле мактал-хүндү эккээр. 12Мээң-биле болган бүгү чүүл Буянныг Медээниң нептерээринге дузалаан дээрзин билип аарыңарны күзеп тур мен, ха-дуңма. 13Императорнуң ордузунуң бүгү таңныыл шериинге болгаш мында турар өске-даа шупту улуска Христосту эдергеним дээш хоругдатканым ам билдингир апарган. 14Ооң кадында Дээрги-Чаяакчыга бүзүрээн акы-дуңмаларымның хөй кезиин база мээң хоругдатканым улам сорук киирип, быжыктырарга, олар Бурганның медээзин оон-даа ажык болгаш дидим суртаалдап эгелээннер. 15Оларның чамдыызы удур-дедир адааннашкаш база адааргашкаш, Христосту суртаалдап турары шын-на харын. Ынчалза-даа өскелери ону эки туразы-биле кылып турар. 16Ындыг улус Христоска ынакшылының ужун суртаалдап турары ол, чүге дээрге олар Бурган мени Буянныг Медээниң болчукчузу кылдыр салып каанын билир. 17Баштайгы улус Христосту бодун бодаар сагыжындан, шын туразы-биле эвес суртаалдап турар, чүге дээрге маңаа хоругдал адаанга турар өйүмде, меңээ хөй бергедээшкиннер таварыштырарын күзээн-дирлер. 18Чүү-кандыг-даа болза, оларның баажыланып ийикпе, азы шын туразындан Христосту янзы-бүрү болдунар аргалар-биле суртаалдап турары чугула. Мен ынчангаш өөрүп тур мен, моон-даа соңгаар өөрүүр мен. 19Чүге дээрге мөргүлүңер ачызында база Иисус Христостуң Сүлдезиниң деткимчези-биле ол бүгү мээң камгалалым апаарын билир мен. 20Чүү-даа дээш ыядып-човавазым – эң-не улуг күзелим болгаш идегелим ол-дур. Ылаңгыя ам, мооң мурнунда дег, ажык, дидим боор мен, ынчангаш амыдыралым азы өлүмүм дамчыштыр, бүгү мага-бодум-биле Христосту алдаржыдар мен. 21Амыдыралымның эчис сорулгазы – Христос-тур, өлүм ынчан меңээ бир-ле олча-ажыкты эккээр. 22А чер кырынга амыдырап артарым дээрге улам үре-түңнелдиг ажылдаарым ол боор. Ынчангаш чүнү шилип алза экизин билбес-тир мен. 23Мен болгу дег ийи чүүл аразында турарым бо: менде бо амыдыралдан адырлып, Христос-биле кады турар изиг күзел бар, чүге дээрге меңээ эң-не экизи ол-дур. 24Ынчалза-даа чер кырынга ам-даа амыдырап артарым силерге оон-даа ажыктыг боор. 25Ындыызынга быжыг бүзүрээр болгаш, ам-даа амыдырап артарымны, силерниң шуптуңарның бүзүрелиңер бурунгаар шимчезин дээш база ооң түңнелинде алыр өөрүшкүңер көвүдезин дээш, ам-даа силерге дузалап артарымны билир мен. 26Ынчангаш, силерниң араңарга катап чедип кээримге, мээң ужурумда Христос Иисус дээш чоргаарланыр барымдааңар мурнундазындан-даа күштүг болур. 27Чүү-даа болур болза, Христостуң Буянныг Медээзинге төлептиг бооп амыдыраңар. Силерни суглуг караам-биле кээп көргеш-даа азы силерниң дугайыңарда чүгле ырактан дыңнааш-даа билип алыр болзумза, сагыш-сеткилиңер эви чайгылыш чогун база Буянныг Медээде медеглээн бүзүрел дээш эгин кожа турарыңарны билип ап чорууйн. 28Ол ышкаш удурланыкчыларыңардан чүү-даа дээш коргуп сирилевээниңерни база. Ындыг дидимиңер оларның өлүп чидериниң, а силерниң камгалал алырыңарның бадыткалы боор – ол дээрге Бурганның ачы-үүлези-дир. 29Чүге дээрге силерге Христоска чүгле бүзүрээр эвес, а Ол дээш хилинчек көөр онза эргени хайырлаан. 30Мооң мурнунда чорудуп келгенимни билириңер база ам-даа уламчылап турарымны дыңнааныңар ол-ла демиселге киржип турар-дыр силер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\