Филипчилерге 2

1Ынчангаш Христоска башкарткан амыдырал силерни канчаар-даа сорук киирер болза, Ооң ынакшылы силерге кандыг-даа аргалалды хайырлаар болза, Сүлде-биле кандыг-даа харылзаалыг болзуңарза, кандыг-даа энерел болгаш кээргээр сеткил силерде бар болза, 2мени мынчалдыр бүрүн аас-кежиктиг кылып каар силер: чаңгыс бодалдыг, чаңгыс ынакшылдыг болуңар, сеткил-сагыжыңар эвин кадып, чаңгыс эчис сорулгалыг болуңар. 3Чүгле кандыг-даа чүвени бот тогдунгаш база адыыргааш, кылбайн көрүңер. Харын томаарып, куду көрдүнгеш, өскелерни боттарыңардан өрү көрүңер. 4Силерниң кижи бүрүзү чүгле бодунуң эвес, а өскелерниң эрге-ажыының дугайында сагыш човаар ужурлуг. 5Бот-боттарыңар дугайында Христос Иисустуң бодаары дег бодап чоруңар. 6Ол алыс бүдүжү-биле Бурган-даа чораан болза,Бодунуң Бурган-биле дең байдалындан салдынмайн туттунарын кыспаан. 7Ооң орнунга Ол эки туразы-билеБодунда бар турган бүгү туруш-байдалдан ойталааш,чалчаның бүдүжүн хүлээп ап, кижи болу бергеш,кижинии дег хевир-шырайлыг чедип келген. 8Христос Бурганга дыңнангырын көргүзүп,өлүмнү, ·белдир-ыяшка өлүмнү безин, хүлээп ап,Бодун ындыг куду деңнелче бадырган! 9Ооң ужурунда Бурган Ону эң бедик туруш-байдалче көдүргеш,өске кандыг-даа ат-дужаалдардан артык ат-дужаалды тывыскан. 10Ынчангаш Иисустуң адынга хүндүлел кылдырдээрде, черде болгаш алдыы оранда дискек бүрүзү сөгүрүп олурар, 11Бурган Аданы алдаржыдары-биле Иисус Христос – Дээрги депдыл бүрүзү хүлээп көөр. 12Ынчангаш, ханы ынак эш-өөрүм, чүгле араңарга турган үемде эвес, харын оон-даа чугула – мен чок турумда, меңээ дыңнангыр болуп келгениңер дег, боттарыңарның камгалалыңарны Бурганга бүрүн хүндүткел-биле болбаазырадырын уламчылаңар-ла. 13Чүге дээрге Бурган Боду силерниң араңарга Ооң соругдаан сорулгазынче чүткүүрүн-даа, ону күүседирин-даа боттандырып турар. 14Шупту чүвени хыйланмайн база кырышпайн кылыңар. 15Ынчан бо үениң бачыттыг, самыыраан улузунуң аразында чурттап турар-даа болзуңарза, Бурганның бузутка борашпаан ажы-төлү дег, кем-буруу чок, арыг боор силер. Оларның аразынга, октаргайда сылдыстар дег, чайынналдыр чырыыр силер. 16Мөңге амыдырал бээр медээден салдынмайн туттунуңар. Силерниң ынчаар кылганыңар ачызында, мээң бо чарышка киришкеним база үндүрген күжениим хилис барбаан-дыр деп, Христостуң ээп кээр хүнүнде амыраар ийик мен. 17Силерниң бүзүрелиңер – Бурганга салган өргүлүм дег; ам аңаа немей амы-тынымны өргүл кылдыр салыр апаар-даа болзумза, ынчан безин өөрүп, ол өөрүшкүмнү силер-биле үлежир мен. 18Ооң ужурунда силер база өөрүп-байырлаңар, мээң-биле өөрүшкүңер үлежиңер! 19Дээрги Иисустуң күзел-соруу ындыг болза, удавас Тимофейни силерже чорудуптарымга идегеп тур мен. Силерниң дугайыңарда ооң эккээр медээлери сеткилимни өөртүптер боор. 20Силер дээш, ынчалдыр ёзулуг сагыш човаар, сеткил-хөңнүмнү үлежип чоруур өске ындыг кижи менде чок. 21Чүге дээрге өске арткан улус Иисус Христоска күзенчиг чүүл дээш эвес, а чүгле боттарының эрге-ажыы дээш сагыш човаар-дыр. 22А Тимофейниң ажыл-херекке шылгаттынганын, мээң-биле кады, адазы биле оглу ышкаш, Буянныг Медээге бараан болуп келгенин билир силер. 23Ынчангаш, мээң херектерим кандыг байдалдыын билген дораан-на, ону силерже чорудуптарымга идегеп тур мен. 24Дээрги-Чаяакчы-ла ону күзээр болза, силерге бодум база удавас чеде бээримге ыяк бүзүрээр мен. 25Ол ышкаш мээң хереглелдеримче сагыш салзын дээш чорутканыңар эргелиг эживис, мээң ажыл-үүлемни эгин кожа кылчып, кады дайылдажып чоруур дуңмам Эпафродитти силерже дедир чорударын эргежок чугула кылдыр көрдүм. 26Чүге дээрге ол силерни дыка көрүксеп турар база ооң аараанының дугайында медээ силерге чеде берген дээрге, муңгарап турар. 27Ол, шынап-ла, аажок аарааш, өлүр чазып турду, ынчалза-даа мээң муңгаралымга оон-даа улуг муңгарал немешпезин дээш, Бурган ону кээргеди (чүгле ону эвес, а мени база). 28Ону көргеш, аажок өөрүүрүңерни билир мен, мээң муңгаралымны ол-ла харын чавырып тур. Ынчангаш ону силерже чорудар дээн күзелим күштелип кел чор. 29Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, ону улуг өөрүшкү-биле уткуп хүлээп алыңар база ындыг улусту кедергей хүндүлеп чоруңар. 30Чүге дээрге ол Христостуң ажыл-херээ дээш өлүр чазып, силерниң меңээ чедирип шыдаваан дузаңарны көргүзүп чедирип, меңээ бараан болур дээш, амы-тынын артынга каап чорду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\