Филипчилерге 3

1Ха-дуңма, түңнелинде чугаалаарым болза, Дээрги-Чаяакчы-биле харылзааңар ужун өөрүп-байырлаңар! Силерге чаңгыс-ла ол чүүлдү катап-катап бижиири меңээ берге эвес, а ону дыңнаары силерни айыылдан кадагалаар. 2Бузут үүлгедикчилеринден кичээниңер! Мага-ботту кезип демдектээрин суртаалдап чоруурлардан кичээниңер! Ол ыттардан кичээниңер! 3Чүге дээрге ылап-ла ·кыртыжап демдектеткен улус – бис-тир бис, Сүлдени дамчыштыр Бурганга бараан болган, Христос Иисус-биле мактанып шыдаар база мага-ботка кылган ёзулалдарга ынанмас улус-тур бис. 4Шынап, ындыг ёзулалдарга бодум ынанып боор турдум. Менден аңгы кандыг-бир кижи оларга ынаныр барымдааларын хөй деп бодаар болза, мээңии оон-даа хөй. 5Төрүттүнгеш, сес хонганымда, кыртыжап демдектеттим, израиль чондан, Вениаминниң аймаандан үнген ук-ызыгуурлуг мен. Еврей ада-иеден төрүттүнген еврей боорда, ыдыктыг хоойлуга хамаарылгамны ап көөр болза, ·фарисей мен. 6Христиан ниитилелди эң чүткүлдүүм-биле истеп-сүрүп келдим, ыдыктыг хоойлуну бүгү чүүлдерге хамаарыштыр бүрүнү-биле сагып келдим. 7Ынчалза-даа ынчан чедиишкиним деп санап чораан чүүлүмнү ам Христостуң ачызында хей хоозун деп санап тур мен. 8Ол туржук, мээң Дээргим Христос Иисусту билип алырының өндүрүнге деңнээрге, өске бүгү чүүл шуут херек чок деп санап тур мен. Иисусту бодааш, өске бүгү чүүлдү өдек дег үндүр октапкан мен. Чүгле Христос-биле харылзаам бар болзун, 9чүгле Ооң-биле бүрүн катчып алыйн! Ыдыктыг хоойлуну дамчып кээр агартыышкынны эвес, а Христоска бүзүрээринден дөстелир, бүзүрел дамчыштыр Бургандан кээр агартыышкынны чедип алыйн! 10Мээң күзээн-не чүүлүм бо-дур: Христосту билип алыры, Ону өлүглер аразындан катап диргизипкен күштү билип алыры, Ооң көрген хилинчээн үлежип, Ооң өлгени ышкаш өлүрү. 11Ынчаар кылгаш, канчап-чооп-даа болза өлүглер аразындан катап дирлиишкинни чедип алырымга идегээрим ол-дур. 12Ол сорулгамны чедип ап, ·болбаазыраңгай апардым дивейн-дир мен, ынчалза-даа Христос Иисустуң мени Бодунче хаара туткан сорулгазын чедип аар дээш, бар шаам-биле чүткүп чор мен. 13Ха-дуңма, бодумну ол бүгүге четкен мен деп бодавадым, а чүгле соомда калган бүгү чүүлдү уттупкаш, мурнумда турар чүүлге чедери-биле чүткүп чор мен. 14Христос Иисусту дамчыштыр алзын дээш, Бурганның мени кыйгырганы өрү шаңналче – бурунгаар чүткүп чор мен. 15Бис, угаан-сарыылы четчип, бышкан улус, дөгере ындыг бодалдыг болзувусса эки. А кандыг-бир айтырыгже көрүжүңер бистиинден аңгы болза, Бурган ону база силерге тодарадып бээр. 16Ындыг-даа болза, чүнү билип алган болдур бис, ооң аайы-биле улаштыр амыдырап көрээлиңер. 17Ха-дуңма, мээң үлегеримни эдериңер. Ол ышкаш силерге тодарадып бергенивис шын үлегерниң аайы-биле амыдырай берген өске улусче кичээнгей салып көрүңер. 18Мооң мурнунда силерге чугаалап турган чүвемни, караам чажын төп, катаптап тур мен: хөй-ле улус Христостуң ·белдир-ыяшка өлүмүнүң дайзыннары дег амыдырап чорлар. 19Оларның салым-чолу – өлүм-чидим, оларның бурганы – хырын, олар боттарын бужартаткан чүүлдерни макталга төлептиг деп санап турар. Оларның байгы бодалдары чүгле бо делегейниң ажыл-херээнче угланган. 20А бистиң төрээн чуртувус – дээрлерде. Камгалакчывыс, Дээрги Иисус Христостуң оортан кээрин манап турар бис. 21Ол Бодунуң бүгү чүүлдү чагырып шыдаан күчү-күжүн ажыглап, чаржынчыг мага-боттарывысты өскертипкеш, Бодунуң өндүр-чаагай апарган мага-бодунга дөмей кылыптар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\