Филипчилерге 4

1Ынчангаш, ханы ынак, сактып ийлээн ха-дуңмам, аас-кежиим болгаш шаңналым силер: Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, быжыг туруңар. 2Эводия биле Синтихия, Дээрги-Чаяакчыга бүзүрээниңер ачызында чаңгыс эп-сеткилдиг болу берип көөрүн силерден ээрежип дилеп тур мен. 3Мээң шынчы эжим, сени база дилеп тур мен: бо херээженнерге дузадан кат. Олар мээң-биле, Климент-биле база амыдыралдың номунче аттарын киир бижээн өске-даа кады ажылдап турар эштерим-биле Буянныг Медээ дээш, эгин кожа туржуп келгеннер болгай. 4Дээрги-Чаяакчы-биле харылзааңар ужун үргүлчү өөрүп-байырлаңар. Катап-катап чугаалаайн: өөрүп-байырлаңар! 5Улуска чөпшүл, буянныг хамаарылгаңар бүгүдеге билдине берзин. Дээрги-Чаяакчы мырыңай чоокта турар. 6Чүү-даа дээш, сагыш човаваңар, харын боттарыңарның дилег-човааңарны Бурганга ажыдып берип, мөргүңер, Аңаа үргүлчү өөрүп четтириңер. 7Ынчан улустуң угаап-билиптер шаандан ажа бээр Бурганның амыр-тайбыңы чүректериңер болгаш угаан-сарыылыңарны Христос Иисусче угланган кылдыр кадагалаар. 8Ха-дуңма, түңнелинде силерге чугаалап каайн, бодалдарыңарны чүгле буянныг болгаш макталга төлептиг чүүлдер-биле иштеп көрүңер: алыс шынныг, чаагай сеткилдиг, чөптүг, арыг база ынакшылга болгаш макталга төлептиг чүүлдер ол-дур. 9Силерниң менден өөренип азы хүлээп алганыңар, көрүп азы дыңнап алганыңар бүгү чүүлдү херек кырында ажыглаңар-ла. Амыр-тайбыңның үнер дөзү Бурган ынчан силер-биле кады боор. 10Мен дээш, ам база сагыш човап эгелээриңерге, Дээрги-Чаяакчының мурнунга шын сеткилимден өөрүп тур мен. Ийет, үргүлчү сагыш човап келген болбайн канчаар силер, чүгле ооңарны көргүзүптер аргаңар чок турган-дыр. 11Кандыг-бир чүве хереглээш, ону чугаалаан деп бодаваңар, чүге дээрге кандыг-даа байдалдарда менде бар чүве-биле сеткил ханып өөренген мен. 12Түрегделди-даа, элбекшилди-даа көрүп эрттим, кажан-даа, кандыг-даа байдалдарга чорааш, тодуг азы аш-даа, эңдерик хөй азы эвээш-биче кошкулдуг-даа болзумза, аңаа сеткил ханарының чажыдын ажыдып алган мен. 13Меңээ күштү хайырлап турар Христостуң ачызында чүнү-даа шыдажып эртер мен. 14Ындыг-даа болза, мээң бергедээшкиним үлешкеш, эки херекти кылган-дыр силер. 15Буянныг Медээни силерниң араңарга суртаалдаарым эгезинде, Македониядан чоруй барган турумда, силерниинден өске, чаңгыс-даа христиан ниитилел мээң чидириглерим болгаш тывыштарымны үлешпейн келгенин эки билир силер, филипчилер. 16Фессалоника хоорайга турумда безин, чединмес апарган үемде, чаңгыс эвес удаа дузалаан болгай силер. 17Хайырлал белээ дилээш, ынча дивейн-дир мен. Харын кылып турар чүүлүңер силерге ажыктыг үре-түңнелди көвүдедир бээрин күзеп тур мен. 18Эпафродитти дамчыштыр чоруткан хайырлал белектериңерни алдым. Мээң хереглелимден-даа хөйнү берген болдуңар, ынчангаш ам хереглээн бүгү чүүлүм бар. Белектериңер – Бурганга таарымчалыг чаагай өргүлдерниң айдызааны дег болду. 19Мээң Бурганым база силерниң бүгү хереглелдериңерни Христос Иисусту дамчыштыр Бодунуң өндүр-чаагай эртине-байлактарындан хандырып бээр! 20Бурганывыс болгаш Адавыска кезээ мөңгеде алдар доктаазын. ·Аминь. 21Христос Иисустуң ыдыктыг улузу апарган бүгү улуска байыр чедирдим. Мээң-биле кады турар ха-дуңма база силерге байыр чедирип тур. 22Бурганның бүгү ыдыктыг улузу, ылаңгыя императорнуң ордузунда бараан болуп турарлар, силерге байыр чедирип турлар. 23Дээргивис Иисус Христостуң авыралы силерниң сеткил-чүрээңерге доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\