Филимонга 1

1Христос Иисуска бүзүрээни дээш хоругдаттырган Павелден база бүзүрээн дуңмам Тимофейден байыр. Чаңгыс ажыл-херек кылып турарывыс ханы ынак эживис Филимон сеңээ, 2ол ышкаш Христоска бүзүрээн кыс эживис Апфияга, туруштуг демисекчивис Архиппке база сээң бажыңыңда чыглып турар христиан ниитилелге бижидим. 3Бурган Адавыс болгаш Дээрги Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын! 4Мөргүл кылган санымда-ла, сени сактып, Бурганымга үргүлчү өөрүп четтирер-дир мен. 5Сээң Дээрги Иисуска бүзүрээниң болгаш Бурганның бүгү улузунга ынакшылың дугайында дамчыыр чугаалар меңээ чедип тур. 6Христостуң биске бергени бүгү ачы-буянны билип алганың ачызында бодуңнуң бүзүрелиңни улам идепкейлиг илередириң дээш, мөргүп тур мен. 7Дуңмам Филимон, сээң ынакшылың меңээ улуг өөрүшкү болгаш аргалалды эккелди, чүге дээрге сээң ачыңда Бурганның улузунуң чүректери сорук кире бергенин дыңнадым. 8Шак ол чылдагаан-биле хүлээлгеңни күүсет деп, Христостуң адындан дидими-биле негээр эргем бар-даа болза, 9мен сени дужаай бербейн, ооң орнунга, ынакшылымга ооргалангаш, күштүү-биле дилеп тур мен. Мен, Павел ирей, а ам Христос Иисустуң ады дээш хоругдаттырган кижи, 10хоругдал адаанга ооң адазы болганым, Христосту дамчыштыр харылзаалыг оглум Онисимче ээ көрнүрүңнү дилеп тур мен. 11Мооң мурнунда ол сеңээ шуут ажыы чок-даа турду ыйнаан, а ам чүгле сеңээ эвес, меңээ база ажыктыг кижи-дир. 12Мен ону сенче дедир эгидерим ол, а ону чорудуптарымга, мээң чүрээм база ооң-биле кады чорупкан дег-дир. 13Буянныг Медээ ужун хоругдал адаанда олурумда, сээң орнуңга меңээ дузалашсын дээш, мен ону чанымга дыка-ла арттырып алыксадым. 14Ынчалза-даа сээң чөпшээрелиң чокка чүнү-даа кылыр хөңнүм чок болду. Сээң кылып турар бүгү буяның хүлээлге ёзугаар эвес, а сээң тура-сорууң аайы-биле илерээн болуру күзенчиг-дир. 15Бодуңнуң кулуңну ооң соонда кезээ мөңгеде дедир эгидип аарың дээш, Онисим сенден кезек өйде чарлы берген бооп чадавас. 16Ам ону кулуң эвес кылдыр, а оон артык – ханы ынак дуңмаң кылдыр хүлээп алыр-дыр сен. Ол меңээ дыка эргим-дир, ынчалза-даа сеңээ ол, анаа кижи-даа дег, Дээрги-Чаяакчыга башкарткан дуңмаң-даа дег, оон-даа артык эргим апаар. 17Ынчангаш мени чаңгыс ажыл кылган эжиң кылдыр санаар болзуңза, мени канчаар хүлээп аарың дег, ону ынчаар хүлээп ап көр. 18Ол сени кандыг-бир чүве ужун хомудадыпкан азы сеңээ өрелени берген болза, ол түңнү мээң адым дужунга бижип каг. 19Бодумнуң холум-биле бижип олур мен: мен, Павел, ооң өрезин төлээр мен. (Сен база бодуңнуң амыдыралың-биле меңээ өрелииңни сагындыргаш-даа чоор деп мен.) 20Ынчангаш, дуңмай, Дээрги Христос дээш, меңээ ачы-дузадан көргүзүп, мени ооң-биле сорук киирип көр. 21Мени дыңнаар боор деп идегээш, сеңээ бижип олур мен. Херек кырында мээң бижээн чүвемден-даа хөйнү кылып каарыңны билир мен. 22Ол ышкаш меңээ аалчылар өрээлин белеткеп каап көр. Чүге дээрге Бурган сээң мөргүлдериңерге харыылап, мени удавас хостап салыптарга, силерге чеде бээримге идегеп тур мен. 23Христос Иисуска бүзүрээни дээш, мен ышкаш хоругдаттырган Эпафрас сеңээ байыр чедирип тур, 24а ол ышкаш мээң чаңгыс ажыл-херек кылып турар эштерим Марк, Аристарх, Димас болгаш Лука олар база. 25Дээрги Иисус Христостуң авыралы силерниң сагыш-сеткилиңерге доктаазын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\