Ажыдыышкын 1

1Удавайн болур бүгү чүүлдү Бодунуң чалчаларынга көргүссүн дээш, Бурган Иисус Христоска ·ажыдыышкын берген. Бодунуң чалчазы Иоаннче ·дээрниң төлээзин чорудупкаш, Христос ук ажыдыышкынны аңаа көргүскен. 2Иоанн бодунуң көрген бүгү чүүлүн бадыткап турар. Бургандан келген медээге база Иисус Христосту шынныы-биле херечилээнинге хамаарыштыр Иоанның бадыткал чугаазы бо-дур. 3Өттүр билген бо медеглелди дыңналдыр номчуп турар кижи база ону дыңнап, ында бижээн чүвени сагып турар улус амыр-чыргалдыг. Чүге дээрге медеглелдиң боттаныр үе-шагы чоокшулаан-дыр. 4- 5·Асия девискээринде чеди христиан ниитилелге Иоанн менден байыр. Ам бар, черле турган, оон чедип кээр Бургандан болгаш Ооң дүжүлгезиниң баарында турар чеди сүлдеден база шынчы Херечи, өлүглер аразындан катап дирилген улустуң баштайгызы, черниң хамык хааннарының Чагырыкчызы Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын. Иисус Христос биске ынак, Ол бисти бачыттарывыстан Бодунуң ханы-биле хостады. 6Ол Бодунуң Чагыргазын бистен тургускаш, бисти Бодунуң Адазы Бурганның бараалгакчылары кылып кагды. Алдар болгаш күчү-күш кезээ мөңгеде Аңаа доктаазын! ·Аминь! 7Көрүңер, Ол булуттары-биле бүргеттинип алган чедип кээр. Ынчан карактыг кижи бүрүзү, Иисусту өттүр шанчып кааннар безин, Ону көрүп каар. Черде бүгү аймак-чоннар Ооң ажыын ажып ыглажыр. Ылап-ла ындыг, аминь! 8«Мен дээрге Альфа болгаш Омега-дыр мен – деп, Дээрги-Бурган-Чаяакчы чугаалаан. – Мен ам бар мен, черле турган мен, оон чедип кээр мен, Бүрүн Күчүлүг мен». 9Мен – Иоанн акыңар, Иисус-биле харылзаалыг болгаш, Ооң Чагыргазынга хамааржыр бүгү улуска таваржыр хилинчекти деңге шыдажып эртип турар бирээңер мен. Бурганның медээзин база Иисусту шынныы-биле херечилээним дээш, Патмос деп ортулукче шөлүдүпкен турдум. 10Дээргиниң хүнүнде Сүлдениң күжүнге башкартыпкан тургаш, артымда труба үнү дег ыыткыр үннү дыңнап кагдым. 11Ол үн мынча дээн: «Көрүп турар бүгү чүүлүңнү дүрүгге бижээш, ·Асияда христиан ниитилелдерже: Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия болгаш Лаодикияже чорудувут». 12Мен ынчан чүү мындыг үн мээң-биле чугаалажып турар чоор деп, хая көрүнгеш, чеди алдын чырыткы көрүп кагдым. 13Ол чырыткыларның ортузунда ·кижи амытан оглу ышкаш бир-ле Кижи турарын көрдүм. Ол узун эдектерлиг хептиг база хөрээнде алдын кожаа куржанган болду. 14Ооң бажының дүгү хар дег болгаш дүк дег ак, а карактары оттуң чалбыраажы ышкаш чайнап турду. 15Ооң буттары эзилдирер суугуда хүлер дег чайынналды, а үнү шапкын агым сугнуң коолаанынга дөмей болду. 16Ол оң холунда чеди сылдыс туткан, а Ооң аксындан аажок чидиг хылыш уштунуп органзыг көстүр болду. Ооң арын-шырайы дал дүъштүң хүнү дег чырып турду. 17Мен Ону көрүп кааш, өлүг кижи дег, Ооң мурнунче доңгая кээп дүштүм. Ол оң холун эктимге салгаш, мынча диди: «Кортпайн көр, Мен Баштайгызы болгаш Сөөлгүзү-дүр мен. 18Мен дириг мен. Өлген турдум, ынчалза-даа көр даан: ам кезээ мөңгеде дириг-дир мен! Тамы болгаш өлүмнүң дүлгүүрлери – Менде. 19Көрүп турарың, ам болуп турар болгаш ооң соонда болур хамык чүвени бижип каг. 20Мээң оң холумга көргениң чеди сылдыстың болгаш чеди алдын чырыткының чажыды мындыг: чеди сылдыс болза дээрниң чеди төлээзи-дир. Дээрниң ол чеди төлээзи чеди христиан ниитилелге хамааржыр, а чеди чырыткы дээрге чеди ниитилел боттары ол-дур».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\