Ажыдыышкын 11

1Оон меңээ даянгыышка дөмей хемчээр мерге бергеш, мынча деп чугаалады: «Барып, Бурганның өргээзин база өргүл салыр бедигээшти хемчээ, ында тейлеп турар улусту сана. 2Ынчалза-даа даштыкы шөлдү хемчээве, чүге дээрге ону өске чоннар улузунга берипкен-дир. Олар ыдыктыг хоорайны дөртен ийи ай дургузунда чаза базып кээр. 3Оон Мен Бодумнуң ийи херечимге күштү бээримге, олар качыгдал хевин кеткеш, 1260 хүн дургузунда Бурганның медээзин суртаалдап кээрлер». 4Ол херечилер дээрге ийи олива ыяжы болгаш черниң Дээрги-Чаяакчызының мурнунда турар ийи чырыткы ол-дур. 5Оларга хора халдадыр дээн кандыг-бир кижи турар болза, херечилерниң аксындан от аттыккаш, дайзыннарын өрттендир чиптер. Ынчангаш кым оларга хора халдадыксааныл, ынчалдыр өлүртүп каар. 6Олар Бурганның медээзин суртаалдап чоруур үеде чаъс чагбазын дээш, дээрни хаар эргени оларга берген. Херечилерде ол ышкаш сугларны хан кылдыр хуулдуруптар база черни кандыг-даа айыыл-халап-биле, кажан күзей-дир, кезедир эрге бар. 7Ийи херечи боттарының медээзин төндүр суртаалдаптары билек, ·тамыдан бир араатан оларже халдаар. Араатан оларны тиилээш, базып каар. 8Херечилерниң өлүг мага-боттары оларның Дээргизиниң хере шаптыртканы улуг хоорайның кудумчуларынга чыдар. Ол хоорайның ойзу демдектээн ады – Содом азы Египет. 9Янзы-бүрү дылдарлыг чоннарның, аймактарның, сөөк-языларның улузу оларның өлүг мага-боттарынче үш чартык хүн кайгап кээр болгаш оларны хөөржүдерин чөпшээревес. 10Оларның өлүрткени дээш, черниң чурттакчылары өөрүп-хөглээр база дойлаар, аразында белек солчур, чүге дээрге ол ийи медээчи кижи төрелгетенге хөй хилинчекти эккелген. 11Ынчалза-даа үш чартык хүн эрткенде, Бурганның чорутканы амы-тын медээчилерже сиңниге берген, оон олар бут кырынга туруп келген. Оларны көрген хамык улус аажок корткан. 12Ийи медээчи оон дээрден дыңзыг үннүң оларга: «Бээр үнүп келиңер!» – дээнин дыңнап каан. Олар дайзыннары көрүп турда, оларның мурнунга булут кырынга дээрже көдүрлүп үне бергеннер. 13Таптыг-ла ол өйде чер аажок күштүг шимчээш, хоорайның оннуң бир кезии буступ калган. 7000 кижи өлген, арткан улус коргуп-сүртеп, дээрде саадаан Бурганны алдаржыдып турган. 14Ийиги халап ынчалдыр эрткен, ынчалза-даа үшкү халап кел чыткан. 15Дээрниң чедиги төлээзи трубазын этсиптерге, дээрден: «Бо делегейни чагырар эрге ам Дээргивистиң, Ооң шилээн Христозунуң эргезинде апарган, Ол ам кезээ мөңгеде хааннаар-дыр!» – дээн ыыткыр үннер дыңналды. 16Бурганның мурнунга боттарының дүжүлгелеринде олурган чээрби дөрт ирей доңгая кээп дүшкеш, Бурганга мөгейдилер. 17Олар мынча деп турду:«Ам бар, черле турган Бүрүн Күчүлүг Дээрги-Бурган-Чаяакчы,Сээң өндүр улуг Чагыргаңны Бодуңнуң холуңче ап,чагырып эгелээниң дээш, Сеңээ өөрүп четтирдивис. 18Бүгү аймак-чоннар килеңнеп турду,а ам Сээң килеңиңниң шагы келген-дир.Өлүглерни шиидер болгаш Сээң чалчаларыңны,медээчилериңни база Сеңээ шынчы улусту,Сээң адыңны хүндүткеп көөр улуг, биче бүгү улустушаңнаар үе келген-дир.Черни узуткап турарларны чок кылыр үе келген-дир!» 19Ынчан дээрде Бурганның өргээзи ажыттынып, көстү берди. Чагыг-керээниң ·аптаразы ында турарын көрдүм. Ооң соонда кызаңнааштар кызаңнап, диңмирээшкин диңмиреп, чер шимчей берди база улуг долу дүжүптү.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\