Ажыдыышкын 15

1Мен ооң соонда дээрге база бир өндүр улуг болгаш кайгамчык демдекти көрүп кагдым: чеди халап эдилээн дээрниң чеди төлээзи аңаа көзүлдү. Ол чеди халап халаптарның сөөлгүлери болду, чүге дээрге Бурганның килеңи ооң-биле төнер чүве-дир. 2Мен оон от-биле холушкан шилдең далайга дөмей бир чүве көрдүм, а ол ышкаш тиилекчилерни – араатанны, ооң дүрзүзүн база ооң сан-адын тиилээн улусту көрдүм. Олар Бурганның берген чадаганнарын тудуп алгаш, шилдең далай чанынга туруп алгаш, 3Бурганның чалчазы Моисейниң ырын база Хураганның ырын ырлажып турдулар:«Бүрүн Күчүлүг Дээрги-Бурган-Чаяакчы,Сээң ажыл-херээң өндүр улуг, кайгамчык-тыр!Сээң оруктарың чөптүг болгаш алыс шынныг-дыр, бүгү чоннарның Хааны! 4Сенден кортпас кижи бар бе, о, Дээрги-Чаяакчы?Сээң адыңны алдаржытпас кижи тыптыр бе? Чүгле Сен ыдыктыг сен!Хамык чоннар Сеңээ кээп мөгеерлер,чүге дээрге Сээң чөптүг ажыл-херээңни шупту улус көрүп турар». 5Мен ооң соонда дээрде Бурганның өргээзиниң – херечилелдиң майгынының – ажыттына бергенин көрүп кагдым. 6Оон Бурганның өргээзинден сөөлгү чеди халапты эдилээн дээрниң чеди төлээзи үнүп келди. Олар чайынналчак ак арыг лён хеп кедип алган, хөректеринде алдын кожаалар куржанган болду. 7Дөрт дириг амытанның бирээзи ынчан мөңге дириг Бурганның килеңи долган чеди алдын саваны дээрниң ол төлээлеринге үлеп берди. 8Бурганның өндүр чырыының болгаш күчү-күжүнүң ыжы Ооң өргээзин бүргей апкан, дээрниң чеди төлээзиниң эккелгени чеди халап төнмээн шаанда, Бурганның өргээзинче кым-даа кирип шыдаваан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\