Ажыдыышкын 2

1«Эфесте христиан ниитилелдиң төлээзинге бижи: Оң холунда чеди сылдыс туткан база чеди алдын чырыткы аразында кылаштап турар Кижиниң медеглээн сөстери бо-дур. 2Силерниң чүнү кылганыңарны, аар-берге ажыл-херээңерни, үр шыдажып келгениңерни билир мен. Бузуттуглар-биле эптеш чогуңарны-даа база боттарын элчиннер бис дижир, ынчалза-даа ындыг эвес улусту хынап көргеш, оларны мегечилер деп тодаратканыңарны-даа билир мен. 3Силерниң шыдамыыңар, Мени дээш хөй бергени ажып эрткениңер база ол бүгүден могап-шылавааныңар меңээ билдингир. 4Ынчалза-даа силерге удур сагыжым база бар: Меңээ баштайгы ынакшылыңарны ам чидирипкен-дир силер. 5Кайы хире бедиктен дүңдерлип дүшкениңерни бодаңар! Бачыттарыңарны миннип, Бурганче эглиңер, эгезинде кылып турган ажыл-херээңерни кылыңар. Ынчанмас болзуңарза, Мен силерге келгеш, чырыткыңарны туружундан чайладыр идиптер мен. 6Ындыг-даа болза, Мээң оларны көөр хөңнүм чогу дег, николаиттерниң үүлгедиглерин көөр хөңнүңер чогу силерни эки талазындан көргүзүп кээр-дир. 7Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын. Мен тиилээн кижиге Бурганның дываажаң-сесерлиинде амыдыралдың ыяжындан чимис чиир эргени хайырлаар мен». 8«Смирнада христиан ниитилелдиң төлээзинге база бижи: Баштайгының болгаш Сөөлгүзүнүң, өлгеш, оон катап дирилген Кижиниң медеглээн сөстери бо-дур. 9Мен силерниң хилинчээңерни, ядыы-түреңгиңерни (херек кырында бай-даа болзуңарза) билир мен. Боттарын „иудейлер бис“ дижип турза-даа, херек кырында ындыг эвес, а эрликке чагырткан бөлүк улустуң силерни нүгүлдеп, карартып турарын база билир мен. 10Албан эртер ужурлуг хилинчээңерден кортпаңар. Дыңнаңар, эрлик силерниң чамдыыңарны, күткүүр дээш, кара-бажыңче киир октаптар, аңаа он хонук иштинде хинчектенир силер. Өлгүжеге чедир Меңээ шынчы болуңар, Мен оон силерге шаңнал кылдыр мөңге амыдыралды бээр мен. 11Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын. Тиилээн кижиге ийиги өлүм хора чедирбес!» 12«Пергамда христиан ниитилелдиң төлээзинге бижи: Аажок чидиг хылыш Ээзиниң медеглээн сөстери бо-дур. 13Билир мен: эрликтиң дүжүлгези бар черде чурттап турар силер. Мээң шынчы херечим Антипаны эрликтиң чурттаан черинге – силерниң хоорайыңарга өлүрүп каан үеде безин Меңээ бүзүрелиңерден ойталавааныңарны, Меңээ шынчы бооп артканыңарны билир мен. 14Ындыг-даа болза, Мээң силерге удур чугаалаар каш чүүлдерим база бар: силерниң араңардан чамдыыңар Валаамның өөредиин эдерген-дир. А ол Валаам израиль чонну бачытче канчаар сундугарынга Валакты өөредип каан болгай. Олар дүрзү-бурганнарга өргээн чем чип, самыырап турганнар. 15Шак ынчаар силерниң араңардан чамдыыңар база николаиттерниңR өөредиин эдерип чоруур-дур. 16Бачыттарыңар миннип, Бурганче эглиңер! Ынчанмас болзуңарза, Мен удатпайн чедип келгеш, аксымдан үнүп орар хылыш-биле ындыг улуска удур дайылдажыр мен. 17Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын. Тиилээн кижини Мен манна деп чажыт чем-биле чемгерер мен. Оон ыңай тиилекчи бүрүзүнге ак дашты бээр мен: ында ону алган кижиден өске, кымның-даа билбези чаа атты бижээн». 18«Фиатирада христиан ниитилелдиң төлээзинге бижи: Карактары оттуң чалбыыжы дег, буттары чайыннаан кылагар хүлер дег Бурганның Оглунуң медеглээн сөстери бо-дур. 19Силерниң ажыл-херээңерни, ынакшылыңарны болгаш бүзүрелиңерни, бараан болуушкунуңарны база үр шыдажып келгениңерни билир мен. Эгезинде кылып турганыңардан хөйнү кылып турарыңарны-даа билир мен. 20Ынчалза-даа силерге удур сагыжым бар: Бурганның медээчизи мен деп адаттынган Иезавел дээр херээжен-биле эптежип турар-дыр силер. А ол бодунуң өөредии-биле Мээң чалчаларымны мегелээрге, олар самыыраарынче база дүрзү-бурганнарга өргээн чем чииринче сундугар-дыр. 21Мен аңаа бачыттарын миннип, Бурганче эглир үени бердим, ынчалза-даа ол бужар самыыралындан ойталавас-тыр. 22Мен ам ону аарыгның дөжээнче октаптар мен, ооң-биле кады самыырап турганнар база бачыттарын билинмээн шаанда, аажок хинчектенир эвеспе, көөр-даа силер. 23Иезавелди эдергеннерни база узуткаар мен. Улустуң угаан-бодалынче, күзелинче бакылап турар Кижи дээрге-ле Мен-дир дээрзин бүгү христиан ниитилелдер билип алыр. Мен кижи бүрүзүн ооң кылган херектерин ёзугаар шаңнаар азы кезедир мен. 24Фиатирада арткан улуска – шак ол бузуттуг өөредигни эдербейн, эрликтиң ханы чажыттары дижир чүүлдерни шинчилевейн чоруур силерге чугаалап каайн: силерге өске кандыг-даа үүрге-чүък чүдүрбес мен. 25Ынчалза-даа Мен келгижемге чедир силерде бар чүүлдү шыңгыы эдериңер. 26- 28Тиилээн кижиге – Мээң күзээн чүүлүмнү эчизинге чедир кылып келген кижиге, Адамдан Мээң башкарар эргени алганым ышкаш, бүгү чоннарны башкартыр мен. Ол кижи демги чоннарны демир мерге-биле башкарар болгаш дой савагылаштыр чуура шаап кааптар. Тиилээн кижиге эртенги шолбанны база бээр мен. 29Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\