Ажыдыышкын 3

1«Сардисте христиан ниитилелдиң төлээзинге бижи: Бурганга бараалгаан чеди сүлдени чагырган, чеди сылдысты туткан Кижиниң медеглээн сөстери бо-дур. Мен ажыл-херээңерни билир мен. Силерни дириг деп саназа-даа, херек кырында өлүг силер. 2Оттуп келиңер! Силерде ам-даа арткан, өлүр четкен чүвени быжыглаңар. Чүге дээрге, Мен көөрүмге, кылган ажыл-херээңер ам-даа Мээң Бурганымның күзээри дег эвес-тир. 3Силерни чүү чүвеге өөреткенин, чүнү дыңнааныңарны сактып келиңер, аңаа чагыртып, бачыттарыңар миннип, Бурганче эглиңер! Одунмас болзуңарза, Мен силерже, оор ышкаш, хенертен чедип кээр мен. А кажан кээримни билип ап шыдавас силер. 4Ындыг-даа болза, Сардисте силерниң араңарда боттарының хевин хирге бораваан каш кижи бар-дыр. Олар Мээң-биле кады ак хептерлиг чоруур, чүге дээрге төлептиин көргүскеннер. 5Тиилээн кижи ынчалдыр ак хептер кеткен болур. Мен ооң адын амыдыралдың номундан кажан-даа балавас мен. Харын Адамның болгаш ·дээрниң төлээлериниң мурнунга ону хүлээп көөр мен. 6Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын». 7«Филадельфияда христиан ниитилелдиң төлээзинге бижи: ·Давид хаанның дүлгүүрүн эдилээн ыдыктыг болгаш шынныг Ээниң медеглээн сөстери бо-дур. Эжикти ол ажыдыпса, кым-даа ону хаап шыдавас, а хаапса, кым-даа ону ажыдып шыдавас. 8Силерниң ажыл-херээңерни билир мен. Көрүңер даан, кымның-даа хаап шыдавазы эжикти силерниң мурнуңарга ажыттым, чүге дээрге силерниң күжүңер шоолуг эвес-даа болза, Мээң айтыышкыннарымны тооп дыңнап база Меңээ шынчы болуп келдиңер. 9Дыңнаңар! Херек кырында ындыг эвес хирезинде, иудейлер бис дижип мегелээр, эрликке чагырткан бөлүк улус бар-дыр. Мен оларны силерниң мурнуңарга доңгая кээп дүжеринче албадаар мен, олар оон Мээң силерге ынаамны билип алыр. 10Силер Мээң айтыышкыннарымны тооп дыңнап, шыдамыыңар көргүстүңер. Ынчангаш бүгү кижи төрелгетенни шенээр дээш, бо делегейже хөме кээр халаптыг шенелделер үезинде Мен база силерни кадагалаар мен. 11Мен удавас чедип кээр мен. Кым-даа силерден тиилекчилерниң шаңналын хунаай бербезин дээш, бодуңарда бар чүүлдү шыңгыы эдериңер. 12Тиилээн кижи Мээң Адамның өргээзинге адагаш апаар база оон кажан-даа үнүп чорбас. Мен ол адагашка Бурганымның адын база Бурганым чурттап турар дээрден бадып кээр чаа Иерусалимниң – Бурганымның хоорайының адын бижип каар мен. Аңаа ол ышкаш Бодумнуң чаа адымны бижиир мен. 13Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын». 14«Лаодикияда христиан ниитилелдиң төлээзинге бижи: Бурганның бүгү чаяалгазының эге дөзү, алыс шынныг болгаш шынчы херечи ·Аминь деп аттыг Кижиниң медеглээн сөстери бо-дур. 15Силерниң ажыл-херээңерни билир мен. Силер соок-даа, изиг-даа эвес силер. Шуут соок азы шуут изиг бооруңарны дыка-ла күзээн мен! 16Ынчалза-даа изиг-даа, соок-даа эвес, а чылбай болганыңарда, Мен силерни аксымдан үндүр дүкпүрүптейн! 17Мынча дээр-дир силер: „Мен бай мен, эртине-байлаам эгээртинмес, меңээ ам чүнүң-даа херээ чок“. Ынчалза-даа кежик чогуңарны, чөгенчиг ядыыңарны, согуруңарны болгаш шалдаңыңарны билбес-тир силер. 18Байыыр деп бодазыңарза, сүмем бо-дур: от-биле арыглаан алдынны Менден садып алыңар. Силерниң ыянчыг шалдаңыңар көзүлбезин дээш, ак хептен база садып алыңар. Карааңар көрзүн дээш, каракка чаар эмден база садып алыңар. 19Ынак улузумну чемелээш, кезедир мен. Ынчангаш чүткүлдүг болуңар база бачыттарыңар миннип, Бурганче эглиңер. 20Дыңнаңар, Мен эжик артында соктап тур мен. Мээң үнүмнү дыңнааш, эжиин ажыдыптар кижиниң бажыңынче киргеш, ооң-биле кады чемненир мен. 21Тиилээш, Ачамның дүжүлгезинге Ооң-биле кады орупканым дег, тиилээн кижиге Мээң дүжүлгемге Мээң-биле кады орар эргени бээр мен. 22Дыңнаар кулаа бар кижи бүрүзү Сүлдениң христиан ниитилелдерге чүнү чугаалаанын дыңназын».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\