Ажыдыышкын 5

1Мен оон дүжүлгеде саадаан Бурганның оң холунда дүрүг-ном көрүп кагдым. Ооң артыы, иштии талаларын долдур бижээш, чеди таңма-биле аңгылай таңмалаан болду. 2Оон дээрниң бир күчүлүг төлээзин көрүп кагдым, ол ыыткыр үн-биле: «Таңмаларны адыргаш, дүрүгнү чазарынга төлептиг кым барыл?» – деп айтырды. 3Ынчалза-даа үстүү, ортаа болгаш алдыы ораннарда дүрүгнү часкаш, ооң иштинде чүү барын көөр кым-даа чок болду. 4Дүрүгнү часкаш, ооң иштинде чүү барын көөр төлептиг кижи тывылбас боорга, ишкирнип ыглай каапкан мен. 5Ирейлерниң бирээзи ынчан меңээ: «Ыглава! Көр даан, ·Давидтиң Дазылы, Иуданың аймаандан үнген Арзылаң тиилээн-дир! Ол чеди таңманы адыргаш, дүрүгнү чазып шыдаар-дыр» – диди. 6Мен оон дөрт дириг амытан, ирейлер болгаш дүжүлгениң ортузунда турар Хураганны көрүп кагдым. Ону өргүлге салган ышкаш көзүлдү. Хураган чеди мыйыстыг база чеди карактыг (Бурганның бүгү чер-делегейже айбылап чорудупканы чеди сүлделиг) болду. 7Ол чоокшулап келгеш, дүжүлгеде саадаан Бурганның оң холундан дүрүгнү ап алды. 8Хураган дүрүгнү ап аары билек, дөрт дириг амытан болгаш чээрби дөрт ирей Ооң мурнунга доңгая кээп дүштү. Кижи бүрүзүнүң холунда чадаган база Бурганның улузунуң мөргүлү болур чаагай чыттыг чүүлдер-биле долдурган алдын сава бар болду. 9Олар чаа ырны ырлажы берди:«Дүрүгнү холга туткаш, таңмаларны адырарынга төлептиг сен!Чүге дээрге Сен өргүлге салдырткаш, Бодуңнуң ханың-биле төлээш,янзы-бүрү дылдарлыг аймак, чон, сөөк-язы бүрүзүнден улустуБурганга дээш хостап алган сен! 10Сен олардан Бурганывыстың бараалгакчыларыныңчагыргазын тургускан сен,ынчангаш олар чер кырынга хааннаар». 11Мен ооң соонда көрнүп келгеш, дүжүлге, дөрт дириг амытан болгаш ирейлерни хүрээлей турупкан дээрниң дүк-түмен төлээлерин көрүп кагдым. 12Олар ыыткыр ырлажып турду:«Өргүлге салган Хураган төлептиг!Ол эрге-чагырганы, эртине-байлакты, мерген угаанны,күчү-күштү, мактал-хүндүнү, алдарныбаза алгыш-йөрээлди алырынга төлептиг!» 13Мен ооң соонда өртемчейде амылыг чүве бүгүдезин – үстүү, ортаа болгаш алдыы ораннарда база далайда дириг амытан бүрүзүн дыңнап кагдым. Олар:«Дүжүлгеде саадаан Бурганга база Хурагангакезээ мөңгеде алгыш-йөрээл, мактал-хүндү,алдар болгаш эрге-чагырга доктаазын!» –деп ырлажып турдулар. 14Дөрт дириг амытан: «·Аминь!» – деп харыылады. Ирейлер оон доңгая кээп дүшкеш, мөгейдилер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\