Ажыдыышкын 7

1Мен ооң соонда черниң дөрт булуңунда турар дээрниң дөрт төлээзин көрүп кагдым: олар чаңгыс-даа хат черже, далайже азы кандыг-даа ыяшче хадывазын дээш, черниң дөрт хадын тудуп турар. 2Оон дириг Бурганның таңмазын тудуп алган, чөөн чүктен кел чыдар дээрниң бир төлээзин көрүп кагдым. Ол кургаг чер болгаш далайга хора чедирер эргени Бурганның берип кааны дээрниң демги дөрт төлээзин кый деп, ыыткыр алгырды: 3«Бурганывыстың хамык чалчаларын демдектеп, хавактарынга таңма баспаан шаавыста, черге, далайга азы ыяштарга хора халдатпаңар». 4Бурганның таңмазын базып, демдектээн улустуң саны 144,000 болганын дыңнап кагдым. Олар Израильдиң аймак бүрүзүнден үнген улус болган: 5Иуданың аймаандан – 12,000,Рувимниң аймаандан – 12,000,Гадтың аймаандан – 12,000, 6Асирниң аймаандан – 12,000,Неффалимниң аймаандан – 12,000,Манассияның аймаандан – 12,000, 7Симеоннуң аймаандан – 12,000,Левийниң аймаандан – 12,000,Иссахарның аймаандан – 12,000, 8Завулоннуң аймаандан – 12,000,Иосифтиң аймаандан – 12,000,Вениаминниң аймаандан – 12,000 кижи болган. 9Ооң соонда көрүптеримге, мурнумда кымның-даа санап күш четпези мөөң чон турду. Янзы-бүрү дылдарлыг сөөк-язы, аймак, чон улус ында бар чорду. Олар дүжүлгениң база Хураганның баарында ак хептерлиг турдулар, а холдарында пальма ыяш будуктары тудуп алган болдулар. 10Олар ыыткыр үн-биле: «Камгалал дүжүлгеде саадаан Бурганывыстан болгаш Хурагандан кээр!» – деп алгыржып турдулар. 11Дээрниң шупту төлээлери дүжүлге, ирейлер болгаш дөрт дириг амытанны долгандыр турдулар. Олар оон дүжүлгениң баарынче доңгая кээп дүшкеш, Бурганга мөгейип: 12«·Аминь!Алгыш-йөрээл, алдар, мерген угаан, өөрүп четтириишкин,мактал-хүндү, эрге-чагырга болгаш күчү-күшкезээ мөңгеде бистиң Бурганывыстыы болур!·Аминь!» – деп турдулар. 13Оон ирейлерниң бирээзи менден: «Ак хептер кеткен бо чүү улузул? Олар кайыын келгенил?» – деп айтырды. 14Мен аңаа: «Дээрги, силер бодуңар билир-ле болгай силер» – деп харыыладым. Ол ынчан меңээ мынча диди: «Бо дээрге коргунчуг хилинчекти көрүп эрткен улус-тур. Олар боттарының хевин Хураганның ханынга чуггаш, агартыр арыглап алган. 15Ынчангаш олар ам Бурганның дүжүлгезиниң баарында турупкан, дүн-хүн дивейн, Ооң өргээзинде Аңаа бараан болуп турарлар-дыр. Дүжүлгеде саадаан Бурган олар-биле кады чурттап, майгын-биле дег шуглаар-дыр. 16Олар моон соңгаар кажан-даа аштап-суксавас. Хүн-даа, оя чиир изиг-даа оларны өрттендир чиртпес. 17Чүге дээрге дүжүлгениң ортузунда олурар Хураган оларның кадарчызы апаар база амыдырал хайырлаар суг бажынче алгаш баар. Бурган улустуң караанда чаш бүрүзүн чодуп бээр».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\