Римчилерге 1

1Бурганга кыйгырткан элчинден, Ооң Буянныг Медээзин суртаалдаары-биле шилип алдынган кижиден – Христос Иисуска бараан болган Павелден байыр. 2Бурган ол Буянныг Медээни ооң мурнунда-ла Ыдыктыг Бижилгелерге Бодунуң медээчилерин дамчыштыр аазаан турган. 3Буянныг Медээде төрүттүнген ызыгууру-биле ·Давид хаанның салгалы боор Бурганның Оглунуң дугайында чугаалап турар. 4Ол дээрге Бурганның өлүглер аразындан катап диргискеш, Бодунуң Сүлдезиниң ыдыктыының ачызында Бурганның өндүр күчүлүг Оглу деп чарлааны Дээргивис Иисус Христос-тур. 5Ооң ады алдаржызын дээш база бүгү чоннар улузу Аңаа бүзүрей берип, Ону дыңназын дээш, элчин боор авыралды Ооң ачызында алган мен. 6Силер база ол чоннарның санынче кирип турар болгаш, Иисус Христостуң улузу боору-биле кыйгырткан силер. 7Римде чурттаан силер бүгүдеге – Бурганның ынак чону боору-биле Ооң кый деп алганы бүзүрээн улуска – бижип олур мен. Бурган Адавыс болгаш Дээргивис Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын! 8Бүзүрелиңер дугайында бүгү делегейде улус чугаалажы берген-дир. Ынчангаш чүнү-даа мурнай силер бүгүде дээш, Иисус Христосту дамчыштыр мээң Бурганымга өөрүп четтирдим. 9Ооң Оглунуң дугайында Буянныг Медээни медеглеп, Аңаа бүгү бодумдан бараан бооп чоруурум Бурган херечим болзун: мөргүп турар санымда-ла, силерни сактыр-дыр мен. 10Бурганның күзел-соруунуң аайы-биле ам-на силерге чеде бээр аргалыг боорумну мөргүлдеримге үргүлчү дилээр-дир мен. 11Чүге дээрге Сүлдеден келген кандыг-бир ачы-буянныг белекти силерге сөңнеп чедирер дээш база силерни ооң-биле быжыглаар дээш, шагдан бээр силерни көрүксеп келдим. 12Биригээр чугаалаарга, ниити бүзүреливис-биле: бодумну – силернии-биле, а силерни – бодумнуу-биле удур-дедир деткижеривис дээш, силерге ужуражыксадым. 13Ха-дуңма, силерже хөй удаа барыксаанымны ыяк билип аарыңарны күзеп тур мен (ынчалза-даа мынчага дээр бир-ле байдалдар шаптыктап келди). Суртаалымның үре-түңнелин, бүгү өске чоннар улузунуң аразынга дег, силерниң араңарга көрүксээш, чадап кагдым. 14Мен гректер-даа, варварлар-даа дээш база мерген угаанныглар-даа, мугулайлар-даа дээш хүлээлгелиг мен. 15Ынчангаш Буянныг Медээни Римде чурттаан силерге база суртаалдаарын күзеп тур мен. 16Буянныг Медээден ыятпас мен, чүге дээрге ол – Христоска бүзүрээн бүгү улусту: хамыкты мурнай иудейлерни, а ооң соонда өске бүгү улусту камгалаар дээн Бурганның күчү-күжү-дүр. 17Буянныг Медээде Бурганның бээр агартыышкыны ажыттынган. Ол агартыышкын эгезинден төнчүзүнге чедир чүгле бүзүрел дамчыштыр ажыттынар. Ол дугайында Бижилгеде мынча деп бижээн: «Бүзүрелиниң ачызында актыг-шынныг болган кижи амылыг артар». 18Алыс шынны кем-буруузу-биле базып турар улус хай-бачыт үүлгедирге, Бурганның килеңи дээрден ажыттынып бадып турар. 19Чүге дээрге Бурган дугайында билиг улуска чедингир апарды, Бурган Боду ону оларга хайырлады. 20Бурганның көзүлбес шынарлары – Ооң мөңге күчү-күжү база бурганчы бүдүжү бүгү чаяалганы топтап көөрүн дамчыштыр кижиниң угаанынга билдингир, көскү апарды. Ынчангаш ындыг улус Бурганның мурнунга харыы тудуп шыдавас! 21Бурганны билип алгаш-даа, олар Ону Бурганны дег алдаржытпааннар, Аңаа өөрүп четтирбээннер. А ооң орнунга хоозун угаашкыннарга алзып алганнар, оларның сарыыл чок чүректери караңгыга бүргедипкен. 22Боттарын мерген угаанныг бис деп санап турза-даа, олар сээдеңнеп калган. 23Өлүм чок, өндүр бедик Бурганга мөгеерин олар өлүр тынныг кижиге, куштарга, дөрт даванныг адыгуузуннарга болгаш соястаарларга азы дүрзү-бурганнарга мөгееринге орнапканнар. 24Ол улус ындыг боорга, олар чүректериниң самыыралын эдерип, мага-боттарын бужартатсыннар дээш, Бурган оларны бужарталдың эргезинге хүлээдип берипкен. 25Олар Бурганның алыс шынын мегеге орнапкаш, Чаяакчыга эвес, а Ооң чаяалгазынга мөгейип, бараан болуп турганнар. А Чаяакчывыс мөңге алгыш-йөрээлге төлептиг болзун. Аминь! 26Ооң уржуундан Бурган оларны ыянчыг күзээшкиннерниң эргезинге хүлээдип берипкен: оларның херээженнери безин бойдустан бердинген бирикшилди орта эвес, үй-балай бирикшилге орнапканнар. 27Оларның эр улузу база херээженнер-биле бойдус берген бирикшилден ойталааш, бот-боттарынга туралаашкындан хайнып-хөлзеп турарлар. Эр улус өске эрлер-биле бужар харылзаа тудуп, будалгаш, чогуур кеземчени боттарынга онааштырып келгеннер. 28Олар Бурганны билип аарын херектиг деп көрбес боорга, Бурган оларны боттарының-на будалган угаанының эргезинге, кылып болбас үен-даян чүүлдерин кылзыннар дээш, хүлээдип берген. 29Ол улусту янзы-бүрү бачыттар бүргей апкан: бузут, алыксак-чиксек, ыят чок чорук, адааргал, өлүрүкчү чорук, алгыш-кырыш, меге, хоп чугаа. 30Олар нүгүлчү, Бурганны көөр хөңнү чок, турамык, адыыргак, мактаныкчы, бузут үүлгедирде тывынгыр, ада-иезин хүндүлевес улус-тур. 31Олар угаан чок, эткен сөзүнге ээ болбас, кымга-даа ынакшыл биле өршээл көргүспес улус-тур. 32Ындыг чүүлдер үүлгедикчилерин өлүмге төлептиг деп көөр Бурганның хоойлузу барын олар билир. Ынчалза-даа чүгле боттары бачыт үүлгедип турар эвес, а ындыг үүлгедиглер кылып чоруур өске улусту база деткип турарлар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\