Римчилерге 10

1Ха-дуңма, иудейлер камгалалды алзын деп сеткилим ханызындан күзеп, ол дээш Бурганга мөргүп чор мен. 2Олар Бурганның күзел-соруун күүседир дээш, аажок кызып чоруур, ынчалза-даа ханы билиг чок улус чүве деп, оларга херечи боор мен. 3Ынчангаш олар, улусту агартыры-биле Бурган кандыг орук шилип алг��нын билбезиниң хараазында, боттарының оруун изеп аарынче чүткүткеш, Бурганның саналдаан агартыышкынынга чагыртпайн барганнар. 4Чүге дээрге Христос – ыдыктыг хоойлунуң эчис сорулгазы боор, Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү Бурганның мурнунга актыг боор. 5Ыдыктыг хоойлу дамчыштыр кээр агартыышкын дугайында Моисей мынча деп бижээн: «Ыдыктыг хоойлунуң дүрүмнерин сагыыр кижи оларның ачызында амылыг артар». 6А бүзүрелден кээр агартыышкын дугайында Бижилге мынча деп турар: «„Дээрже кым өрү көдүрлүрүл?“ – деп бодуңдан айтыртынма» (мында Христосту черже бадырып кээри-биле дээн утка бар). 7«„Дүп чок тамыже кым дүжүп бадарыл?“ – деп база айтыртынма» (мында Христосту өлүглер аразындан өрү үндүрүп кээри-биле дээн утка бар). 8А Бижилге мынча деп турар: «Медээ сеңээ чоок – аксы-дылың биле чүрээңде» (бистиң суртаалдап турарывыс бүзүрел дугайында медээ ол-дур). 9Ол медээ бо-дур: Иисус – Дээргивис дээрзин аксың-биле хүлээп көрүп, чугаалаар болзуңза база Бурган Ону өлүглер аразындан катап диргискен деп чүрээңге бүзүрээр болзуңза, камгалалды алыр сен. 10Чүге дээрге чүрээ-биле бүзүрээр кижи – агартыышкынны алыр, бүзүрээнин ажыы-биле чугаалаар кижи – камгалалды алыр. 11Бижилге чугаалап турар: «Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү бак атка кирбес». 12Иудей биле өске чоннар кижизиниң аразында ылгал чок. Ону кыйгырган улустуң шуптузунга экииргек чаңгыс-ла Дээрги-Чаяакчы бүгү улустуң Дээргизи боор. 13Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының адын кыйгырган кижи бүрүзү камгалал алыр. 14Ынчаарга Дээрги-Чаяакчыга бүзүревээн улус Ону канчап кыйгырарыл? Ооң дугайында дыңнаваан болза, Аңаа канчап бүзүрээрил? Суртаалдап турар кижи чок болза, канчап дыңнап каарыл? 15Суртаалдаары-биле айбылатпаан болза, канчап суртаалдаарыл? Бижилгеде мынчаар бижээн: «Буянныг Медээни тарадып турар улустуң базымнарының даажы кайгамчык-тыр!» 16Ынчалза-даа Буянныг Медээни улус шупту хүлээп албаан. Исайя мынча деп турар: «Дээрги-Чаяакчы, бистен дыңнаан медээзинге кым бүзүрээнил?» 17Ынчангаш бүзүрел Буянныг Медээни дыңнап турар улуска чедип кээр-дир. А Буянныг Медээ Христос дугайында суртаал дамчыштыр чедип кээр. 18А мен айтырып тур мен: кай, олар дыңнаваан бе? Дыңнаан болбайн канчаар! Чүге дээрге Бижилгеде мынча дээн болгай:«Бүгү чер-делегейге оларның үн-чугаазы дыңналып эрткен,оларның сөстери өртемчейниң кыдыгларынга чеде берген». 19База катап айтырып тур мен: таанда израиль чон ону билбээн бе? Баштай Бурган Моисейни дамчыштыр Израильге харыылаан-дыр:«Чон дээр арга чок улус-биле силерниң хүннээчел сагыжыңар оттурар мен;угаан-бодал чок чон-биле силерни анчыгзындырар мен». 20Оон Исайяның дидим сөстерин дамчыштыр Бурган чугаалаан:«Менче чүткүвээн улус Мени тып алган;Мени айтырбаан улуска ажыттынган мен». 21А Израиль дугайында Ол мынча дээн:«Мен хүннү бадыр чагырга билбес болгаш дыңнавас чонче холум сунуп турдум».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\