Римчилерге 11

1Ынчангаш айтырып тур мен: таанда-ла Бурган Бодунуң чонундан ойталаан бе? Канчап-даа чок! Чүге дээрге мен бодум – ·Авраамның салгалы, Вениаминниң аймаандан үнген израильчи мен. 2Өртемчейни чаяар бетинде-ле ынакшылын көргүзүп, шилип алганы Бодунуң чонундан Бурган ойталаваан. Азы Илияның израильчилерни Бурганның мурнунга буруудатканын бижээн черде Бижилгениң чүнү чугаалап турарын билбес силер бе: 3«Дээрги-Чаяакчы, олар Сээң медээчилериңни өлүрүп кааптылар,өргүл салыр бедигээштериңни үрегдеп кааптылар,мен чааскаан арттым, амы-тынымны база алыксап турлар». 4А Бурган аңаа кандыг харыы берген деп? «·Ваалдың мурнунга дискек кырынга сөгүрбээн 7000 кижини Мен Бодумга кадагалап алган мен». 5Амгы үеде база ындыг: Бурганның авыралы-биле шилиттинген артынчы улус кадагалаттынган. 6А бир эвес авырал-биле болза, ажыл-херектер дээш эвес-тир. Оон башка авырал авыралзывас боор. 7Ынчаарга ам чүл? Чедип алыр дээш, чүткүткен чүүлүн израиль чон чедип албаан-дыр. Ону шилиттирген улус чедип алган, а артканнарының чүректери дашталып калган. 8Бижилгеде ол дугайын мынчаар бижээн:«Бурган оларны билинместедипкен,бо хүнге чедир оларның карактары көрбестеп,кулактары дыңнавастап калган». 9А ·Давид мынча деп турар:«Оларның найыр-дою боттарынга салган какпа-дузак,тептигер моондак дажы база кеземче болу берзин. 10Карактарының шоозу өжүп, согурарзын,ооргалары бүшкүйүп, кажан шагда суларазын». 11Ынчангаш айтырып тур мен: иудейлер тайып ушкаш, кажан-даа туруп келбес бе? Чок, туруп кээр! Оларның тайып ушканы өске чоннар улузунга камгалалды эккелген. А ындыг чорук иудейлерниң боттарынга хүннээчел сагышты оттуруптар. 12А оларның тайып ушканы кижи төрелгетенге ачылыг болза; оларның чидириглери өске чоннар улузунга ачылыг болза, бүгү Израиль Бурганче эглип кээрге, ооң ачылыы кайы хире өндүр улуг апарбазыл? 13Өске чоннар улузу, ам силерге чугаалап тур мен: өске чоннар улузунга элчин болгаш, ол бараан болуушкунумну бедии-биле үнелээр мен. 14Мээң чаңгыс аймак улузумнуң оода чамдыызын-даа камгалаар дээш, оларның силерже хүнней аарак көөрүн канчап-чооп чедип аптарымга идегеп тур мен. 15Чаңгыс аймак улузумдан Бурганның ойталааны Ону кижи төрелгетен-биле эптештирипкен болза, оларны Бурган хүлээп алыр болза, чүү боорул?! Өлген улус дирлип келбес бе?! 16Баштайгы дүжүттүң бирги хлевин Бурганга бараалгаткан болза, бүгү далган-тарааны база Бурганга бараалгаткан боор. Ыяштың дазылын Бурганга бараалгаткан болза, будуктарны база Аңаа бараалгаткан боор. 17А олива ыяжының чамдык будуктарын Бурган сыйып каан болза, сени – черлик өзүмнү оларның орнунга тудуштур шарып каарга, тарымал оливаның дазылынга тутчуп, ооң чулуун соруп турар болзуңза, 18будуктар мурнунга мактанма. Ынчалдыр өрү көрдүнер болзуңза, дазылды сен эвес, а дазыл сени чемгерип турарын утпа. 19Мынча дээриң чадавас: «Мени тудуштур тарыыр дээш, будуктарны сыйып каапкан». 20Ындыг болган дижик. Бүзүрел чогу дээш, оларны сыйып каапкан, а сен, бүзүрелиң дээш, оларның орнун ээлеп арттың. Ынчангаш өрү көрдүнме, а коргуп-сүрте! 21Чүге дээрге Бурган чайгаар бүткен будуктарны хайыралаваан болганда, сени база хайыралавас. 22Ынчаарга Бурган өршээлдиг болгаш шыңгыы дээрзин утпа. Ол ойталап, хоорулган улуска шыңгыы, а сеңээ – Ооң өршээлинге идегеп чоруур шааңда – өршээлдиг. Оон башка сени база кезип октаптар ийик. 23А иудейлер бүзүрел чок чоруундан кызып халбактанмайн баар болза, оларны катап тарып каар, чүге дээрге Бурган ол будуктарны катап тудуштур тарып каар эргелиг. 24Сени, черлик олива сывындан одура кескен өзүмнү, төрүмелиңден бүдүжүңге чөрүштүр тарымал оливага тудуштур тарып каан болза, ол чайгаар бүткен сыйдынган будуктарны оларның төрээн ыяжынга тудуштуруп каары Бурганга оон-даа белен херек-тир. 25Ха-дуңма, «Бис кончуг бис» деп улуургай бербезиннер дээш, силерге бир чажытты ажыдарын күзеп тур мен: израиль чоннуң чамдык кезииниң дедир-чөрүүзү чүгле өске чоннар улузундан четчир санныг улус Бурганче ээлбээже, үргүлчүлеп кээр. 26Бүгү Израиль ынчан камгалал алыр. Ол дугайында Бижилгеде мынчаар бижээн:«Камгалакчы ·Сиондан чедип келгеш,Иаковтуң салгалының кем-буруузун адырып кааптар. 27Оларның бачыттарын өршээгеш,Мен база олар-биле бо чагыг-керээни чарып алыр мен». 28Иудейлер Буянныг Медээни хүлээп албаан болгаш, өске чоннар улузу силерге ачы-дузалыг боору-биле Бурганның дайзыннары апарганнар. Ынчалза-даа олар дөмей-ле Бурганның шилип алган чону боор, оларның улуг өгбелери дээш, Бурган оларга ынак боор. 29Чүге дээрге Ооң ачы-буянныг белектери болгаш кыйгырыы өскерлиш чок! 30Бир шагда силер база Бурганга чагыртпайн чораан силер, а ам иудейлер чагыртпастай бээрге, Ол силерни өршээди. 31Иудейлер база өршээл алыр дээш, ам Аңаа чагыртпастай бергеннер-дир, ооң уламындан Бурган силерге өршээлин көргүскен-дир. 32Бүгү улусту өршээр дээш, Бурган оларның шуптузун чагыртпас чоруктуң хоругдалынче хүлээдип берипкен. 33О, Бурганның экииргээ, мерген угааны болгаш билииниң өндүр бедиин аар! Ооң шиитпирлерин тайылбырлаары болдунмас! Ооң оруктарын билип аары болдунмас! 34«Дээрги-Чаяакчының угаанын кым билгенил,кым Аңаа арга-сүме берип шыдаарыл? 35Ооң дедир эгидер ужурлуу оода бир чүүлдүАңаа ачылалга берген кижи бар бе?» 36Бүгү чүве Бургандан келген; Ону дамчаан; Ол дээш бар бооп турар. Аңаа кезээ мөңгеде алдар доктаазын! ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\