Римчилерге 12

1Ха-дуңма, ынчангаш силерден аажок дилеп тур мен: Бурганның биске өршээлдииниң ачызында, дириг, ыдыктыг база Аңаа таарымчалыг өргүл кылдыр, мага-боттарыңарны Бурганга бүрүнү-биле бериптиңер. Силерниң ындыг бараан болуушкунуңар угаан-сарыылдыг боор. 2Бо делегейниң амыдыралының аян-шинчизинге чаңчыгып, аңаа дөмей болбаңар, а Бурганның силерден чүнү күзээнин, кандыг чүүлдер Аңаа эки, таарымчалыг база ·болбаазыраңгай боорун билип аар дээш, угааныңар чаартып, бодуңар бүрүнү-биле эде тургустунуп алыңар. 3Меңээ хайырлаан элчин боор авыралды ажыглап, силерниң кижи бүрүзүнге чугаалап тур мен: боттарыңарны чогуур деңнелден өрү көрбеңер. Силерниң кижи бүрүзүнге Бурганның хайырлааны бүзүрелди барымдаалап, боттарыңар дугайында сарыылдыг бодап көрүңер база биче сеткилдиг болуңар. 4Чижек кылдыр мага-бодувусту алыылы: ол чаңгыс болгай, ынчалза-даа хөй кезектерден бүткен (а ол кезектерниң хүлээлгелери база аңгы-аңгы). 5Бис база ындыг бис: хөй-даа болзувусса, Христоска башкарты бергеш, чаңгыс мага-ботту тургускан бис, а ол мага-боттуң кезектери боор боттарывыс аравыста харылзаалыг бис. 6Бурган авыралында янзы-бүрү ачы-буянныг белектерни Оон алган бис: Бурганның күзел-соруун медеглээр болган кижи ону бүзүрелиниң аайы-биле кылып чорзун; 7улуска бараан боор болган кижи – бараан бооп чорзун; өөредиг берип, башкылаар болган кижи – өөредиг берип чорзун; 8аргалал бээр болган кижи – аргалал берип чорзун; улуска дузалап, бодунуң эт-хөреңгизин үлеп бээр болган кижи – элбээ-биле дузалап чорзун; сагыш човап, удуртур болган кижи – кызымак удуртуп чорзун; буян чедирер болган кижи – ону чазык-чаагай кылып чорзун. 9Ынакшылыңар ажыт-чажыт чок, шынчы болзун. Бузутту көөр хөөн чок, буянга бердинген болуңар. 10Бот-боттарыңарга, ха-дуңмашкы улус дег, эрге-чассыг ынак болуңар; бирээңер өскеңерни бодундан артык хүндүткеп көрзүн. 11Дээрги-Чаяакчыга кошкаш дивес чүткүл-сорук-биле, Ыдыктыг Сүлдеден кыптыгып, бараан болуңар. 12Идегелиңер силерге өөрүшкүнү эккелзин, аар-бергелерге таварышкаш, туруштуг болуңар; мөргүлден черле салдынмаңар; 13Бурганның улузу түрегдел көрүп турар болза, дузадан кадыңар. Хүндүлээчел ээлер болуңар. 14Силерни истеп-сүрген улусту алгап-йөрээңер, каргыш салбайн, алгап-йөрээңер. 15Өөрүп турарларның өөрүшкүзүн-даа, качыгдап ыглааннарның качыгдалын-даа үлежиңер. 16Араңарда чаңгыс эп-сеткилдиг амыдыраңар. Улуургак болбаңар, бөдүүн улус аразынче кириңер, бодуңарны өрү көрбеңер. 17Кымдан-даа чедирген хоразы дээш хора-биле орнун негевеңер. Бүгү улустуң эки деп санаар чүвезин кылыр дээш сагыш човаңар. 18Силерниң талаңардан, болдунар-ла болза, бүгү улус-биле эп-найыралдыг амыдыраңар. 19Ханы ынак эш-өөр, улустан өжээн негевеңер, ооң орнунга Бурганның килеңинге орук чайлаңар. Бижилгеде мынча деп бижээн болгай: «„Улустан өжээн негеп, кезедир арга Менде бар“ – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан». 20Харын«Дайзының аштаан болза, чемгерип каг;суксаан болза, сугдан ижиртип каг.Ынчаар кылгаш, оттуг көстерни ооң бажынга чыып бээр сен». 21Бузутка бодуңну бастыртпа, а ону буян-биле бас.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\