Римчилерге 13

1Кижи бүрүзү үстүнден башкарган эрге-чагыргага чагыртып чорзун, чүге дээрге Бурганның доктаатпааны кандыг-даа эрге-чагырга чок. Бүгү-ле бар эрге-чагыргаларны Бурган доктааткан. 2Ынчангаш эрге-чагыргага удурланыр кым-даа бар болза, Бурганның доктаадып каан чүүлүнге удурланган кижи-дир ол. А ынчап турар кижи Ооң шииткелин бодунче халдадып алыр. 3Эрге-чагырга ээлээннер буянныг эвес, а бузуттуг-бак херектер үүлгедип турар улуска коргунчуг. Эрге-чагыргадан кортпас деп бодазыңза, буян тарып амыдыра, ынчан оларның макталын дыңнаар сен. 4Эрге-чагырга ээлээн кижи база Бурганның чалчазы боор, ол сээң чаагай чорууң дээш ажылдап чоруур. А бузут үүлгедип турар болзуңза, кичээн, чүге дээрге ол сеңээ кеземче онаар эргелиг. Ол – Бурганның чалчазы-дыр база бузут үүлгеткен улуска хамаарыштыр Ооң шииткелин күүседир кижи-дир. 5Ындыг болганда, чүгле кеземчеден корткаш эвес, а арыг арын-нүүр ёзугаар база эрге-чагыргага чагыртыр херек. 6Үндүрүгнү-даа төлеп турар ужуруңар ында, чүге дээрге эрге-чагырга ээлээннер Бурганга бараан бооп, чагырга ажылынга бүгү үезин үндүрүп турарлар. 7Ынчангаш оларның шуптузунга чогуур чүвени бериңер: кымга – үндүрүгнү, кымга – албан-үндүттү, кымга – хүндүткелди, кымга – алдар-хүндүнү. 8Бот-боттарыңарга ынакшылдың өрезинден аңгыда, кымга-даа, чүү-даа дээш, өрелиг бооп артпаңар; өске кижиге ынак кижи ыдыктыг хоойлуну сагып турар. 9Чүге дээрге шупту айтыышкыннарның: «Кады чурттаан эжиңге өскерилбе», «Кижи өлүрбе», «Оорлава», «Өске кижиниң чүвезин алыксава» база өскелериниң-даа алыс утказы «Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол» дээн чаңгыс айтыышкында сиңген. 10Ынакшыл чаныңда кижиге хора халдатпас. Ынчангаш ынакшыл – бүгү ыдыктыг хоойлуну сагааны ол боор. 11Ам кандыг үеде амыдырап турарывысты билир болгаш, ол бүгүнү күүседиңер. Уйгудан оттур үе-шагыңар келген, чаа-ла бүзүрээн турганывыска көөрде, камгалалывыс ам биске дыка чоок апарган. 12Дүн барык төнүп, хүн үнер деп барган. Ынчаарга дүмбейниң ажыл-херектерин ап октапкаш, чырыктың чепсээ-биле чепсеглениил. 13Хүннүң чырыынга дег, төлептиг амыдырап көрээли: эмин эрттир хөглеп-дойлап база арагалавайн, самыырап база бирикшилдиң бужар хевири-биле бирикшишпейн, алгыжып-кырышпайн база адааргашпайн амыдыраалы. 14Ооң орнунга Дээрги Иисус Христосту «кедип алыңар» база бачыттыг бүдүжүңерниң туралаашкыннарының аайынче кирбеңер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\