Римчилерге 14

1Бүзүрели кошкак кижини хүлээп алыңар, ооң үзел-бодалдарының дугайында маргылдаа үндүрбеңер. 2Бир кижи кандыг-даа чемни чип боор деп санаар, а оон өске, бүзүрели кошкак кижи чүгле ногаа аймаа чиир. 3Кандыг-даа чемни чип турар кижи чем бүрүзүн чивес кижини куду көрбезин. Чем бүрүзүн чивес кижи база кандыг-даа чемни чип турар кижини буруу шаппазын. Чүге дээрге Бурган иелдириңерни хүлээп алган-дыр. 4Өскениң чалчазын буруу шавар кандыг ындыг эргелиг сен? Ол бут кырында турар бе азы кээп ушкан бе дээрзин ооң Ээзи боду шиитпирлезин. Ол дөмей-ле бут кырынга туруп кээр, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчы ону тургузуптар эргелиг. 5Кандыг-бир хүннү өске хүнден чугула деп санаар кижи туруп боор. Өске кижиге ол хүннерде ылгал чок. Кижи бүрүзү бодунуң угаап билген аайы-биле кылгай аан. 6Кандыг-бир хүннү онзалай көөр кижи ону Дээрги-Чаяакчыга алдар-хүндү болдуруп, ынчап турар, а шупту чемни чиир кижи ону Дээрги-Чаяакчыга алдар-хүндү болдуруп, чиир, чүге дээрге аъш-чем дээш, Бурганга өөрүп четтирер болгай. Чем бүрүзүн чивес кижи Дээрги-Чаяакчыга алдар-хүндү болдуруп, чивезин, чүге дээрге ол база Бурганга өөрүп четтирер-дир. 7Бистиң кайывыс-даа чүгле боду дээш амыдыравас база чүгле боду дээш өлбес болгай. 8Амыдыраар болзувусса, Дээрги-Чаяакчы дээш амыдыраар бис, өлүр болзувусса, база-ла Дээрги-Чаяакчы дээш өлүр бис. Амыдыраар-даа, өлүр-даа болзувусса, Дээрги-Чаяакчының улузу боор бис. 9Христос база ол сорулга-биле өлгеш, ооң соонда катап дирилген болгай. Ол өлүг-даа, дириг-даа улустуң Дээргизи болуксаан. 10А сен чүге бүзүрээн акыңны буруу шаап турар сен? Азы сен? Чүге бүзүрээн дуңмаңны куду көрүп турар сен? Бис шупту Бурганның шииткелиниң мурнунга турар болгай бис. 11Бижилгеде мынча дээн болгай:«Дириг Бодумнуң адым-биле даңгыраглап тур мен – деп,Дээрги-Чаяакчы медеглээн. –Дискек бүрүзү Мээң мурнумга сөгүрүп олурар,дыл бүрүзү Мени Бурган деп хүлээп көөр». 12Ынчангаш бистиң аравыстан кижи бүрүзү Бурганның мурнунга боду дээш боду харыы тудар. 13Ынчаарга бот-боттарывысты буруу шаварын соксадыылы. Харын бүзүрээн ха-дуңмавысты тептигип кээп ужарынче азы күткүдүгге алзып аарынче чыгаар чүнү-даа кылбазын кичээнзивиссе эки. 14Мен билир база Дээрги Иисуска башкартканым ачызында, ыяк бүзүрээр мен: алыс боду ·арыг эвес чүү-даа чүве чок. Харын кижиниң арыг эвес деп санаар чүвези аңаа арыг эвес апаар. 15Ынчалза-даа кандыг-бир чем чигеш, бүзүрээн ха-дуңмаңның сеткилин хомудадып турар болзуңза, ынакшылдың аайы-биле амыдыравайн турар-дыр сен. Ындыг болганда, Христостуң ол дээш өлгени ха-дуңмаңны чемиң ужун өлүмче чыгава. 16Бодуңарны эки деп бодаар чүвеңер бак атка кирбес кылдыр ап чоруңар. 17Чүге дээрге Бурганның Чагыргазы – чиир чемге, ижер суксунга хамааржыр чүүлде эвес, а Ыдыктыг Сүлдениң хайырлаары актыг-шынныг амыдырал, амыр-тайбың болгаш өөрүшкүде. 18Христоска ол бүгү-биле бараан болган кижи Бурганның сеткилинге кирер болгаш улустуң хүндүткелин чаалап алыр. 19Ынчангаш биске амыр-тайбыңны база удур-дедир деткимчени эккээр чүүлдерже чүткүүр ужурлуг бис. 20Бурганның ажыл-херээн чем дээш бойлатпаңар. Кандыг-даа чем ·арыг, ынчалза-даа чип турар чемиң бүзүрээн ха-дуңмаңны бачытче киирер болза, багай-дыр. 21Ха-дуңмаңны ооң-биле бачытче чыгап турар болзуңза, эът чивээни база эзиртир суксун ишпээни дээре. 22Ол дугайында бүзүрээр чүвеңни чүгле иштиңде бодап чор, ону чүгле Бурган билир болзун. Үзел-бодалдарының аайы-биле бодун буруу шаппас кижи амыр-чыргалдыг боор. 23А чип боор ирги мен бе деп чигзинзе-даа, чип турар кижи буруу шаптырар, чүге дээрге бүзүрелиниң аайы-биле кылбаан-дыр. А бүзүрелдиң аайы-биле кылбайн турар бүгү чүүл – бачыт боор.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\