Римчилерге 15

1Бис, бүзүрели күштүг улус, хууда ажыывыс дугайын бодавайн, кошкак улуска үүрге-чүъгүн ап чоруурунга дузалажыр ужурлуг бис. 2Чанывыста кижиге ачылыг болзун, ооң бүзүрели быжыксын деп бодал-биле аңаа таарымчалыг чүүлдерни бистиң аравыста кижи бүрүзү кылыр ужурлуг. 3Христос база Бодунуң ажыын бодавайн чораан болгай, харын Бижилгеде мынчаар бижээн-дир: «Сени бак көрген улустуң дорамчылалы Мээң кырымга дүштү». 4А Бижилгелерде бистиң үевистиң мурнунда бижээн бүгү чүвени биске өөредиг кылдыр бижээн-дир. Бижилгелер дамчып кээр сорук кириишкинниң ачызында бис шыдамык бооп, идегеливис чидирбес ужурлуг бис. 5Шыдамык чорук биле сорук кириишкинниң үнер дөзү боор Бурган силерге Христос Иисусту эдергеш, чаңгыс үзел-бодалдыг бооруңарны хайырлазын. 6Ооң ачызында силер шупту чаңгыс эп-сеткил-биле, чаңгыс аас-биле Дээргивис Иисус Христостуң Адазы Бурганны алдаржыдар силер. 7Ынчангаш Христостуң силерни хүлээп алганы дег, бот-боттарыңарны база ынчалдыр, Бурганны алдаржыдып, хүлээп алыңар. 8Бурганның улуг өгбелеривиске берген аазаашкыннарын бадыткаар дээш база Ооң алыс шынныын көргүзер дээш, Христостуң ·кыртыжап демдектеткен улуска чалча апарганын утпаңар. 9А ол ышкаш өске чоннар улузу база Бурганның оларга көргүскен өршээлин бодап, Бурганны алдаржытсын дээш, Христос чалча апарган. Бижилгеде ол дугайында мынчаар бижээн:«Ол дээш, Сени өске чоннар мурнунга алдаржыдып,Сээң адыңны алгап ырлаар мен». 10А оон ыңай мынчаар бижээн:«Өске чоннар улузу, Бурганның чону-биле өөрүп-байырлаңар!» 11А оон ыңай:«Бүгү чоннар, Дээрги-Чаяакчыны алгап-мактаңар!Бүгү аймактар Ону алдаржыдып мактазын!» 12А оон ыңай Исайя мынча дээн:«Иессейниң Дазылы өзүп үнгеш,бүгү чоннарны чагырары-биле көдүрлүп кээр,оларның идегели Ында боор». 13Идегелдиң үнер дөзү боор Бурган силерни бүзүрелиңер дамчыштыр өөрүшкү болгаш амыр-тайбың-биле бүргезин, ооң уламында Ыдыктыг Сүлдениң күжү-биле идегелиңер соксаал чок өзүп-көвүдезин. 14Ха-дуңма, силерни буянга бүргеткен, бүгү чүвени билип алган, бот-боттарыңарны өөредип шыдаар апарган деп, бодум ыяк бүзүрээр мен. 15Ындыг-даа болза, чагаамның чамдык черлеринде силерге дидими-биле сагындырып бижидим. Чүге дээрге Бурган Бодунуң авыралы-биле меңээ 16өске чоннар улузунуң аразынга Христос Иисуска бараан боор арганы хайырлаан. Мен Бурганның Буянныг Медээзин суртаалдаар ыдыктыг ажылды кылып, өске чоннар улузун Ыдыктыг Сүлдеге ыдыктаткан, Бурганга күзенчиг өргүл кылдыр эккээрин күзеп тур мен. 17Христос Иисуска башкарткаш, Бурган дээш кылган ажыл-херээм ужун чоргаарап боор мен. 18Өске чоннар улузу Бурганга чагыртсын дээш, Христостуң мени дамчыштыр кылган чүүлүнден аңгыда, өске кандыг-бир чүүл дугайында чугаалап дидинмес-тир мен. Ол ону мээң аксы-сөзүм болгаш ажыл-херээм дамчыштыр, 19кайгамчык демдектерниң күжү-биле, Бурганның Сүлдезиниң күжү-биле кылган. Шак ынчаар Иерусалимден мырыңай Иллирикке кээп, ол девискээрлерге Христос дугайында Буянныг Медээни суртаалдаар ажылымны төндүрдүм. 20Мээң мурнумда-ла өске улустуң салган үндезининге тудуп үндүрбес дээш, улус ам-даа Христостуң адын дыңнаваан черге суртаалдаарынче үргүлчү чүткүдүп келген мен. 21Бижилгениң дараазында сөстерин күүседирин кызыткан мен:«Ооң дугайында улустан медеглел албаан улус – көрүп каар,а дыңнаваан улус – билип аар». 22Хөй катап силерге келиксээш-даа, шак ол чылдагаан ужун кээп шыдаваан мен. 23- 24А ам ол черлерге ажыл-херээм төндүргеш, хөй чылдарда күзеп чораан күзелимни боттандырып, Испанияже бар чыткаш, силерге дужар бодап тур мен. Ийе, орук ара силерге ужурашкаш, үр эвес-даа болза, аравыста харылзаадан сеткилим ханар боор. А ооң соонда Испанияже аян-чоруумга дуза кадып, үдеп каарыңарга идегеп тур мен. 25А ам дээрезинде Бурганның Иерусалим чурттуг улузунга бараан боор дээш, ынаар чоруур деп бардым. 26Чүге дээрге Македония болгаш Ахайя девискээрлеринде христианнар Иерусалимде Бурганның ядыы-түреңги улузунга ачы-дуза көргүзерин шиитпирлээннер. 27Олар ындыг шиитпирни эки тура-биле хүлээп алганнар, ооң кадында Иерусалимде христианнарның мурнунга хүлээлгези база бар турган. Чүге дээрге Бурганның Иерусалимде улузу олар-биле Сүлдениң хайырлаан ачы-буянын үлешкен болганда, өске чоннар улузу иудейлерниң чер кырында хереглелдерин хандырарынга дузалаар ужурлуг. 28Ол даалганы күүсеткеним база Иерусалимде христианнар оларже чоруткан ачы-дузаны алдылар эвеспе деп бүзүрээним соонда, Испанияже чорупкаш, орук ара силерге дужар күзелдиг мен. 29Силерге кээримде, Христостуң элбек ачы-буянын эккеп бээримни билир мен. 30Ха-дуңма, күштүү-биле дилеп тур мен: Дээргивис Иисус Христоска база Сүлдениң хайырлааны ынакшылга башкарткаш, мени дээш Бурганга чүткүлдүг мөргүп, мээң демиселимге киржип көрүңер. 31Иудеяда Христоска бүзүревес улус меңээ хора чедирбезин дээш, Иерусалимче аппар чоруурум ачы-дузаны Бурганның ол чер чурттуг улузу чөпсүнүп хүлээп алзын дээш мөргүңер. 32Мен ынчан Бурганның күзел-соруу ындыг болза, силерге өөрүшкүлүг чеде бергеш, сеткил-сагыжымдан силер-биле кады дыштаныр мен. 33Амыр-тайбыңның үнер дөзү боор Бурган силер бүгүде-биле кады болзун. ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\