Римчилерге 16

1Бүзүрээн кыс дуңмавыс, Кенхрея хоорайжыгашта христиан ниитилелдиң дузалакчызы Фива дээш дагдынып, ону силерге таныштырдым. 2Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, Бурганның улузунга чогууру дег, ону уткуп хүлээп алыңар, ол силерге баргаш, чүнү хереглээр болдур, аңаа бүгү талалыг дуза кадыңар. Фива боду хөй улуска, оларның аразында меңээ, дуза кадып келген кижи. 3Христос Иисуска башкарткаш, Аңаа бараан бооп келген өөрүм – Прискилла биле ооң ашаа Акилага байырым чедириңер. 4Олар мен дээш амы-тынын артынга каарынга белен турдулар. Оларга чүгле мен эвес, а өске чоннар улузунуң аразында христиан ниитилелдер база өөрүп четтирип турар. 5Оларның бажыңында чыглып турар христианнарга база байырым чедириңер. ·Асиядан Христоска эң баштай бүзүрээн ханы ынак эжим Эпенетке байыр. 6Бис дээш, ол хире карак кызыл ажылдап келген Марияга байыр. 7Мээң-биле кады хоругдал адаанга турган чаңгыс аймак төрелдерим Андроник биле Юнияга байыр. Олар элчиннер аразында ат-сураглыг апарган база Христоска мени мурнай бүзүрээн улус чүве. 8Дээрги-Чаяакчының ачызында ханы ынак эжим Амплийге байыр. 9Христоска башкарткаш, Аңаа бистиң-биле кады бараан бооп турар Урбанга болгаш ханы ынак эжим Стахийге байыр. 10Христоска шынчызы шылгаттынган Апеллеске байыр. Аристовулдуң өг-бүлезинде улуска байыр. 11Мээң чаңгыс аймак төрелим Иродионга байыр. Наркисстиң өг-бүлезинде Дээрги-Чаяакчыга бүзүрээн улуска байыр. 12Дээрги-Чаяакчы дээш ажылдап келген Трифена биле Трифосага байыр. Дээрги-Чаяакчы дээш база хөй ажылдап келген ханы ынак дуңмам Персидага байыр. 13Дээрги-Чаяакчының онзалап шилип алганы Руфуска болгаш мээң база авам апарган ооң авазынга байыр. 14Асинкритке, Флегонтуга, Эрмге, Патровка, Эрмийге база оларның-биле кады турар бүгү ха-дуңмага байыр. 15Филологка, Юлияга, Нирей биле ооң кыс дуңмазынга, Олимпанга база олар-биле катай Бурганның бүгү улузунга байырым чедириңер. 16Бот-боттарыңарга ыдыктыг ошкаашкын-биле байыр чедириңер. Христоска бүзүрээннерниң бүгү ниитилелдери база силерге байыр чедирип турлар. 17Ха-дуңма, силерден аажок дилеп тур мен: хүлээп алган өөредииңерге удур бооп: аңгылажыг үндүрүп, бүзүрелдиң оруунга моондак салып турар улустан кичээниңер. Ындыг улус-биле харылзашпаңар. 18Чүге дээрге олар Дээргивис Христоска эвес, а боттарының күзээшкиннеринге бараан бооп турарлар. Олар авыяас-чашпаа болгаш каас-коя сөстери-биле бүзүрээчел кенен улусту дуурайлап кааптарлар. 19Силерниң Буянныг Медээге дыңнангыр чорууңар бүгү улуска билдине берген, ынчангаш силер дээш, аажок өөрүп тур мен. Ындыг-даа болза, буянга хамаарыштыр мерген угаанныг, а бузутка хамаарыштыр чүве билбес бооруңарны күзеп тур мен. 20Амыр-тайбыңның үнер дөзү боор Бурган удавас эрликти буттарыңар адаанга бастырып кааптар. Дээргивис Иисустуң авыралы силер-биле кады болзун. 21Мээң кады ажылдап турар эжим Тимофей болгаш чаңгыс аймак төрелдерим Луций, Иасон болгаш Сосипатр олар силерге байыр чедирип турлар. 22(Павелдиң бижээчизи Тертий мен база, Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, силерге байыр чедирдим.) 23- 24Мени болгаш бүгү христиан ниитилелди бажыңында хүлээп ап турар хүндүлээчел ээ Гаий база силерге байыр чедирип тур. Хоорайның акша-хөреңги кадагалакчызы Эраст биле бүзүрээн дуңмавыс Кварт олар база силерге байыр чедирди. 25Мээң медеглээним Буянныг Медээни база Иисус Христос дугайында суртаалымны дамчыштыр силерни бүзүрелге быжыктырып шыдаар Бурганга алдар. Христостуң ол Буянныг Медээзи дээрге хамык үелерниң мурнундан бээр чажырып келген чажыт-тыр, 26а ам ону Бурганның медээчилериниң Бижилгелерин дамчыштыр, мөңге дириг Бурганның айтыышкыны-биле биске илереткен. Бүгү чоннар бүзүрезин база Бурганга чагыртсын дээш, ук чажыт оларга билдингир апарган. 27Дың чаңгыс мерген угаанныг Бурганга Иисус Христосту дамчыштыр кезээ мөңгеде алдар доктаазын! ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\