Римчилерге 2

1Ындыг болганда, өске улусту буруудадып турар болзуңза, сен база Бурганның мурнунга харыы тудуп шыдавас сен, тала. Өске кижини буруудаткаш, бодуңну база буруудатканың ол-дур, чүге дээрге бодуң база ол ышкаш чүүлдерни үүлгедип турар-дыр сен. 2Ындыг чүүлдер үүлгедикчилерин Бурганның шынныы-биле шиидерин билир бис. 3Бодуңнуң база үүлгедип турарың чүүлдер дээш өске улусту буруудаткаш, ооң-биле Бурганның шииткелинден чайлай бээр мен деп бодадың бе, тала? 4Азы сен Ооң өндүр улуг ачы-буянын, кеземче онаавас өршээлдиин, шыдамыын тооп көрбезиң ол бе? Бурганның буянныг сеткили сени бачыдың миннип, Олче эглиринче эккел чыдарын билбезиң ол бе? 5Чөрүү база бачыдың миннир хөңнүң чок болгаш, килеңнээн Бурганның чөптүг шииткели көстүп кээр хүнде кырыңче чүдүрлүр килеңни бодуң-на эңдере чыып аар-дыр сен. 6Бурган ол хүнде кижи бүрүзүн ажыл-херектерин барымдаалап, шаңнаар азы шиидер. 7Буянныг ажыл-херектерни доктаамал кылып, Бургандан алдар, мактал-хүндү болгаш өлүм чок чорук дилээн улуска Ол мөңге амыдыралды хайырлаар. 8А бодунуң ажыын бодаар, алыс шынны дыңнавайн, бузутту дыңнаар улусту Бурганның килеңи болгаш күштүг хорадалы манап турар. 9Бузут үүлгеткен бүгү улусту – баштай иудейлерни, а ооң соонда өске бүгү улусту – айыыл-халап биле хилинчек манап турар. 10А буян кылып чоруур бүгү улуска – баштай иудейлерге, а ооң соонда өске бүгү улуска – алдар, мактал-хүндү болгаш амыр-тайбыңны Бурган хайырлаар. 11Чүге дээрге Ол кымны-даа дээре кылдыр санап, ылгай көрбес. 12Ыдыктыг хоойлуну сагывас, бачыт үүлгеткен улус ыдыктыг хоойлудан дашкаар өлү бээрлер. А хоойлуну хүлээп алгаш-даа, бачыт үүлгеткен улус ооң аайы-биле шииттирер. 13Чүге дээрге ыдыктыг хоойлуну чүгле дыңнап эвес, а сагып турар улус Бурганның мурнунга актыг болур. 14Бижимел ыдыктыг хоойлузу чок өске чоннар улузу ооң негелделерин боттары ала-чайгаар күүседип турар болганда, оларның ыдыктыг хоойлузу чок-даа болза, боттары боттарынга хоойлу-дүрүм бооп чоруур-дурлар. 15- 16Ыдыктыг хоойлу оларның чүректеринде бижиттингенин олар ооң-биле бадыткап турар. Оларның арын-нүүрү база ону херечилээн-дир. Улустуң чажыт бодалдарын мээң суртаалдааным Буянныг Медээ ёзугаар, Иисус Христосту дамчыштыр Бурганның шиидер хүнүнде ол бодалдарның бир чамдыызы оларны буруудадыр, а өскелери – өршээлге чедирер. 17А сен иудей мен деп адаттынар, ыдыктыг хоойлуга ынаныр болгаш Бурганым бар деп мактаныр-дыр сен. 18Ооң күзел-соруун билир, ыдыктыг хоойлуга өөренген болгаш, алыс эки чүүлдү шилип ап шыдаар-дыр сен. 19- 20Согурларның үдекчизи, дүмбей караңгыда турарларга чырык, сээдеңнерниң кижизидикчизи, бүдүүлүктерниң башкызы мен деп бүзүрээр-дир сен. Билиг биле алыс шынны бодунда сиңирген ыдыктыг хоойлу сенде бар боорга, ындыг деп бүзүрээриң ол-дур. 21Өске улусту өөредип турар-дыр сен, а бодуңну чүге өөретпес сен? «Оорлава» деп суртаалдап тура, чүге оорланыр сен? 22«Кады чурттаан эжиңге өскерилбе» деп чугаалааш, чүге бодуң өскерлир сен? Дүрзү-бурганнарны көөр хөңнүң чок бодуң, чүге чүдүлге өргээлери үптээр сен? 23Ыдыктыг хоойлум бар деп мактаныр бодуң, чүге ону хажыдып, Бурганны бак атка киирер сен? 24Бижилгеде бижээни дег, «Силерниң хайыңар-биле өске чоннар улузунуң аразында Бурганның ады бак сөглеттирип турар-дыр». 25Ыдыктыг хоойлуну сагып чоруур болзуңза, чүгле ынчан ·кыртыжап демдектедири ажыктыг. А ыдыктыг хоойлуну хажыдып турар болзуңза, кыртыжап демдектеткениң ужур-утка чок. 26Кыртыжап демдектетпээн кижи ыдыктыг хоойлунуң негелделерин сагып турар болза, Бурган ону кыртыжап демдектеткен кижи деп санавас бе? 27Ындыг болганда, кыртыжап демдектетпээн-даа болза, ыдыктыг хоойлуну сагып чоруур кижи сени буруудады бээр. Бижимел ыдыктыг хоойлулуг болгаш кыртыжап демдектеткен-даа болзуңза, ыдыктыг хоойлуну сагывайн чоруур бооруңга, ол кижи сени буруудады бээр-дир. 28Даштыкы ылгавыр демдектери-биле иудей бооп турар кижи ёзулуг иудей болбас, мага-ботта даштыкы кыртыжап демдектээшкин ёзулуг кыртыжап демдектээшкин болбас. 29Чок! Ёзулуг иудей дээрге сеткил-хөңнү ындыг кижи-дир, а ёзулуг кыртыжап демдектээшкин дээрге бижиттинген дүрүмнүң эвес, а Сүлдениң кылганы чүрек арыглаашкыны-дыр. Ындыг иудейни улустуң эвес, а Бурганның аксы мактаар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\