Римчилерге 3

1Ынчаарга иудей боорга азы ·кыртыжап демдектедирге, чүзү экил, ажыктыг чүүл бар бе?. – 2Ийе, бүгү талазындан ап көөрге, ажыктыг. Хамыктың мурнунда, иудейлерге Бурганның сөстерин бүзүреп дааскан-дыр. – 3А иудейлерниң чамдыызы Аңаа шынчы эвес боор болза, чүү боорул? Оларның шынчы эвези Бурганның аазаан аксы-сөзүнге шынчызын күш чок болдурар бе? – 4Черле чок! Бижилгеде Бурганның дугайында: «Шупту сөстериң дээш, шынныг боор сен, чаргылдашсыңза, тиилеп алыр сен» деп бижээни дег, кижи бүрүзү-даа мегелээр болза, Бурган аазаан аксы-сөзүнге дөмей-ле шынчы. – 5А бистиң шын эвес чоруувус Бурганның чөптүүн улам тода көргүзүп турар болза, чүү дээр бис? Бисче Бодунуң килеңин дүжүргеш, Бурган шын эвес кылып турар чадавас дивээн бе? (Кижиниң угаап шыдаар шаа-биле чугаалап тур мен.) – 6Ындыг эвес болбайн канчаар! Оон башка Бурган бо делегейни канчап шиидип шыдаарыл? – 7А мээң мегем дамчыштыр Бурганның алыс шыны харын тода көстүп, Ооң алдары улам көвүдээр болза чүл? Ынчаарга мени, бачыттыг кижини дег, Ол чүге шиидип турарыл? 8«Буян болзун дээш, бузут үүлгедирин өөредип турар силер» – деп, чамдык нүгүлчүлерниң бисти буруудадып турары шын эвес. Ындыг нүгүлчү улустуң шииттирери чөптүг! – 9Ынчаарга чүл? Бистиң, иудейлерниң, өскелерден арта берген чүвүс барыл? – Чүвүс-даа чок. Иудейлер-даа, өске чоннар улузу-даа – шуптузу бачытка туттурган деп ооң мурнунда-ла буруудаткан болгай мен. 10Бижилгеде мынчаар бижээн:«Чөптүг-шынныг чаңгыс-даа кижи чок. 11Бурганче чүткүп турар сарыылдыг кижи чок-тур. 12Шупту улус Бургандан ойталаан, кымның-даа ажык-дүжүү чок;буян кылып турар кижи тывылбаан –чаңгыс-даа кижи чок болган». 13«Оларның өгү – ажык чевег-дир;аксы-дылы-биле авыяастаар хейлер-дир»:«Оларның эриннеринде чылан хораны бар». 14«Оларның аастарын каргыш биле оо-хоран сөстер долган». 15«Оларның буттары кижи ханы төгер дээнде – далаш. 16Оларның эрткен оруунга хоозурал биле өлүм-чидим артып каар; 17а амыр-тайбыңның оруун олар билбес». 18«Олар сеткилинде Бургандан шуут кортпас-тыр». 19Кым-даа бодун агартырын семевезин дээш, харын бүгү кижи төрелгетен Бурганның мурнунга харыы тутсун дээш, ыдыктыг хоойлуда чугаалап турар бүгү чүүл ооң чагыргазының адаанда турар улуска хамааржыр дээрзин билир бис. 20Ынчангаш ыдыктыг хоойлуну сагааны-биле Ооң мурнунга кандыг-даа кижи актыг бооп шыдавас. Чүге дээрге ыдыктыг хоойлу дамчыштыр кижи бачытты медереп билип боор. 21А ам, ыдыктыг хоойлудан хамаарылга чокка, Бурганның улусту кем-буруудан агартыр оруу ажыттынган-дыр, ол дугайында ыдыктыг хоойлу биле медээчилер номнары база херечилеп турар. 22Ол дээрге Иисус Христоска бүзүрел ачызында, Бурганның хайырлаар агартыышкыны-дыр, ону бүзүрээн улустуң шуптузунга хайырлаар Бурганның мурнунга улуста кандыг-даа ылгал чок: 23олар шупту бачыт үүлгеткеш, Бурганның чайынналчак чырыындан ырадыр шөлүттүрүпкеннер болгай. 24Ындыг-даа болза, улус шупту Бурганның авыралы-биле, оларны хостаар дээн Христос Иисусту дамчыштыр, агартыышкынны халаска ап шыдаар. 25- 26Христоска бүзүрээн бүгү улус Ооң өлүмүнүң ачызында Бурганның килеңин чайладып шыдазын дээш, Бурган Христосту өргүл чижи кылдыр салган. Улустуң биеэде – Ооң оларны шыдажып турган үезинде – үүлгеткен бачыттарын тоовайн эрттирипкен Бурган ынчалдыр Бодунуң чөптүүн көргүскен. Ол ышкаш Бурган амгы үеде база чөптүүн көргүзер бодаан. Ынчангаш Бурган Боду чөптүг-шынныг артар-даа-дыр, а Иисуска бүзүрээн улусту агарткаш, чөптүг-шынныг деп санаар-даа-дыр. – 27Ынчаарга ам чүнүң-биле мактаныр бис? – Чүнүң-биле-даа эвес. – А чүге? Ажыл-херектер негээр ыдыктыг хоойлуну сагаанывыс дээш, мактанып болбас бис бе? – Чок! Чүгле бүзүрелдиң дүрүмү дээш. 28Чүге дээрге кижи чүгле бүзүрелиниң ачызында, ыдыктыг хоойлуну сагаанындан хамаарылга чокка, актыг боор деп бадыткап турар бис. – 29А Бурган? Таанда Ол чүгле иудейлерниң Бурганы бе? Өске чоннар улузунга база Бурган болбас бе? – Ийе, Ол өске чоннар улузунга база Бурган боор. 30Бурган чаңгыс. Ол ·кыртыжап демдектеткен-даа, кыртыжап демдектетпээн-даа улусту бүзүрели дээш, бир дөмей агартыр. – 31Ынчаарга бүзүреливис дээш, ыдыктыг хоойлуну күш чок болдуруп турарывыс ол бе? – Черле чок! Харын ону быжыглап турар-дыр бис.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\