Римчилерге 4

1Бистиң өгбевис ·Авраам чүнү чедип алганыл, ол дугайында чүү дээр бис? – 2Авраамны Бурган ооң ажыл-херектери дээш агарткан болза, аңаа мактаныр чылдак турбайн канчаар. Чүгле Бурганның мурнунга ооң мактаныр чылдаа чок болган. 3Бижилге чүнү чугаалап турарыл? «Авраам Бурганга бүзүрей бээрге, Ол ону актыг-шынныг деп санаан». – 4Ажылчыннарның ажыл төлевири хайырлал эвес, а оларның ажылдап алган шалыңы деп санаттырар. 5Ынчаарга кижи ажыл-херектерге эвес, а бүзүрелге ынанып, бачыттыг улуска агартыышкын бээр Бурганга бүзүрээр болза, Ол ооң бүзүрээнин агарыышкын кылдыр санаар. 6Ажыл-херээнден хамаарылга чокка Бурганның мурнунга актыг деп санаткан кижиниң амыр-чыргалының дугайында чугаалап тура, ·Давид база ону бадыткаан: 7«Кем-буруузу өршээттинген, бачыттары арыглаттынган улус амыр-чыргалдыг. 8Дээрги-Чаяакчы ооң бачыдын кем-буруу кылдыр санаваан кижи амыр-чыргалдыг». – 9А ол амыр-чыргал чүгле ·кыртыжап демдектеткеннерге хамааржыр бе азы кыртыжап демдектетпээн улуска база бе? ·Авраамның бүзүрелин ооң агарыышкыны кылдыр санаан деп чугаалаар-дыр бис. 10А кажан ынчаар санааныл? Ооң кыртыжап демдектеткениниң бетинде бе азы соонда бе? – Кыртыжап демдектеткениниң соонда эвес, а бетинде! 11Кыртыжап демдектедир бетинде-ле, Авраам бүзүрелин дамчыштыр агартыргаш, бадыткал кылдыр кыртыжап демдектээшкинниң демдээн ооң соонда кылдыртып алган. Ынчангаш ол шупту кыртыжап демдектеттирбээн бүзүрээн улустуң адазы апарган. Ол дээш, Бурган оларны база актыг деп санаан. 12А кыртыжап демдектеттирген улуска хамаарыштыр – олар бо ёзулалдан аңгыда, Авраамның кыртыжап демдектеттирбээн үезинде-ле бар турган бүзүрелин истеп чоруп орар болза, Авраам оларның база адазы-дыр. 13Авраам база ооң үре-салгалы Бурганның оларга бо делегейни өнчү кылдыр бээр деп аазаашкынын алганнар. Авраам аазаашкынны ыдыктыг хоойлунуң негелделерин сагааны дээш эвес, а ону агартып турар бүзүрели дээш алган. 14Ол аазаашкын чүгле ыдыктыг хоойлуну сагып чоруур улуска хамааржыр турган болза, бүзүрел ажык чок, а аазаашкын – ужур-утка чок апаар турган. 15Чүге дээрге ыдыктыг хоойлу Бурганның килеңин, кеземчезин эккээр; а кайда ыдыктыг хоойлу чогул, ында ооң хажыдыышкыны база чок. 16Улус Бурганның аазаан чүүлүн бүзүрел дамчыштыр алыр ужурлуг. Ол аазаашкын ынчан Бурганның авыралы боор база Авраамның бүгү салгалынга: чүгле ыдыктыг хоойлунуң аайы-биле эвес, а Авраамның бүзүрелиниң аайы-биле амыдырап чоруур улуска база күштүг боор. Авраам – шуптувустуң адавыс-тыр. 17Бижилгеде Бурган аңаа мынча дээн болгай: «Мен сени хөй чоннарның адазы кылып кагдым». Ынчангаш өлүглерни тынгарыптар, чок чүвени Бодунуң күзел-соруу-биле бар кылыптар Бурганга Авраам бүзүрей берген. 18Кандыг-даа идегел артпаанда безин, Авраам дөмей-ле идегеп, бүзүрей бергеш, Бижилгеде Бурганның аңаа: «Сээң салгалың ол хире эмге-тикчок боор» – деп чугаалааны дег, эңдерик хөй чоннарның адазы апарган. 19Назы-харының чүс чоокшулап, мага-бодунуң барык өлүглени бергенин, а Сарраның база ачы-үрелиг боор харык чок апарганын Авраам билип турза-даа, ооң бүзүрели кошкаваан. 20Авраам чигзинмээн, Бурганның аазаашкынынга бүзүрээрин соксатпаан, харын-даа бүзүрээнинге улам быжыгып, Бурганны алдаржыткан. 21Аазаашкынын күүседип шыдаар күчү Бурганда бар деп, ол ыяк бүзүреп турган. 22Шак ол дээш, Бурган ону актыг-шынныг деп санаан. 23Бижилгеде «Ону актыг-шынныг деп санаан» деп сөстер чүгле Авраамга эвес, 24а биске база хамааржыр. Дээргивис Иисусту өлүглер аразындан катап диргискен Бурганга бүзүрээнивис ачызында бис база Ооң мурнунга актыг деп санаттырар бис. 25Ийе, Иисусту бистиң бачыттарывыс дээш өлүмге хүлээткен, а Ол катап дирилгеш, биске агартыышкын хайырлаан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\