Римчилерге 5

1Бүзүреливистиң ачызында агартырган болгаш, Дээргивис Иисус Христосту дамчыштыр Бурган-биле эп-найыралдыг бис. 2Бисте ам бар апарган Бурганның авыралынче Христос бисти бүзүрелдиң оруу-биле чедире берген. Ынчангаш Бурганның өндүр-чаагайындан үлүг алыр бис деп идегеливис дээш, өөрүп-байырлап тур бис. 3Чүгле ол дээш эвес, а хилинчек көрүп турарывыс дээш база өөрүп-байырлап тур бис, чүге дээрге хилинчээвистен шыдамык чорук төрүттүнерин билир бис. 4А шыдамык чоруктан – шылгаттынган аажы-чаң, а шылгаттынган аажы-чаңдан – идегел төрүттүнер. 5А идегелден хөңнүвүс калбас, чүге дээрге Бурган биске хайырлааны Ыдыктыг Сүлдени дамчыштыр Бодунуң ынакшылын чүректеривисче сиңниктирген. 6Ам-даа кошкак чорувуста, доктааткан үеде Христос Бурганны хүлээп көрбес бисти дээш өлген. 7Чөптүг-шынныг кижи дээш безин кайы-бир кижиниң өлүрү кандыг-ла болду (ындыг-даа болза, аажок эки кижи дээш, бир-ле кижи өлүрүнден чалданмайн барып боор). 8А Христос, ам-даа бачыттыг хевээр турувуста, бис дээш өлген. Бурган Бодунуң биске ынакшылының бүгү күжүн шак ынчаар көргүскен. 9Ынчангаш Христостуң өлүмүнүң ачызында агартырган болганывыста, ам Ону дамчыштыр Бурганның килеңинден камгалал алырывыс ылап болбайн. 10Дайзыннар бооп турган үевисте безин Ооң Оглунуң өлүмүн дамчыштыр Бурган-биле эптежип алган болганывыста, ам, эптешкен соовуста, Ооң Оглунуң амыдыралын дамчыштыр камгалалды ылап алыр бис. 11Чүгле ол эвес! Дээргивис Иисус Христосту дамчыштыр ол эптежилгени алган болганывыста, Бурган-биле мактанып амыдыраар бис. 12Ынчангаш бачыт бо делегейже чаңгыс кижи дамчып кирип келген, а бачыт-биле кады – өлүм база; а өлүм бүгү улустуң салым-хуузу апарган, чүге дээрге шупту улус бачыт үүлгеткен. 13Ыдыктыг хоойлуну бээр мурнуу чарыында-ла, бачыт бо делегейге бар турган. Ындыг-даа болза, хоойлу чок турда, бачыт кем-буруу деп санатпас. 14Ынчалза-даа Адамның үезинден Моисейниң үезинге чедир Адамга дөмей кемниг херек үүлгетпээн улусту безин өлүм чагырып келген. А Адам ооң соонда чедип кээр ужурлуг Кижиже баш бурунгаар айыткан кижи болур. 15Ынчалза-даа Адамның кемниг херээн Бурганның ачы-буянныг белээ-биле деңнеп болбас: чаңгыс кижиниң кемниг херээ дээш, хөй улус өлген. А чаңгыс Кижиниң – Иисус Христостуң авыралын дамчыштыр Бурганның хөй улуска хайырлаан авыралдыг белээ эгээртинмес элбек болган. 16Бурганның белээн чаңгыс кижиниң бачыдының уржуктары-биле деңнеп болбас: чаңгыс кижиниң кемниг херээ буруу онааган шииткелге чедирген, а Бурганның белээ – хөй кемниг херек үүлгеткен улуска агартыышкын хайырлаан. 17Бир-тээ чаңгыс кижиниң үүлгеткен кемниг херээниң ужун өлүм чагыра берген болганда, чаңгыс Кижиниң – Иисус Христостуң ачызында Бурганның элбек авыралдыг белээ кылдыр агартыышкынны алган улус Ооң-биле кады амыдырап, ылап чагырбайн канчаар! 18Ындыг болганда, чаңгыс кижиниң кемниг херээ шупту улуска буруудаткан шииткелди онааганы дег, чаңгыс Кижиниң чөптүг-шынныг ажыл-херээ шупту улусту Бурганның мурнунга агартып, оларга мөңге амыдыралды хайырлаар. 19Шак ынчаар чаңгыс кижиниң Бурганның сөзүн дыңнавааны хөй улусту бачыттыг кылып каанда, чаңгыс Кижиниң дыңнангырын дамчыштыр хөй улус агартырар. 20Бурган ыдыктыг хоойлуну улуска сөөлзүредир, кемниг херектерни медереп билири өзүп-көвүдезин дээш берген. Ынчалза-даа кайда бачыт көвүдээнил, ында Бурганның авыралы база улам-на элбекшип, көвүдээн. 21Бачыттың өлүмнү дамчыштыр чагырып турганы дег, Бурганның авыралы база бисти кем-буруувустан агартып, Дээргивис Иисус Христосту дамчыштыр чагыра бергеш, мөңге амыдыралды хайырлаан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\